Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

– Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 (146) KSEK, varav senaste kvartalet 5 (113) KSEK.

– Periodens resultat före skatt uppgick till -5899 (-5916) KSEK varav andra kvartalet -2634 (-2805). Resultat efter skatt per aktie var -0,08 (-0,16) SEK varav för senaste kvartalet -0,04 (-0,08) SEK.

– Kassaflödet under perioden var 1694 (-6827) KSEK varav andra kvartalet 2262 (4050).

– Vid periodens utgång fanns 3372 (2484) i likvida medel.

– Balansomslutningen vid periodens slut var 26106 (30336) KSEK.

– Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3376 (13053) KSEK. Under perioden har 0 (713) KSEK aktiverats.

– Intressebolaget Nordic Iron Ore presenterade en ny uppskattning av mineraltill- gångarna i Blötberget.

– Bolaget har givit ett lån om 1250 KSEK till Nordic Iron Ore.

– Copperstone Resources AB och Mandalay Resources Corp. beslutade att inleda processen att avsluta samarbetet kring Norrliden Mining AB.

– Styrelsen beslutade att anpassa bolagets organisation genom att all fast anställd personal utom Verkställande Direktören sagts upp.

– Styrelsen noterade Bolagets utestående teckningsoption TO4B på NASDAQ OMX First North.

Händelser efter periodens utgång

– Bolaget har övertagit samtliga aktier i Norrliden Mining AB vilket omfattar Copperstoneprojektet.

Bolagets verksamhet under andra kvartalet 2015
Copperstone Resources omfokusering mot Skelleftefältet med omnejd fortsätter. Bolaget har därför utnyttjat sin rätt att återta fullständig kontroll över Copperstoneprojektet. Styrelsens bedömning är att Copperstoneprojektet har en betydligt större potential jämfört med den, till motparten, utskiftade Norra Norrlidenförekomsten. Processen har medfört att Bolagets handlingsfrihet ökat samtidigt som resurser förbrukats för att uppnå full kontroll. Bolaget har därefter intensifierat geologiska undersökningar inför kommande borrkampanjer.

Kommande rapportdatum
– Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015 och kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2015 kommer att avges 26 november 2015.
– Bokslutskommuniké 2015 och kvartalsrapport 1 oktober – 31 december 2015 kommer att avges 11 februari 2016.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 20 augusti 2015

Styrelsen

Frågor besvaras av:
Per Storm, Verkställande direktör
Copperstone Resources AB,
Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala
Tel: 070 – 594 90 24
Email: per.storm@copperstone.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Delarsrapport Q2 2015.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.