Delårsrapport januari – september 2013

Kopparberg Mineral AB (publ)
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport januari - september 2013

¨     Nettoomsättningen för perioden uppgick till 534 (694) KSEK, varav
senaste kvartalet 160 (147) KSEK. 

¨     Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till
-7 358 (-9 655) KSEK, varav för tredje kvartalet -4 387 (-3 817) KSEK. Resultat
per aktie före utspädning var -0,62 (-1,50) SEK varav för senaste kvartalet
-0,37 (-0,59) SEK. 

¨     Kassaflödet för första nio månaderna var -2 934 (-9 268) KSEK, varav
för tredje kvartalet -194 (1 242) KSEK. Balansomslutningen vid periodens slut
var 29 512 (28 156) KSEK. 

¨     Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11 733
(11 057) KSEK. Under årets tredje kvartal aktiverades 142 (978) KSEK och under
samma period skedde nedskrivningar av mineralintressen med 1 824 (1 118) KSEK. 

¨     Vid periodens utgång fanns 3 240 (3 035) KSEK i likvida medel.

¨     Bolaget har under perioden utfört kaxborrningar vid Tvistbogruvan.
Resultaten indikerar att det mineraliserade stråket fortsätter söderut mot
Norrgruvan. 

¨     Kopparberg Mineral AB har genomfört en extra bolagsstämma varvid
Bolagets aktiekapital och kvotvärdet för dess aktier sattes ned. 

¨     Bolaget beslutade att genomföra en nyemission om 11,8 MSEK.

Händelser efter periodens utgång:

¨     Nyemissionen i oktober övertecknades med 25 % och inkommen
emissionslikvid uppgick till cirka 14,3 MSEK. 

¨     Styrelsen beslutade i samband med nyemissionen att sälja drygt 78
000 aktier i Nordic Iron Ore AB. Efter försäljningen äger Kopparberg Mineral AB
cirka 18,6 % i Nordic Iron Ore AB. 

¨     Nordic Iron Ore AB har erhållit ett lån om 10 MSEK från
Inlandsinnovation AB. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 12
undersökningstillstånd om cirka 4 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.

Bolagets verksamhet under tredje kvartalet

Tvistbogruvan

Under denna och föregående period har Bolaget genomfört ett program med
kaxborrning för att undersöka ett eventuellt samband mellan Tvistboförekomsten
och den tidigare brutna Norrgruvan, lokaliserad cirka 1 km söder om
Tvistboförekomsten, se figur 1. Figur 1. Bearbetningskoncessionen Tvistbo-gruvan K nr 1 med omnejd.

Norrgruvan är en bly-silver-koppar-guld gruva som bröts fram till början av
1900-talet till ett djup av 105 meter. Malmen bestod av två skilda zoner, den
ena innehållande silverhaltig blyglans samt en parallell zon av kopparkis med
guldhalter. 

På cirka 1 km borrades 64 kaxborrhål i syfte att identifiera de geologiska
förutsättningarna och utifrån detta planera ett kärnborrningsprogram. I området
är sedan tidigare geofysiska (elektriska och magnetiska) mätningar genomförda
vilka indikerar ett sådant samband men enbart enstaka kärnborrhål förekommer. 

Från analyser och loggning av bergkaxet av de nu genomförda borrningarna har
förhöjda metallhalter konstaterats vilket ytterligare stödjer antagandet om ett
samband mellan Tvistbogruvan och Norrgruvan. Nästa steg i undersökningarna är
att genomföra ett första kärnborr-ningsprogram. 

Tvistboförekomsten är en av flera zink-blyförekomster inom de nord-sydliga
mineraliserade stråk som bl.a. innehåller gruvorna Stollberg och Gränsgruvan
(se figuren). Mineraliseringen har i söder förskjutits av en förkastning men är
helt öppen mot norr och djupet och består av massiv zinkblände och blyglans
eller som ”sliror” utvecklade parallellt med foliationen. Kopparberg Mineral
beviljades en bearbetningskoncession för Tvistbo-förekomsten under våren 2012.
Uppskattningen av mineraltillgången är gjord 2008 och följer SveMins regelverk,
se tabell 1. 

