Kommuniké från årsstämma i Kopparberg Mineral

Vid Kopparberg Mineral AB:s årsstämma den 16 maj 2013 kl. 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm, beslöts följande:

· Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012 fastställdes.

· Beslöts att disponera koncernens vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen och föra över i ny räkning 18 374 538 SEK.

· Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2012.

· Beslöts att styrelsearvode ska utgå med 75 000 SEK till ordinarie ledamot samt 120 000 SEK åt styrelseordförande. VD uppbär inget styrelsearvode. Revisionsarvode ska utgå enligt skälig kostnadsräkning.

· Beslöts att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Omval sker av Christer Lindqvist, Harald Meinhardt, Nils-Erik Marinder, Chris Carlon och Per Storm. Lars-Göran Ohlsson hade avböjt omval och lämnade styrelsen.

· Bolagsstämman beslöt om ändring av bolagsordningen enligt följande. Aktiekapitalet skall vara lägst 22 800 000 och högst 91 200 000 kronor. Antal utgivna aktier får lägst vara 11 400 000 st. och högst 45 600 000 st. Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. Högst 80 000 aktier av serie A samt 45 520 000 aktier av serie B får utges.

· Bolagsstämman beslöt att bemyndiga åt styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner om högst 28 407 060 B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 56 814 120 kr, samt med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor, och teckningskursen skall således sättas så nära marknadsvärdet som möjligt. Teckningsoptioner behöver ej utges mot betalning. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna/teckningsoptionerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna stärka bolagets kapitalbas eller bredda ägandet i bolaget. Styrelsens ordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i fattade beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

2013-05-17

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Kommuniké från årsstämma.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 19 undersökningstillstånd om cirka 10 200 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,61% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.