Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Pressmeddelande

Kiruna 20 oktober 2022

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har beslutat att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om över 200 miljoner kronor (den Riktade Nyemissionen”). Thomas von Koch och Jan Ståhlberg önskar teckna aktier motsvarande 150 miljoner kronor till marknadspris, samt önskar styrelserepresentation.

Copperstone offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission av aktier om över 200 miljoner kronor till kvalificerade investerare med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2022. Thomas von Koch, som i mars 2022 investerade cirka 81 miljoner kronor1 och Jan Ståhlberg i egenskap av ny investerare har anmält intresse att teckna motsvarande totalt cirka 150 miljoner kronor till marknadspris, samt önskar styrelserepresentation. Copperstone har uppdragit åt Arctic Securities AS, filial Sverige att utreda förutsättningarna att genomföra den Riktade Nyemissionen, vilket kommer att påbörjas omedelbart.

Copperstone är inne i en intensiv fas och i enlighet med tidigare kommunikation kommer en större kapitalanskaffning i samband med erhållet miljötillstånd att genomföras. Inför framtida kapitalanskaffning ser Bolagets styrelse det därför som mycket angeläget att ha långsiktiga kapitalstarka aktieägare.

Mot denna bakgrund ser Bolagets styrelse den Riktade Nyemissionen som ett sätt att få in fler långsiktiga kapitalstarka aktieägare i Bolaget, vilka även bedöms ha den finansiella möjligheten att stötta Bolaget med kapital i framtida kapitaliseringar. Även sådana ägare med mindre ägarandel i dagsläget har härmed givits tillfälle att öka sin andel. För att ytterligare understödja styrelsens synsätt har representanter för Bolaget sonderat intresset hos ett antal befintliga aktieägare avseende om de hade föredragit en företrädesemission eller en riktad nyemission i detta skede. En överväldigande majoritet menade att en riktad emission vore att föredra, dels på grund av de långsiktiga strategiska skäl avseende kapitalanskaffning som ovan nämnts, dels på grund av den höga och förmodligen tilltagande osäkerheten de senaste månaderna på såväl aktiemarknaden som finansieringsmarknaderna i övrigt. De redan kritiska förberedelserna före miljötillståndet inför gruvöppning skulle kunna bli svårt lidande av onödig finansiell osäkerhet i Bolaget de kommande kvartalen. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen på detta sätt, och därigenom bland annat säkerställa Thomas von Kochs utökade, och Jan Ståhlbergs nya, engagemang i Bolaget, kraftigt överväger skälen som motiverar huvudregeln, att ge ut aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen bedömer således att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägare intresse.

Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen avses att slutligt fastställas till volymvägd genomsnittlig kurs under den 20 oktober 2022 vilken uppgick till 1,15 kronor.

Den Riktade Nyemissionen förutsätter att Copperstones styrelse beslutar att emittera nya aktier, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln på Nasdaq First North Growth Market påbörjas den 21 oktober 2022. Styrelsen kan när som helst besluta att avbryta, förkorta eller förlänga förfarandet samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Tillförd likvid från den Riktade Nyemissionen avses accelerera fortsatta investeringar och provborrningar inför ett miljötillståndsgodkännande för att Bolaget ska vara väl förberett inför ett återöppnande av Viscariagruvan i Kiruna. Ett prioriterat investeringsområde är kärnborrning i Viscaria-området i syfte att säkerställa och utöka mineraltillgångarna.

Rådgivare
Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Copperstone.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Styrelseordförande Jörgen Olsson på +46 (0) 703 – 420 570
E-post: jorgen.olsson@copperstone.se

info@copperstone.se eller www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl. 18:45 CEST.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Copperstone Resources AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Copperstone Resources AB (publ), Arctic Securities AS, filial Sverige eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Copperstone har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Om Copperstone
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Moderbolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.        


1 Tillsammans med sin affärskompanjon Christian Kinch, motsvarande cirka 71 miljoner aktier till då aktuellt marknadspris om 1,14 kronor per aktie, eller totalt 5,4 procent av Bolagets kapital, genom en riktad nyemission.