Tabell 1. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan.

Klass    Tonnage (Kton) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
-------------------------------------------------------------
Kända          -     -    -        -
-------------------------------------------------------------
Indikerade       575    3,3   2,6       22
-------------------------------------------------------------
Antagna        280    3,0   2,5       20
-------------------------------------------------------------

Håkansbodaprojektet

Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession under
in-ledningen av året har inneburit att fortsättningen av det planerade
kärn-borrningsprogrammet har skjutits på fram-tiden. Bolaget har överklagat
beslutet till Regeringen. 

Bolaget inledde i slutet av 2012 ett kärn-borrningsprogram i Håkansbodafältet.
Programmet planerades ursprungligen omfatta cirka 7 000 borrmeter och avsågs
pågå under vintern och våren 2013. Bolaget redovisade under februari 2013
analysresultaten av de mineraliserade kärn-sektionerna från de första cirka 700
meterna kärnborrning i Håkansboda. Analysresultaten tyder på att det i
an-slutning till de tidigare utbrutna malm-kropparna finns ytterligare
minerali-seringar med intressanta kopparhalter vilket skulle innebära att
minerali-seringarna i området kan vara större än tidigare har beräknats. 

Håkansbodaprojektet omfattar dels mineraliseringarna i anslutning till den
tidigare koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända
kopparförekomster i samma stråk dels också de bly-silver-zinkmineraliseringar
som finns i området. Baserat på tidigare undersökningar och den under 2011
gjorda kärnborrningen uppskattas de indikerade mineral-tillgångarna i
anslutning till Håkansboda-gruvan till 629 Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton
silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kton
med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 2). Tabell 2. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i anslutning till Håkansboda
koppargruva. 

Klass    Tonnage (Kton) Koppar (%) Guld (g/ton) Silver 
                           (g/ton)
-------------------------------------------------------------
Kända          -      -       -    -
-------------------------------------------------------------
Indikerade       629     1,4      0,4   14,3
-------------------------------------------------------------
Antagna   1 485         1,5      0,3   11,3
-------------------------------------------------------------

Uppskattningen av mineraltillgångarna har gjorts av en oberoende kvalificerad
person och följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden. 

Arbeten inom ramen för Bolagets övriga undersökningstillstånd

Bolaget ansöker rutinmässigt om för-längning av alla undersökningstillstånd
inom vilka det bedöms finnas förutsättningar för att genom prospektering
lokalisera nya brytvärda förekomster. 

Bolaget har under tredje kvartalet förlängt två undersökningstillstånd,
omfattande 330 hektar, samt avträtt sju undersöknings-tillstånd, omfattande 5
631 hektar. Per den 30 september 2013 var Kopparberg Mineral innehavare av 13
undersöknings-tillstånd med en total area om 4 419 hektar samt en
bearbetningskoncession om 11 hektar för Tvistboförekomsten. 

Intressebolag

Norrliden Mining AB

Norrliden Mining AB ägs till 50 % av Kopparberg Mineral AB som också är
operatör av intressebolaget. Verksamheten startade i kvalificerad mening under
våren 2012 då en grundlig genomgång påbörjades av det omfattande geologiska
material från tidigare prospektering i Skelleftefältet, vilken tillfördes vid
bolagsbildningen. Norrliden Mining AB har två projektområden: Norra Norrliden
samt Copperstone. Inom Copperstone-projektet finns tre delprojekt: Eva,
Svartliden samt Copperstone norra. 

Norra Norrlidens zink-kopparförekomst ligger i Norsjö kommun, Västerbottens
län. Mineraliseringen är knuten till en kvarts- och fältspatsporfyrisk
vulkanit. Totalt har förekomsten undersökts med 138 borrhål (25 626 meter).
Mineraliseringen, som sträcker sig 400 meter i öst-västlig riktning är upp till
30 meter mäktig. Den når bara delvis upp till markytan men har ett djupgående
på minst 300 meter. De kända och indikerade mineraltillgångarna framgår av
tabell 3 nedan. Tabell 3. Mineraltillgångar i Norra Norrliden-förekomsten per den 14 september
2012. 

