DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2023

APRIL – JUNI 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -8 458 KSEK (-5 403) och resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,00).
 • Koncernens kassaflöde för perioden uppgick till 186 163 KSEK (-72 119), där kassan stärktes med 266 miljoner kronor genom nyemission i juni.
 • Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 775 627 KSEK per 30 juni 2023 (639 503 per 31 december 2022).
 • Likvida medel uppgick till 434 966 KSEK per 30 juni 2023 (329 153 per 31 december 2022).
 • Eget kapital ökade med 26 procent och uppgick till 1 241 623 KSEK per 30 juni 2023 (986 551 per 31 december 2022).
 • Totala tillgångar per 30 juni 2023 uppgick till 1 332 336 KSEK (1 063 693 per 31 december 2022).

JANUARI – JUNI 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat för januari-juni uppgick till -15 885 KSEK (-9 143).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01).
 • Koncernens kassaflöde för perioden uppgick till 105 813 KSEK (109 264).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER APRIL-JUNI

 • I april tillträdde Frida Keskitalo som CFO och i maj började Karin Lindgren som ny geologichef.
 • Den 24 maj meddelade Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt att bolagets miljötillståndsansökan har kungjorts vilket innebär att domstolen anser att ansökan är komplett och kan prövas.
 • I juni genomfördes en riktad nyemission om 266 MKR. Emissionen tecknades av ett antal nya institutionella investerare och större befintliga aktieägare.
 • Den 29 juni erhöll Copperstone besked från bergmästaren i Luleå att markanvisningen för Viscariaprojektet har beviljats och att mark har anvisats i enlighet med ansökan.
 • Den29 juni fastställde Mark och Miljödomstolen tidsplanen för prövning av Copperstones miljötillståndsansökan med huvudförhandling planerad att hållas i februari 2024. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 14 augusti meddelades att Henrik Ager kommer att lämna sin tjänst som VD och att han i samband med det föreslås ta plats i Copperstones styrelse.
 • Styrelsen har utsett Jörgen Olsson till VD för Copperstone med tillträde 4 september. Jörgen Olsson har varit arbetande styrelseordförande sedan 2020. Styrelseledamoten Per Colleen har utsetts till ny styrelseordförande med tillträde 4 september.
 • Copperstone förbereder listbyte från First North Growth Market till en notering på Nasdaq Stockholms huvudlista omkring årsskiftet.

 
” Under årets andra kvartal nådde vi flera viktiga milstolpar på vägen mot en återöppning av Viscariagruvan i Kiruna. Efter flera remissrundor är nu vår miljötillståndsansökan komplett och vi har fått en tidplan för de steg som återstår för att vi ska erhålla det viktiga miljötillståndet. Vi har också fått klartecken från Bergsstaten att den mark som vi avser använda för gruvverksamhet nu är anvisad för just detta ändamål. Tillsammans med kvartalets lyckade emission gör dessa positiva besked att vi i snabb takt kan fortsätta arbetet mot produktionsstart kring årsskiftet 2025/2026”, säger VD Henrik Ager.