Delårsrapport januari – juni 2013

Kopparberg Mineral AB (publ)
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport januari - juni 2013

¨     Nettoomsättningen för perioden uppgick till 374 (547) KSEK, varav
senaste kvartalet 259 (472) KSEK. 

¨     Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -2
971 (-5 838) KSEK, varav för andra kvartalet 30 (-1 215) KSEK. Resultat per
aktie efter utspädning var -0,25 (-0,91) SEK varav för senaste kvartalet 0,00
(-0,19) SEK. 

¨     Kassaflödet för första halvåret var -2 740 (-10 510) KSEK, varav för
andra kvartalet 810 (-2 433) KSEK. Balansomslutningen vid periodens slut var
31 812 (28 211) KSEK. 

¨     Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 13 398
(11 158) KSEK varav 609 (799) KSEK aktiverats under årets andra kvartal. Under
perioden har nedskrivning av balanserade prospekteringskostnader skett med 34
(2 713) KSEK varav - (715) under årets andra kvartal. 

¨     Vid periodens utgång fanns 3 434 (1 793) KSEK i likvida medel.

¨     Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tecknade i
april 2013 en avsiktsförklaring med Coal and Ore Trading Limited som avser
marknadsföring och leveranser av järnmalmsprodukter. 

¨     Bolaget lämnade en kompletterad överklagan rörande Bergsstatens
avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan. 

¨     Kopparberg Mineral AB förlängde den 22:a april 2013 löptiden på
köpoptionerna i intressebolaget Nordic Iron Ore AB till och med den 31 maj
2013. 

¨     Sista dag för inlösen av köpoptioner i Nordic Iron Ore AB (publ) var
den 31 maj 2013. Totalt utnyttjades 938 094 köpoptioner för köp av 156 349
aktier vilket motsvarar 3 908 725 kr till ett pris av 25 kr per aktie. Väsentliga händelser efter periodens utgång:

¨     Bolaget har erhållit 3 MSEK i lån via G & W Kapitalförvaltning AB.För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 15
undersökningstillstånd om cirka 4 800 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 19,25 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.Bolagets verksamhet under andra kvartalet

Tvistbogruvan

Under andra kvartalet 2013 fokuserades verksamheten på fördjupade
under-sökningar av mineraliseringarna i Tvistbo. Utöver den information som
ligger till grund för uppskattningen av aktuell mineraltillgång har kärnor från
85 äldre borrhål karterats och provtagits. Resultaten från analyserna förväntas
under tredje kvartalet. Under sommaren har även en kaxborrningskampanj
genomförts som avslutades efter periodens utgång. Kaxborrningarna avsåg i
första hand att undersöka orsaken till en geofysisk anomali (IP-anomali) mellan
Tvistbo- och Norrgruvan. Tvistbogruvan ligger inom bearbetnings-koncessionen Tvistbogruvan K nr 1 som
Bolaget erhöll i april 2012. Uppskattningen av mineraltillgången är gjord 2008
och följer SveMins regelverk, se tabell 1. Tabell 1. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan[1]

Klass    Tonnage (Kton) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
-------------------------------------------------------------
Kända          -     -    -        -
-------------------------------------------------------------
Indikerade       575    3,3   2,6       22
-------------------------------------------------------------
Antagna        280    3,0   2,5       20
-------------------------------------------------------------Håkansbodaprojektet

Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession under
in-ledningen av året samt Bolagets överklagan av avslaget har inneburit att
fortsättningen av det planerade kärn-borrningsprogrammet har skjutits upp till
dess att klarhet i ärendet nåtts. Den 11 april 2013 kompletterade Bolaget, via dotterbolaget Kopparberg Mining
Exploration AB, sin tidigare överklagan till regeringen avseende Bergsstatens
avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för
Håkansboda-förekomsten. Bergsstaten motiverade sitt ställningstagande med att
det ansökta koncessionsområdet ligger inom den skyddszon som omger Lovisagruvan
AB:s bearbetningskoncession. Bolaget hävdar i kompletteringen till regeringen att den skyddszon som
beviljades Lovisagruvan när det tidigare utmålet omvandlades till en
bearbetnings-koncession hösten 2012 i sig inte är något hinder för ett
beviljande av den ansökta koncessionen för Håkansboda-förekomsten. Kopparberg
Mineral har undersökningstillstånd som täcker det aktuella området och reglerna
om skyddszon syftar endast till att förhindra att nya undersökningstillstånd
söks i närheten av existerande bearbetnings-koncessioner. Bolaget understryker också i sin komplettering att mineraliseringarna i Lovisa
och Håkansboda har helt olika karaktär och att de är knutna till olika
stratigrafiska horisonter. Malmen i Lovisagruvan karakteriseras av zink-blände
och blyglans i vulkaniska bergarter medan Håkansbodamineraliseringen ut-görs av
kopparkis och koboltglans i kar-bonatsten. Förutom de geologiska olik-heterna
är avståndet mellan de båda före-komsterna betydande. Enligt Bolagets bedömning
finns därför inget som indikerar att en bearbetning av Håkans-bodaförekomsten
skulle störa den nu-varande och framtida verksamheten vid Lovisagruvan.
Håkansbodaförekomstens lokalisering innebär därför, enligt Bolagets
uppfattning, inget hinder att bevilja den ansökta bearbetnings-koncessionen. Bolaget inledde i slutet av 2012 ett kärn-borrningsprogram i Håkansbodafältet.
Programmet planerades ursprungligen omfatta cirka 7 000 borrmeter och pågå
under vintern och våren 2013. Bolaget redovisade under februari
analys-resultaten av de mineraliserade kärn-sektionerna från de första cirka
700 meterna kärnborrning. Analysresultaten tyder på att det i anslutning till
de tidigare utbrutna malmkropparna finns ytterligare mineraliseringar med
intressanta kopparhalter vilket skulle innebära att mineraliseringarna i
området kan vara större än tidigare beräknat. Håkansbodaprojektet omfattar dels mineraliseringarna i anslutning till den
tidigare koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända
koppar-förekomster i samma stråk, dels också de bly-silver-zinkmineraliseringar
som finns i området. Baserat på tidigare undersökningar och den under 2011
gjorda kärnborrningen uppskattas de indikerade mineraltillgångarna i anslutning
till Håkansbodagruvan till 629 Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4
g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kton med 1,5 %
koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 2). 

Tabell 2. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i anslutning till Håkansboda
koppargruva. 

Klass    Tonnage (Kton) Koppar (%) Guld (g/ton) Silver 
                           (g/ton)
-------------------------------------------------------------
Kända          -      -       -    -
-------------------------------------------------------------
Indikerade       629     1,4      0,4   14,3
-------------------------------------------------------------
Antagna   1 485         1,5      0,3   11,3
-------------------------------------------------------------Uppskattningen av mineraltillgångarna har gjorts av en oberoende kvalificerad
person[2] och följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden[3]. 

Beskrivning av arbeten inom ramen för Bolagets övriga undersökningstillstånd

Under inledningen av perioden avsattes huvuddelen av Bolagets resurser på
utvecklingen av Tvistboprojektet. Bolaget ansöker rutinmässigt om förlängning av alla undersökningstillstånd inom
vilka det bedöms finnas förut-sättningar för att genom prospektering lokalisera
nya brytvärda förekomster. Bolaget har under andra kvartalet ansökt om och beviljats ett nytt
undersöknings-tillstånd, omfattande 200 hektar, samt förlängt två
undersökningstillstånd, omfattande 944 hektar. Inga undersökningstillstånd har
släppts under andra kvartalet. Per den 30 juni 2013 var Kopparberg Mineral
innehavare av 20 undersökningstillstånd med en total area omfattande 10 050
hektar samt en bearbetningskoncession omfattande 11 hektar för Tvistbogruvan.
Dessutom tillkommer den av Bergsstaten avslagna ansökan om
bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan, omfattande 7 hektar. Intressebolag

Norrliden Mining AB

Norrliden Mining AB ägs till 50 % av Kopparberg Mineral AB som också är
operatör. Verksamheten startade under våren 2012 då en grundlig genomgång
påbörjades av det omfattande geologiska material från tidigare prospektering i
Skelleftefältet med omnejd, vilken tillfördes vid bolagsbildningen. Norrliden
Mining AB har två projektområden: Norra Norrliden samt Copperstone. Inom
Copperstoneprojektet finns tre delprojekt: Eva, Svartliden samt Copperstone
norra. Norra Norrlidens zink-kopparförekomst ligger i Norsjö kommun, Västerbottens
län. Mineraliseringen är knuten till en kvarts- och fältspatsporfyrisk
vulkanit. Totalt har förekomsten undersökts med 138 borrhål (25 626 meter).
Mineraliser-ingen, som sträcker sig 400 meter i öst-västlig riktning är upp
till 30 meter mäktig. Den når bara delvis upp till markytan men har ett
djupgående på minst 300 meter. De kända och indikerade mineraltillgångarna
framgår av tabell 3 nedan. Tabell 3. Mineraltillgångar i Norra Norrlidenförekomsten per den 14 september
2012[4] 