Klass    Tonnage (Kton) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
-------------------------------------------------------------
Kända         493    2,9   0,4       59
-------------------------------------------------------------
Indikerade      1 499    2,9   0,3       40
-------------------------------------------------------------
Antagna        914    1,6   0,2       34
-------------------------------------------------------------Evaförekomsten, som är en massiv, vulkanogen, komplex sulfidmineralisering
ligger i norra delen av Skelleftefältet, nordväst om Norra Norrliden. Totalt
har 55 kärnborrhål utförts för att undersöka mineraliseringens utsträckning och
konti-nuitet. En mineraltillgångsuppskattning baserad på 23 kärnborrhål har
gjorts av en oberoende konsult. Denna resulterade i ett indikerat tonnage på
5,2 Mton med 2,4 % zink, 0,3 % koppar, 0,4 % bly, 1,0 g/ton guld och 40,0 g/ton
silver. I sin norra del når mineraliseringen upp till bergytan vilken endast
täcks av ett par meter morän. Mineraliseringen stupar flackt mot söder och är
känd ner till ett djup av 110 meter under markytan. Den övre delen av
mineraliseringen når ställvis en mäktighet om 60 meter. För Evaförekomsten
finns en ansökan om bearbetningskoncession inlämnad till Bergsstaten som är
under handläggning. 

Svartlidenförekomsten (Svartliden K nr 1, se tabell 4 nedan), som ligger
omedelbart norr om Evaförekomsten, är en sulfid-mineralisering av så kallad
stringertyp. En historisk uppskattning av mineral-tillgångarna (ej enligt NI
43-101/JORC) gjord på basis av resultaten från 109 borrhål (12 840 meter) har
redovisats av Boliden AB. Denna visade att det ner till 100 meters djup finns
ett antaget tonnage på 65 Kton med 2,8 % koppar och 1,4 % zink.
Svartlidenförekomsten täcks av en bearbetningskoncession. 

I den delen av projektet som kallas Copperstone norra finns två äldre utmål med
disseminerade koppar-silver-mineraliseringar och med historiska
mineraltillgångar om 200 Kton var. För närvarande har tonnaget inom Norrliden
Mining AB:s undersökningstillstånd norr om Svartlidenkoncessionen definierats
som antagna då de inte är utförda enligt någon internationell standard som NI
43-101 eller JORC. En genomgång av existerande kärnor från tidigare borrade hål
indikerar dock att området har en utomordentlig potential. Tabell 4. Mineraltillgångar inom Copperstone-projektet.

Klass   Kton  Zink % Bly % Koppar % Guld g/ton Silver g/ton
-------------------------------------------------------------------
Evaförekomsten (ansökt bearbetningskoncession)           
--------------------------------------------------------------------
Indikerad 5 160   2,4  0,4    0,3     1,0      40
-------------------------------------------------------------------
Svartlidenförekomsten K nr 1 (bearbetningskoncession)       
--------------------------------------------------------------------
Antagen*   65   1,4 n.a.    2,8 n.a.    n.a.    
-------------------------------------------------------------------
Svartliden 101 (undersökningstillstånd)              
--------------------------------------------------------------------
Antagen*   200 n.a.  n.a.    1,1     ---      ---
-------------------------------------------------------------------
Svartliden 41 (undersökningstillstånd)               
--------------------------------------------------------------------
Antagen*   200   ---  ---    1,8     0,2      22
-------------------------------------------------------------------

* Uppskattningarna bygger på historisk information från en existerande
bearbetningskoncession (Svartliden K nr 1) eller tidigare utmål (Svartliden 101
och Svartliden 41); n.a. = icke analyserat; --- = små mängder Under perioden har Norrliden Mining AB påbörjat en förnyad tolkning av
existerande information i Copperstoneprojektet i syfte att skapa en
sammanhållen geologisk modell. 

