Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

Copperstone Resources AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015


 -- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 (146) KSEK, varav senaste
   kvartalet 5 (113) KSEK.

 -- Periodens resultat före skatt uppgick till -5899 (-5916) KSEK varav andra
   kvartalet
   -2634 (-2805). Resultat efter skatt per aktie var -0,08 (-0,16) SEK varav
   för senaste kvartalet -0,04 (-0,08) SEK.

 -- Kassaflödet under perioden var 1694 (-6827) KSEK varav andra kvartalet 2262
   (4050).

 -- Vid periodens utgång fanns 3372 (2484) i likvida medel.

 -- Balansomslutningen vid periodens slut var 26106 (30336) KSEK.

 -- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3376 (13053)
   KSEK. Under perioden har 0 (713) KSEK aktiverats.

 -- Intressebolaget Nordic Iron Ore presenterade en ny uppskattning av
   mineraltillgångarna i Blötberget.

 -- Bolaget har givit ett lån om 1250 KSEK till Nordic Iron Ore.

 -- Copperstone Resources AB och Mandalay Resources Corp. beslutade att inleda
   processen att avsluta samarbetet kring Norrliden Mining AB.

 -- Styrelsen beslutade att anpassa bolagets organisation genom att all fast
   anställd personal utom Verkställande Direktören sagts upp.

 -- Styrelsen noterade Bolagets utestående teckningsoption TO4B på NASDAQ OMX
   First North.Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.