Klass    Tonnage (Kton) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
-------------------------------------------------------------
Kända         493    2,9   0,4       59
-------------------------------------------------------------
Indikerade      1 499    2,9   0,3       40
-------------------------------------------------------------
Antagna        914    1,6   0,2       34
-------------------------------------------------------------Evaförekomsten, som är en massiv, vulkanogen, komplex sulfidmineralisering
ligger i norra delen av Skelleftefältet, nordväst om Norra Norrliden. Totalt
har 55 kärnborrhål utförts för att undersöka mineraliseringens utsträckning och
konti-nuitet. En mineraltillgångsuppskattning baserad på 23 kärnborrhål har
gjorts av en oberoende konsult[5]. Denna resulterade i ett indikerat tonnage på
5,2 Mton med 2,4 % zink, 0,3 % koppar, 0,4 % bly, 1,0 g/ton guld och 40,0 g/ton
silver. I sin norra del når mineraliseringen upp till bergytan vilken endast
täckts av ett par meter morän. Mineraliseringen stupar flackt mot söder och är
känd ner till ett djup av 110 meter under markytan. Den övre delen av
mineraliseringen når ställvis en mäktighet om 60 meter. För Evaförekomsten
finns en ansökan om bearbetningskoncession inlämnad till Bergsstaten som är
under handläggning. Svartlidenförekomsten (Svartliden K nr 1, se tabell 4 nedan), som ligger
omedelbart norr om Evaförekomsten, är en sulfidmineralisering av så kallad
stringertyp. En historisk uppskattning av mineraltillgångarna (ej enligt NI
43-101/JORC) gjord på basis av resultaten från 109 borrhål (12 840 meter) har
redovisats av Boliden AB. Denna visade att det ner till 100 meters djup finns
ett antaget tonnage på 65 Kton med 2,8 % koppar och 1,4 % zink.
Svartliden-förekomsten täcks av en bearbetnings-koncession. I den del av projektet som kallas Copperstone norra finns två äldre utmål med
disseminerade koppar-silver-mine-raliseringar och med historiska
mineral-tillgångar om 200 Kton var. För när-varande har tonnaget inom Norrliden
Mining AB:s undersökningstillstånd norr om Svartlidenkoncessionen definierats
som antagna då de inte är utförda enligt någon internationell standard som NI
43-101 eller JORC. En genomgång av existerande kärnor från tidigare borrade hål
indikerar dock att området har en utomordentlig potential. Tabell 4. Mineraltillgångar inom Copperstone-projektet

Klass   Kton  Zink % Bly % Koppar % Guld g/ton Silver g/ton
-------------------------------------------------------------------
Evaförekomsten (ansökt bearbetningskoncession)           
--------------------------------------------------------------------
Indikerad 5 160   2,4  0,4    0,3     1,0      40
-------------------------------------------------------------------
Svartlidenförekomsten K nr 1 (bearbetningskoncession)       
--------------------------------------------------------------------
Antagen*   65   1,4 n.a.    2,8 n.a.    n.a.    
-------------------------------------------------------------------
Svartliden 101 (undersökningstillstånd)              
--------------------------------------------------------------------
Antagen*   200 n.a.  n.a.    1,1     ---      ---
-------------------------------------------------------------------
Svartliden 41 (undersökningstillstånd)               
--------------------------------------------------------------------
Antagen*   200   ---  ---    1,8     0,2      22
-------------------------------------------------------------------

