DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2023

JULI – SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -4 237 TSEK (-3 686).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0 SEK (0).
 • Koncernens kassaflöde för perioden uppgick till -82 539 TSEK (-47 689).

JANUARI – SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0).
 • Periodens resultat för januari-september uppgick till -20 122 TSEK (-12 828).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (-0,01).
 • Koncernens kassaflöde för perioden uppgick till 23 274 TSEK (61 575). Kassan stärktes med 266 000 TSEK före emissionskostnader genom en nyemission i juni.
 • Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 835 980 TSEK per 30 september 2023 (639 503 per 31 december 2022).
 • Likvida medel uppgick till 352 427 TSEK per 30 september 2023 (329 153 per 31 december 2022).
 • Eget kapital ökade med 25,4 procent och uppgick till 1 237 493 TSEK per 30 september 2023 (986 551 per 31 december 2022).
 • Totala tillgångar per 30 september 2023 uppgick till 1 320 896 TSEK (1 063 693 per 31 december 2022).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JULI-SEPTEMBER

 • Den 14 augusti meddelades att Henrik Ager lämnar sin tjänst som vd. I september valdes Henrik Ager in som ny ledamot i Copperstones styrelse.
 • Styrelsen utsåg Jörgen Olsson till vd för Copperstone, en tjänst han tillträdde den 4 september 2023. Jörgen Olsson har varit arbetande styrelseordförande sedan 2020. I samband med att Jörgen Olsson tillträdde som vd utsågs styrelseledamoten Per Colleen till ny styrelseordförande.
 • Copperstone förbereder listbyte från First North Growth Market till en notering på Nasdaq Stockholms huvudlista, vilket beräknas ske omkring årsskiftet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 19 oktober meddelades förändringar i koncernledningen. Anna Tyni utsågs till vice verkställande direktör. Peter Wihlborg utnämndes till ny miljö- och hållbarhetschef och Christopher Wikman till ny gruvchef, som en följd av naturlig succession. Samtidigt tar Tove Thelin Täckdal, anrikningschef, och Thomas Nordmark, infrastruktur- och logistikchef, plats i koncernledningen. Anders Lundqvist, tidigare hållbarhetschef, och Glenn Nilsson, tidigare gruvchef, kommer att fortsätta att arbeta med bolaget och deras långa erfarenhet kommer fortsatt att vara värdefull för Copperstone. 

”Vårt gedigna arbete för att återöppna Viscaria koppargruva fortsatte med hög energi under årets tredje kvartal. Viktiga steg under inledningen av 2024 kommer att vara att presentera en genomförbarhetsstudie och att erhålla miljötillstånd. Under kvartalet har vi arbetat med flera parallella spår för att på bästa sätt nå dessa viktiga milstolpar. Vi vill vara startklara för gruvbrytning och ha så god kännedom om malmkropparna som möjligt när gruvan så småningom kan öppna”, säger Jörgen Olsson, vd Copperstone Resources