Kommuniké efter extra bolagsstämma

Kopparberg Mineral AB (publ)
Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké efter extra bolagsstämma

   <strong style="font-size: 11pt;">Vid Kopparberg Mineral AB:s extra
bolagsstämma den 13 september 2013 kl. 16.00 i advokatfirman Lindahls kontor,
Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts följande: Bolagsstämman beslutade att anta ny bolagsordning för Bolaget. Det innebär att
intervallet för Bolagets aktiekapital ändras från att vara lägst 22,8 MSEK och
högst 91,2 MSEK till att vara lägst 4,5 MSEK och högst 18 MSEK. Bolagsstämman fattade även beslut om minskning av Bolagets aktiekapital med
1,60 kronor per aktie, totalt 18 852 864 kronor, för avsättning till fond att
användas enligt beslut av bolagsstämma. Minskningen av aktiekapitalet sker utan
indragning av aktier. Efter verkställd minskning kommer Bolagets aktiekapital
att uppgå till 4 713 216 kronor, fördelat på 11 783 040 aktier, var och en med
ett kvotvärde om 0,40 kronor. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.<span style="font-size:10pt;">Kopparberg Mineral AB är ett
mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att
skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering.
Kopparberg Mineral har totalt 14 undersökningstillstånd om cirka 4 500 hektar,
en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 19,25 % i intressebolaget
Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB. </span> 

<span style="font-size:10pt;">Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor
till Kopparberg Mineral AB.</span>