Under tredje kvartalet 2013 inträffade inga förändringar vad avser
undersöknings-tillstånd eller bearbetningskoncessioner för Norrliden Mining AB.
Per den 30 september 2013 var Norrliden Mining AB innehavare av tre
undersökningstillstånd med en total area om 630 hektar. Norrliden Mining AB har
två beviljade bearbetnings-koncessioner om 54 hektar (Norrliden K nr 1 och
Svartliden K nr 1) och intressebolaget har ansökt om ytterligare en
bearbetningskoncession om 34 hektar (Eva K nr 1). Nordic Iron Ore AB (NIO)

Under perioden har Nordic Iron Ore AB påbörjat huvudförhandling i Mark- och
miljödomstolen som förväntas att avslutas i början av februari 2014. 

Vid periodens utgång uppskattas indikerade och antagna mineraltillgångar i
Blötberget till 29,8 Mton med 44,5 % järn respektive 10,2 Mton med 42,9 % järn.
I Väsmanfältet, inklusive Finnäset, uppskat-tas de indikerade respektive
antagna mineraltillgångarna till 7,0 Mton med 38,5 % järn respektive 85,9 Mton
med 38,4 % järn. I Håksbergsfältet uppskattas de indikerade mineraltillgångarna
till 25,4 Mton med 36,4 % järn och de antagna mineraltillgångarna till 11,6
Mton med 36 % järn. Nordic Iron Ore AB:s uppskattade mineraltillgångar framgår
av tabell 5 nedan. Tabell 5. Mineraltillgångar i Nordic Iron Ore AB per den 16 januari 2013.

       Indikerade    Antagna  
-------------------------------------------
      Mton Järnhalt Mton  Järnhalt
-------------------------------------------
Blötberget 29,8   44,5%  10,2   42,9%
-------------------------------------------
Väsman syd  7,0   38,5%  85,9   38,4%
-------------------------------------------
Håksberg  25,4   36,4%  11,6   36,0%
-------------------------------------------
      62,2   40,3% 107,7   38,6%
-------------------------------------------Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida
www.nordicironore.se. Övriga händelser under perioden

Den 13 september genomförde Bolaget en extra bolagsstämma. På stämman
beslutades att anta ny bolagsordning varvid intervallet för Bolagets
aktiekapital ändras från att vara lägst 22,8 MSEK och högst 91,2 MSEK till att
vara lägst 4,5 MSEK och högst 18 MSEK. 

Bolagsstämman fattade även beslut om minskning av Bolagets aktiekapital med
1,60 kronor per aktie, totalt 18 852 864 kronor, för avsättning till fond att
användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen av aktiekapitalet sker
utan indragning av aktier. Efter verkställd minskning kommer Bolagets
aktiekapital att uppgå till 4 713 216 kronor, fördelat på 11 783 040 aktier,
var och en med ett kvotvärde om 0,40 kronor. Nedsättningen av aktiekapitalet
registreras hos Bolagsverket under fjärde kvartalet. 

Under perioden beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission om 11,8
MSEK samt att i samband med detta erbjuda delar av innehavet i Nordic Iron Ore
AB till Bolagets aktieägare. 

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 25 oktober 2013 avslutades företrädesemissionen i Bolaget med substantiell
överteckning. Styrelsen beslutade att genomföra en övertilldelning i enlighet
med villkoren i investerings-memorandumet. Totalt uppgick emissionen (inklusive
övertilldelning) till cirka 14,8 MSEK (före emissionskostnader). Av emissionen
om 11,8 MSEK tecknades 88 % med stöd av teckningsrätter och 12 % tecknades utan
företräde. Genom emissionen tillförs Bolaget uppemot 100 nya aktieägare,
varefter aktieägarkretsen kommer att omfatta cirka 2 800 aktieägare. 

I samband med emissionen erbjöds aktieägarna även inköpsrätter i
intressebolaget Nordic Iron Ore AB (publ). Dessa utnyttjades till ett antal om
drygt  78 000 aktier i NIO, som såldes ur Kopparberg Mineral AB:s innehav.
Detta inbringade ytterligare 780 KSEK i likvida medel utöver emissionen.
Kopparberg Mineral AB:s ägarandel i Nordic Iron Ore AB uppgick innan denna
utförsäljning till 19,25 % och uppgår efter utförsäljningen till cirka 18,6 %. 

