Copperstone Resources säkrar finansiering

I syfte att tillvarata momentum i borrprogrammet och att kvalitetssäkra borranalyserna ytterligare samt att förbereda teknisk beskrivning inför ansökan om bearbetningskoncessioner kan Copperstone Resources AB (nedan "Bolaget") idag meddela att Bolaget säkrat finansiering av Copperstoneprojektet om 3 mkr i form av lånefaciliteter från ett antal kvalificerade investerare och ett par huvudägare.

– Bolaget är inne i ett synnerligen spännande skede och välkomnar denna finansiering. Den finansieringsplan som nu gäller och som inbegriper lösen av utestående teckningsoption i maj torde vara tillräcklig för de kommande 12 månaderna. Syftet med arbetet kommande år är en mineraltillgångsbedömning, koncessionsansökan inklusive provanrikningsförsök och inledande scooping- studier för hela eller delar av projektet samt intensifierade partnerdiskussioner, säger VD Per Storm.

Lånet har en löptid på 12 månader och en ränta om 14% och löper från och med den 8 januari 2016. Bolagets styrelse åtar sig att (inom ramen för aktiebolagslagen och andra tillämpliga regelverk), verka för att Långivarna bereds möjlighet att teckna aktier i Bolaget mot betalning i form av kvittning mot, efter Långivarens eget val, hela eller delar av lånet inklusive upplupen ränta i samband med ordinarie årsstämma 2016. Teckningskursen för denna kvittningsemission skall i sådan emission uppgå till aktiekursen beräknad som ett volymvägt snitt av kursen de närmaste 20 dagarnas innan stämman med en rabatt om tio procent (10%) för utgivande av aktier snarast efter stämman.

Advokatfirman Lindahl har varit juridisk rådgivare i transaktionen.

30 december 2015

För ytterligare information, kontakta
Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Pressrelease 2015-12-30.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.