Copperstone Resources styrelse beslutar om företrädesemission i enlighet med tidigare offentliggjord avsikt

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                       Kiruna den 22 december 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM NÅGRA VÄRDEPAPPER FRÅN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL). SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har idag, med stöd från bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 15 december 2020, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Copperstones aktieägare om cirka 160 MSEK före avdrag för emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Vidare kan Bolaget besluta om en så kallad övertilldelningsemission om cirka 10,3 MSEK. Företrädesemissionen syftar främst till att finansiera projektutvecklingen mot en återstart av Viscaria-gruvan i Kiruna samt till att förtidsreglera tilläggsköpeskillingen avseende Viscaria-förvärvet. Emissionsbeslutet är i enlighet med det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde 20 november 2020. 

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Den som på avstämningsdagen den 7 januari 2021 är aktieägare i Copperstone har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen om cirka 160 MSEK före emissionskostnader, varvid två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs. teckningsrelation 1:2) till en teckningskurs om 0,50 SEK per ny aktie.
  • Teckningsperioden löper från och med den 11 januari 2021 till och med den 25 januari 2021.
  • Copperstone har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 81,7 MSEK motsvarande cirka 50,9 procent av Företrädesemissionen med och utan stöd av teckningsrätter. Häri ingår åtaganden med eller utan stöd av teckningsrätter från ledning och styrelsemedlemmar om totalt cirka 19,0 MSEK, motsvarande cirka 11,8 procent av Företrädesemissionen.
  • Bolaget har i samband med Företrädesemissionen ingått avtal om ett räntefritt brygglån från Bolagets styrelseordförande Jörgen Olsson via JOHECO om cirka 10,3 MSEK (vilket ingår i de nyss nämnda 19,0 MSEK), som kommer att kvittas mot aktier i Företrädesemissionen, i första hand inom ramen för Företrädesemissionen eller i andra hand vid mycket hög teckningsgrad genom riktad kvittningsemission (motsvarande en så kallad övertilldelningsemission).
  • Företrädesemissionen syftar främst till att finansiera projektutvecklingen mot en återstart av Viscaria-gruvan, samt till att förtidsreglera tilläggsköpeskillingen avseende Viscaria-förvärvet.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst cirka 33,3 procent av kapitalet men har möjlighet att sälja sina teckningsrätter för att, helt eller delvis, erhålla kompensation för utspädningen. För det fall ovannämnda brygglån utnyttjas av Bolaget, avses brygglånet regleras genom kvittning i samband med tilldelning, och i andra hand vid mycket hög teckningsgrad genom riktad kvittningsemission (motsvarande en s.k. övertilldelningsemission). I sådant fall kan det totala sammanlagda beloppet för de båda emissionerna komma att uppgå till högst cirka 170 MSEK. Den totala utspädningen, inklusive övertilldelningsemissionen, kan härigenom uppgå till högst cirka 34,7 procent.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i första hand till de som givit bindande utfästelser inför offentliggörandet av den planerade Företrädesemissionen att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, i andra hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier, och i tredje hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som kommer att offentliggöras före teckningsperioden.

Indikativ tidplan

4 januari 2021 Sista handelsdag för Copperstone-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
5 januari 2021 Första handelsdag i Copperstone-aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
7 januari 2021 Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen
Omkring den 7 januari 2021 Offentliggörande av prospekt
11 – 25 januari 2021 Teckningsperiod
11 – 21 januari 2021 Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market
11 januari 2021 till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen Handel med BTA
29 januari 2021 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Copperstone i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige och legal rådgivare är Hannes Snellman Advokatbyrå.

För mer information, vänligen kontakta

Styrelseordförande Jörgen Olsson på +46 (0) 703 – 420 570

jorgen.olsson@deciso.se

VD Michael Mattsson på +46 (0) 705 – 739 777

michael.mattsson@copperstone.se

info@copperstone.se eller www.copperstone.se

OM COPPERSTONE

Copperstone Resources AB är ett prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria-fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering innebär goda förutsättningar att bli en nyckelleverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhället. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Copperstone. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Copperstone kommer endast att ske genom det prospekt som Copperstone beräknar kunna offentliggöra på Bolagets webbplats (www.copperstone.se) omkring den 7 januari 2021.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Copperstone i någon jurisdiktion, varken från Copperstone, eller någon annan. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Copperstone har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (”SEC”), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Copperstones aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Arctic Securities är finansiella rådgivare till Copperstone, och inte till någon annan, i samband med emissionen. Arctic Securities ansvarar inte gentemot någon annan än Copperstone för rådgivning i samband med Företrädesemissionen.