Efter att emissionslikviden erhållits återbetalades i oktober det kortfristiga
lån om 3 MSEK som togs i juli 2013. 

Nordic Iron Ore AB har erhållit ett lån om 10 MSEK från Inlandsinnovation AB.
Lånet är ett första steg i en villkorad finansiering under 2014 för
genomförandet av den slutliga feasibility-studien för Blötberget. Framtidsutsikter

Huvuddelen av Bolagets egen prospek-tering koncentreras till Bergslagen och
kommer under 2014 i huvudsak att göras inom Tvistboprojektet.
Håkansboda-projektet har nedprioriterats i väntan på klargörande av det
rättsliga läget. 

I Norrliden Mining AB kommer en uppdatering av tillgänglig geologisk
information att ske under 2014 som ett led inför kommande kapitalanskaffning. 

Verksamheten inom Nordic Iron Ore AB följer i stort plan. Närmast väntas en
miljödom avseende Blötberget och Håksberg under inledningen av 2014. Kopparberg
Mineral AB kommer fortlöpande att vara en aktiv ägare och stödja Nordic Iron
Ore AB i intresse-bolagets fortsatta utveckling. 

 Ekonomiskt utfallKoncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 534 (694) KSEK, varav senaste
kvartalet 160 (147) KSEK. Resultat efter skatt för de första nio månaderna var 
    -7 358 (-9 655) KSEK, varav för senaste kvartalet -4 387 (-3 817)
KSEK. Resultatet har påverkats av koncernens innehav i intressebolagen
Norrliden Mining AB och Nordic Iron Ore AB. Resultatandelen för Norrliden
Mining AB var -575 (2 476) KSEK varav för senaste kvartalet -20    (-512)
KSEK. Resultatandelen för NIO var 1 009 (-4 198) KSEK, varav senaste kvartalet
-597 (-1 104) KSEK. Inga investeringar i materiella anläggnings-tillgångar
genomfördes under perioden för aktuellt räkenskapsår (37) KSEK. Inga
investeringar i materiella anläggnings-tillgångar skedde under senaste
kvartalet för aktuellt eller föregående räkenskapsår. Aktiverade kostnader för
prospektering var vid periodens slut 11 733 (11 057) KSEK. De första nio
månaderna 2013 har aktiveringar av prospekteringskostnader skett med 1 658 (2
416) KSEK samt nedskrivningar av mineralintressen med totalt 1 858 (3 831)
KSEK. Under årets tredje kvartal aktiverades 142 (978) KSEK och under samma
period skedde nedskrivningar av mineralintressen med  1 824 (1 118) KSEK.
Kassaflödet för första nio månaderna var -2 934 (-9 268) KSEK, varav -194 (1
242) KSEK för tredje kvartalet. Vid periodens utgång hade Bolaget 3 240 (3 035)
KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 29 512 (28 156)
KSEK. 

Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 085 (2 617) KSEK, varav senaste
kvartalet 339 (571) KSEK. Resultat före skatt för första nio månaderna var -1
573 (-3 098) KSEK, varav för senaste kvartalet  -1 521 (-1 000) KSEK. Inga
investeringar i materiella anläggningstillgångar genom-fördes under perioden
för aktuellt räkenskapsår (37) KSEK. Inga inves-teringar i materiella
anläggningstillgångar skedde under senaste kvartalet för aktuellt eller
föregående räkenskapsår. Kassaflödet under perioden var -2 934 (-9 268) KSEK
varav -194 (1 242) KSEK för tredje kvartalet. Balansomslutningen vid perio-dens
slut var 44 769 (35 163) KSEK. Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta
projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida
prospekterings-resultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte
garanteras att under-sökningarna av förekomsterna leder till kommersiell
produktion. 

Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för
att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla
ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta
upp, dra ner på eller avsluta verksamheter. 

En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i
årsredo-visningen för 2012. Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 11 783 040 (6 433 040)
stycken. Dessa var fördelade på 20 100 (20 100) A-aktier och 11 762 940 (6 412
940) B-aktier. Kommande rapportdatum

Bokslutskommuniké 2013 kommer att avges 13 februari 2014.Uppsala den 28 november 2013

StyrelsenDenna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).