* Uppskattningarna bygger på historisk information från en existerande
bearbetningskoncession (Svartliden K nr 1) eller tidigare utmål (Svartliden 101
och Svartliden 41); n.a. = icke analyserat; --- = små mängder Norrliden Mining AB har under andra kvartalet avträtt fyra
undersöknings-tillstånd om totalt 4 576 hektar. Per den 30 juni 2013 var
Norrliden Mining AB innehavare av tre undersökningstillstånd med en total area
om 630 hektar. Norrliden Mining AB har två beviljade bearbetningskoncessioner
om 54 hektar (Norrliden K nr 1 och Svartliden K nr 1) och bolaget har ansökt om
ytterligare en bearbetningskoncession om 34 hektar (Eva K nr 1). Under perioden har arbetet inom Norrliden Mining AB fokuserats på att
finansiera verksamheten på kort och lång sikt. Nordic Iron Ore AB (NIO)

Bolaget sålde under perioden aktier i Nordic Iron Ore AB genom inlösen av
utställda köpoptioner. Totalt utnyttjades 938 094 köpoptioner för köp av 156
349 aktier vilket tillförde Bolaget 3 908 725 kr. Därefter uppgår Bolagets
ägarandel till 19,25 %. NIO gjorde en uppdaterad beräkning av bolagets mineraltillgångar i januari
2013. Vid periodens utgång uppskattas indikerade och antagna mineraltillgångar
i Blötberget till 29,8 Mton med 44,5 % järn respektive 10,2 Mton med 42,9 %
järn. I Väsmanfältet, inklusive Finnäset, uppskattas de indikerade respektive
antagna mineraltillgångarna till 7,0 Mton med 38,5 % järn respektive 85,9 Mton
med 38,4 % järn. I Håksbergsfältet uppskattas de indikerade
mineraltill-gångarna till 25,4 Mton med 36,4 % järn och de antagna
mineraltillgångarna till 11,6 Mton med 36 % järn. Nordic Iron Ore AB:s
uppskattade mineraltillgångar framgår av tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Mineraltillgångar i Nordic Iron Ore AB per den 16 januari 2013.

        Indikerade    Antagna  
--------------------------------------------
       Mton Järnhalt Mton  Järnhalt
--------------------------------------------
Blötberget  29,8   44,5%  10,2   42,9%
--------------------------------------------
Väsman syd*  7,0   38,5%  85,9   38,4%
--------------------------------------------
Håksberg   25,4   36,4%  11,6   36,0%
--------------------------------------------
       62,2   40,3% 107,7   38,6%
--------------------------------------------

*På basis av magnetiska mätningar över Väsmanfältet har en uppskattning av
möjligt tonnage gjorts av ett oberoende konsultbolag (Fil. Dr. Håkan Mattsson
vid GeoVista AB). Preliminärt uppskattas de magnetitförande mineraliseringarna
ha ett tonnage på 600-650 Mton med i genomsnitt 28-30 % järn. Tonnaget
klassificeras för närvarande som ”exploration target” enligt den kanadensiska
standarden NI 43-101. Uppskattningen är gjord enbart utifrån magnetiska data
och är till sin natur osäker. Det är därför inte säkert att det uppskattade
tonnaget, eller ens delar av det som inte ingår i den efter borrningen
klassificerade tonnaget, genom fortsatta undersökningar kan uppgraderas till
mineraltillgångar enligt den kanadensiska standarden eller JORC-koden Nordic Iron Ore AB tecknade den 3 april 2013 en avsiktsförklaring med Coal and
Ore Trading Limited som avser marknadsföring och leveranser av
järnmalmsprodukter på upp till 600 000 ton per år. Avsiktsförklaringen innebär
att intressebolaget kan planera för en tidigareläggning av produktionsstarten i
Blötbergsgruvan till andra halvåret 2014. Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida
www.nordicironore.se. Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget har erhållit ett lån om 3 MSEK förmedlat via G & W Kapitalförvaltning
AB efter periodens utgång. Framtidsutsikter

Merparten av Bolagets egen prospek-tering koncentreras till Bergslagen och
kommer under 2013 i huvudsak att göras inom Tvistboprojektet.
Håkansboda-projektet har nedprioriterats i väntan på klargörande av det
rättsliga läget. Som operatör av intressebolaget Norrliden Mining AB kommer Kopparberg Mineral
att driva projekten inom bolaget. Verksamheten är under kapitalisering och så
snart resurser säkrats kommer ytterligare undersökningar och lönsamhetsstudier
som syftar till produktionsstart i en eller flera av bolagets förekomster att
skyndsamt initieras. Verksamheten inom Nordic Iron Ore AB följer i stort plan. Närmast väntas en
miljödom avseende Blötberget och Håksberg under hösten. Kopparberg Mineral AB
kommer fortlöpande att vara en aktiv ägare och stödja Nordic Iron Ore AB i
bolagets fortsatta utveckling. 

