Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 (418) KSEK, varav senaste kvartalet 0 (272) KSEK.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -8081 (-8654) KSEK varav tredje kvartalet -2182 (-2738). Resultat efter skatt per aktie var -0,10 (-0,24) SEK varav för senaste kvartalet -0,03 (-0,08) SEK.
 • Kassaflödet under perioden var -317 (-8857) KSEK varav tredje kvartalet -2011 (-2030) SEK.
 • Vid periodens utgång fanns 1361 (454) SEK i likvida medel.
 • Balansomslutningen vid periodens slut var 23955 (27088) KSEK.
 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3376 (13461) KSEK. Under perioden har 0 (408) KSEK aktiverats.
 • Bolaget har övertagit samtliga aktier i Norrliden Mining AB.
 • Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources ett lån på 3000 KSEK.
 • Bolaget har presenterat en grundläggande beskrivning av Copperstoneprojektet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den planerade kärnborrningskampanjen vid Copperstoneprojektet har inletts.
 • Inledande resultat från borrkampanjen på Copperstoneprojektet har presenterats.
 • Dom i Håkansbodamålet har erhållits.
 • Undersökningstillstånden Sandberget 200 och 300 förlängdes på tre år.
 • Erhållet lån från Norrlandsfonden utbetalades.

Copperstoneprojektet – ett av Skandinaviens största oberoende kopparprojekt
Copperstoneprojektet är ett av Skandinaviens största oberoende kopparprojekt. Projektet bedöms omfatta 60 – 100 Mton vid 1-1,25 % kopparekvivalenter och bedömningen bygger på en omfattande databas med bl a 245 borrhål och 33 610 meter borrkärnor. I och med den nu påbörjade borrkampanjen bygger vi aktieägarvärde genom att knyta ihop de erhållna resultaten med den omfattande historiska informationen vi har tillförfogande. Baserat på erhållna resultat räknar vi med att kunna söka en ny bearbetningskoncession under 2016. Borrkampanjen, som inleddes i mitten av oktober, har hittills genererat resultat som vid en okulär besiktning av borrkärnorna visar upp en tydlig och ytnära mineralisering som fortsätter på djupet. Resultaten stödjer således de antaganden som bedömningen av projektets omfattning bygger på. Prover från de första kärnorna är insända för kemiska analys och resultat väntas i slutet av november.

Låt oss sätta Copperstoneprojektet i perspektiv. Vid en jämförelse mellan olika kopparförekomster i Norden framstår Bolagets projekt som konkurrenskraftigt. I tonnage räknat är endast gruvan i Aitik större – som dock har betydlig lägre kopparhalt – och halten i Copperstoneprojektet ligger i linje med halten hos flera existerande gruvor och utvecklingsprojekt som till exempel Bolidens nyligen förvärvade gruva Kylylahti samt gruvprojekten Nussir och Viscaria. Förutom Aitik är de nämnda gruvorna och projekten existerande eller planerade att bli underjordsgruvor medan Copperstone planeras bli ett dagbrott. Det är med goda skäl vi med stor tillförsikt fortsätter att utveckla Copperstoneprojektet.

Det är också glädjande att Norrlandsfonden bedömt projektet som intressant och beslutat att medfinansiera Copperstone Resources fortsatta utveckling.

Per Storm Verkställande Direktör

Kommande rapportdatum

Bokslutskommuniké 2015 och kvartalsrapport 1 oktober – 31 december 2015 kommer att avges 11 februari 2016.

Rapporten i sin helhet bifogas.

2015-11-26

Styrelsen

Frågor besvaras av:
Per Storm, Verkställande direktör
Copperstone Resources AB,
Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd
Tel: 070 – 594 90 24
Email: per.storm@copperstone.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Delarsrapport Q3 2015.pdf

Om Copperstone Resources AB (publ)
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.