Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 24 (5) KSEK varav för tredje kvartalet till 0 (0) KSEK.
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -5015 (-8081) KSEK varav för tredje kvartalet -1702 (-2182) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,04 (-0,10) SEK varav för tredje kvartalet -0,01 (-0,03) KSEK.
  • Kassaflödet under perioden var -978 (-317) KSEK varav för tredje kvartalet -3891 (-2011) KSEK.
  • Vid periodens utgång fanns 973 (1361) KSEK i likvida medel.
  • Balansomslutningen vid periodens slut var 41419 (23955) KSEK.
  • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 27362 (3376) KSEK. Under perioden har 4880 (0) KSEK aktiverats och under tredje kvartalet har 2136 (0) KSEK aktiverats.
  • Bolaget förvärvade ett utestående lån på 13600 KSEK samt 1971887 aktier i Nordic Iron Ore av Inlandsinnovation för totalt 7500 KSEK.
  • Bolaget tog upp ett lån om 2000 KSEK från ett antal kvalificerade investerare.
  • Bolaget inledde fortsatta fältarbeten på Svartlidenområdet varvid höga halter och omfattande mineralisering och kunde bekräftas.

VD har ordet.
Under hösten har Copperstone Resources (Bolaget) presenterat en väl underbyggd hypotes om att den södra delen av vårt projektområde i Norrbotten, Copperstone, utgör en potentiellt storskalig geologisk struktur med en korg av fyra värdemetaller (koppar, zink, guld, silver), en sk porfyrmineralisering. Det område vi talar om utgörs bl a av bearbetningskoncessionerna Svartliden och Eva (den senare är under behandling hos Bergsstaten), som bedöms kunna vara en del av en större, djupare liggande mineralisering. Även de kemiska analyser vi erhållit under hösten och den fortsatta karteringen av borrkärnor från området stödjer hypotesen. Om vi verifierar porfyr-hypotesen innebär detta en "game-changer" för Bolaget.

Porfyrmineraliseringar är väl kända i omvärlden. Dessa kan vardera omfatta många hundra miljoner ton malm och innehålla halter av värdemetaller (oftast koppar) som varierar från delar av procent till över en procent. Det finns flera stora gruvor i världen tex Grasberg på Papua Nya Guinea, som är världens största koppargruva och porfyrmineraliseringar står för merparten av världens kopparproduktion. I vårt fall omfattar mineraliseringen koppar, zink, guld och silver. Hypotesen om Svartliden-Eva som en porfyrmineralisering måste verifieras med kärnborrning och därefter sedvanlig utvärdering av denna. Om hypotesen kan verifieras är det troligt att detta är en av flera liknande strukturer i området och att även Granlidenområdet längre norrut är en del av samma struktur eller en separat likartad struktur. Fullt klart är att en verifiering av Svartliden-Eva som en porfyrmineralisering förändrar förutsättningarna för Bolagets verksamhet och kommer att genljuda långt utanför prospekteringssverige.

Våra planer i närtid är att ta fram en heltäckande modell i 3D och en plan för hur en verifiering skall genomföras genom ett kärnborrningsprogram på djupet. Därefter, beroende på resultat av borrningarna, sker sedvanlig projektutveckling där omfattningen av mineraliseringen fastställs, nödvändiga tillstånd införskaffas och verksamheten utvecklas enligt gällande praxis.

De mineraltillgångar vi redan definierat bildar en bra plattform för den nya hypotesen. Fortsatt kartering och kärnborrning ökar de geologiska kunskaperna och de existerande mineraltillgångarna kommer sannolikt att öka när vi tillför ny kunskap.

Det finns även anledning att kommentera marknadsutvecklingen något. Kopparpriset har nyligen ökat radikalt på förväntningar om ökade infrastrukturinvesteringar i USA. Vi har länge hävdat att det tidigare kopparpriset inte var tillräckligt för att stimulera utvecklingsprojekt och den dramatiska prisökningen efter presidentvalet i USA förefaller verifiera detta. Om något år kommer sannolikt en brist på koppar att uppstå. Även zinkpriserna har under den senaste sexmånadersperioden ökat påtagligt. Det finns få zinkprojekt för närvarande. Det innebär att priset kan fortsätta att stiga under en längre tid. Båda dessa förhållanden talar för en polymetallisk förekomst som Copperstone.

Under perioden har vi i en transaktion med Inlandsinnovation förvärvat lån till, och aktier i, NIO. Skälet till investeringen är att vår bedömning är att detta på sikt kommer att visa sig vara en mycket god affär och att NIO för närvarande är kraftigt undervärderat och ett mycket stabilt projekt. Järnmalmspriserna har fortsatt att återhämta sig, med en uppgång på över 100 % densenaste 12-månadersperioden. Det talar för att efterfrågan så smått börjar matcha utbudet. Ökningen i den sk pelletspremien (enkelt uttryckt skillnaden mellan högvärdiga produkter och bulkvaror) tyder också på att stålverken nu inriktar sig på ökad produktion genom höjda utbyten. På något års sikt innebär detta att premiumprojekt som NIO med sina många komparativa fördelar i världsklass såsom mycket höghaltigt järnkoncentrat, låga produktionskostnader samt utmärkt logistik kan utvecklas positivt.

Per Storm
Verkställande Direktör

Kommande rapportdatum
19 februari 2017: publicering bokslutskommuniké 2016 och Q4-rapport 2016

Rapporten i sin helhelt bifogas.

Danderyd den 23 november 2016

Styrelsen

Frågor besvaras av:
Per Storm, Verkställande direktör
Copperstone Resources AB,
Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd
Tel: 070 – 594 90 24
Email: per.storm@copperstone.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Delarsrapport Q3 2016.pdf

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.