Ekonomiskt utfall

Koncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 374 (547) KSEK, varav senaste
kvartalet 259 (472) KSEK. Resultat efter skatt för första halvåret var -2 971
(-5 838) KSEK, varav för senaste kvartalet 30 (-1 215) KSEK. Resultatet har
påverkats av koncernens innehav i intressebolagen Norrliden Mining AB och
Nordic Iron Ore AB. Resultatandelen för Norrliden Mining AB var -555 (2 988)
KSEK varav för senaste kvartalet -519 (2 992) KSEK. Resultatandelen för NIO var
-1 007 (-3 094) KSEK, varav senaste kvartalet -28 (-1 900) KSEK. Resultatet har
även påverkats av försäljning av delar av Kopparberg Mineral AB:s aktieinnehav
i NIO vilken gav en realisationsvinst under perioden om 3 457 (-) KSEK, varav 3
436 (-) under andra kvartalet. Under perioden har investeringar i materiella
anläggningstillgångar gjorts för - (37) KSEK. Aktiverade kostnader för
prospektering var vid periodens slut 13 398 (11 158) KSEK varav 609 (799) KSEK
aktiverats under årets andra kvartal. Kassaflödet för första halvåret var -2
740 (-10 510) KSEK, varav 810      (-2 433) KSEK för andra kvartalet. Vid
periodens utgång hade Bolaget 3 434 (1 793) KSEK i likvida medel.
Balansomslutningen vid periodens slut var 31 812 (28 211) KSEK. Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 746 (2 046) KSEK, varav senaste
kvartalet 687 (947) KSEK. Resultat efter skatt för första halvåret var -52 (-2
098)      KSEK, varav för senaste kvartalet 978   (-1 069) KSEK. Under
perioden genom-fördes investeringar i materiella anläggningstillgångar för -
(37) KSEK. Genom försäljning av aktier i Nordic Iron Ore AB via köpoptionen
KO1 har Kopparberg Mineral AB:s ägarandel i NIO sjunkit från 20,61 % till 19,25
%. Försäljningen resulterade under perioden i en realisationsvinst om 2 613 (-)
KSEK, varav 2 592 (-) under andra kvartalet. Kassaflödet under perioden var -2
740   (-10 510) KSEK varav 810 (-2 433) KSEK för andra kvartalet.
Balansomslutningen vid periodens slut var 43 969 (32 095) KSEK. 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta
projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida
prospekteringsresultat fortlöpande kom-mer att utvärderas kan det inte
garanteras att undersökningarna av förekomsterna leder till kommersiell
produktion. Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för
att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla
ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta
upp, dra ner på eller avsluta verksamheter. En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i
årsredovis-ningen för 2012. 

Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 11 783 040 (6 433 040)
stycken. Dessa var fördelade på 20 100 (20 100) A-aktier och 11 762 940 (6 412
940) B-aktier. 


Kommande rapportdatum

·     Delårsrapport januari - september 2013 kommer att avges 28 november
2013. 

·     Bokslutskommuniké 2013 kommer att avges 13 februari 2014.


Uppsala den 15 augusti 2013

StyrelsenDenna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).

[1] Uppskattningarna har gjorts av Hans Thorshag, kvalificerad person (QP)
enligt SveMins regelverk. 

[2]Uppskattningarna har gjorts av Thomas Lindholm som är kvalificerad person
(QP) enligt JORC-koden och SveMins regelverk. Halterna i de olika klasserna har
beräknats från äldre analyser, tillgängliga äldre mineraliserade kärnsektioner
som omanalyserats av LKAB Prospektering AB under 1986 samt från analyser av
mineraliserade kärnsektioner från 2011 års kärnborrningskampanj. Analyser
gjorda under 2011 har utförts vid ALS Scandinavia AB med metod Au-ICP21 för
guld och ME-ICP61 för övriga element. ALS Scandinavia AB är certifierade enligt
ISO 9001: 2008. 

[3] Australasiatisk kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver. 

[4] Mineraltillgångsuppskattningen är gjord 2012 av Adam Wheeler, QP enligt
JORC. För vidare information, se Bolagets hemsida. 

[5] Uppskattningarna är gjorda av Hans Torshag som är kvalificerad person, QP,
enligt SveMins regelverk.