Inlösen av Kopparberg Minerals köpoptioner i Nordic Iron Ore är genomförd

Lösentiden för inlösen av köpoptioner i Nordic Iron Ore AB (publ.) utställda av Kopparberg Mineral AB är nu genomförd. Sista dag för inlösen var den 31 maj 2013. Totalt har 938 094 köpoptioner utnyttjats för köp av 156 349 aktier vilket motsvarar 3 908 725 kr.

I samband med att styrelsen i Kopparberg Mineral AB fattade beslut om nyemission den 27 augusti 2012, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 17 augusti 2012, emitterades 5 350 000 units som omfattade en aktie i Kopparberg Mineral AB, en köpoption, KO 1, i Nordic Iron Ore AB samt en teckningsoption, TO 3B, i Kopparberg Mineral AB.

Teckningstiden för KO1 i Nordic Iron Ore AB löpte mellan den 15 januari till 31 maj 2013 och avsåg inlösen av sex köpoptioner för en aktie till ett pris av 25 kr per aktie. Genom inlösen tillförs Kopparberg Mineral AB 3 908 725 kr före emissionskostnader. Kopparberg Mineral AB:s ägarandel i Nordic Iron Ore AB har därmed förändrats från tidigare 20,61% till 18,83% efter att teckningen av köpoptioner avslutats.

2013-06-13

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-06-13.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 19 undersökningstillstånd om cirka 10 200 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 18,83% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.