Copperstone Resources: kommentar till Regeringens beslut om koncession för området Eva K nr 1.

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources: kommentar till Regeringens beslut om koncession för
området Eva K nr 1.

Regeringen fattade idag beslut om att lämna tillbaka fyra ärenden om
bearbetnings-koncession enligt minerallagen (1991:45) till bergmästaren för ny
behandling vilket omfattar Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för
området Eva K nr 1. 

”Enligt Bolagets uppfattning berörs inte området Eva K nr 1 av domen för Norra
Kärr som regeringen hänvisar till i sin bedömning och därför anser Bolaget att
Bergsstaten rimligen bör göra samma bedömning som tidigare dvs att tillstyrka
koncessionen. Vi ser fram en skyndsam bedömning hos Bergsstaten säger VD Per
Storm i en kommentar” 

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB