Huvudförhandling om miljötillstånd inleds

Idag inleds huvudförhandling i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt för att behandla Copperstones ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för en återöppning av Viscaria koppargruva i Kiruna. Huvudförhandlingen förväntas pågå i drygt tre veckor.

Under huvudförhandlingen kommer Copperstone att redogöra för innehållet i miljötillståndsansökan, samtidigt som myndigheter och andra närvarande ges möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Dom meddelas normalt inom två månader efter att huvudförhandlingen avslutats. Ett överklagande måste ske inom tre veckor, innan domen vinner laga kraft. Överklagande kan göras till Mark- och miljööverdomstolen och därefter till Högsta domstolen. Såväl ett överklagande till Mark- och miljööverdomstolen som till Högsta domstolen kräver prövningstillstånd.

”Vi räknar med att domen överklagas och har tagit höjd för det i vår tidplan om en återöppning under 2026. Vi hoppas att vi kan erhålla ett så kallat verkställighetsförordnande som vi även ansökt om i vår miljötillståndsansökan som gör att vi kan påbörja relevanta aktiviteter innan domen vinner laga kraft. Ett eventuellt överklagande innebär att domen kan vinna laga kraft tidigast under andra halvåret i år”, säger Jörgen Olsson, vd för Copperstone Resources.

Copperstones handlingar i ärendet publiceras på bolagets hemsida under fliken Tillståndsportalen https://copperstone.se/tillstandsportal