Intressanta resultat från kaxborrning vid Tvistbogruvan, Smedjebackens kommun, Dalarnas län

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Intressanta resultat från kaxborrning vid Tvistbogruvan, Smedjebackens kommun,
Dalarnas län

<strong style="font-size: 11pt;">Dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB
har borrat 64 st kaxborrhål för att undersöka området mellan bolagets
Tvistboförekomst och Norrgruvan. Den hittills gjorda kaxborrningen gav
intressanta resultat vilket medför vidare planering för kärnborrning. För att undersöka ett eventuellt samband mellan Tvistboförekomsten och den
tidigare brutna Norrgruvan, en sträcka på cirka 1 km, har ett
kaxborrningsprogram omfattande 64 borrhål genomförts. Syftet var att
identifiera de geologiska förutsättningarna för mineralisering och utifrån
detta planera ett kärnborrningsprogram. I området är sedan tidigare geofysiska
(elektriska och magnetiska) mätningar genomförda vilka indikerar ett sådant
samband men enbart enstaka kärnborrhål förekommer. Från analyser och loggning av bergkaxet av de nu genomförda borrningarna har
förhöjda metallhalter konstaterats vilket ytterligare stödjer antagandet om ett
samband mellan Tvistbogruvan och Norrgruvan. Nästa steg i undersökningarna är
att genomföra ett första kärnborrningsprogram vilket kan komma att ske under
hösten. Norrgruvan är en bly-silver-koppar-guld gruva som bröts fram till början av
1900-talet till ett djup av 105 meter. Malmen bestod av två skilda zoner, den
ena innehållande silverhaltig blyglans samt en parallell zon av kopparkis med
guldhalter. Tvistboförekomsten är en av flera zink-blyförekomster inom det nord-sydliga,
mineraliserade stråk som bl.a. innehåller gruvorna Stollberg och Gränsgruvan.
Mineraliseringen har i söder förskjutits av en förkastning, men är helt öppen
mot norr och djupet och består av massiv zinkblände och blyglans eller som
”sliror” utvecklade parallellt med foliationen. Kopparberg Mineral beviljades
en bearbetningskoncession för Tvistboförekomsten under våren 2012. ”Resultaten är glädjande och bättre än vad vi hoppats på. Vi avser att
fortsätta undersökningarna under hösten och ser fram mot att kunna verifiera
ytterligare mineraliseringar i området” säger Per Storm, VD i Kopparberg
Mineral AB. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

<span style="font-size:10pt;">Kopparberg Mineral AB är ett
mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att
skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering.
Kopparberg Mineral har totalt 15 undersökningstillstånd om cirka 4 800 hektar,
en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 19,25 % i intressebolaget
Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB. </span> 

<span style="font-size:10pt;">Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor
till Kopparberg Mineral AB.</span>