Kopparberg Mineral AB genomför ytterligare kärnborrning i Håkansbodafältet.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB genomför ytterligare kärnborrning i Håkansbodafältet.

Det positiva resultatet från tidigare kärnborrningskampanj gör att Kopparberg
Mineral AB nu inleder kompletterande borrningar i Håkansbodafältet i
Lindesbergs kommun. Borrprogrammet, som omfattar totalt 7 000 meter, kommer att
pågå under vintern och våren 2013. Programmet avser i första hand att utöka den existerande mineraltillgången samt
i andra hand att uppgradera de delar av denna som klassificerats som "antagna".
Efter att borrprogrammet genomförts kommer en ny uppskattning och
klassificering av mineraltillgångarna att genomföras. Bolaget har engagerat Olstam Borrteknik AB i Örebro som borrentreprenör och
borrprogrammet skall vara genomfört under våren 2013. Håkansbodafältet, ett av Bolagets högst prioriterade projekt, ligger drygt 20
km norr om Lindesberg. Det har en lång historik med gruvor som varit i drift
under flera kortare och längre perioder ända sedan 1400-talet. Förutom
Håkansbodagruvan finns i samma 2,6 km långa stråk ett flertal likartade
mineraliseringar vilka tidigare bland annat brutits i Värdegruvan, Gårdsgruvan
och Eriksgruvan (alla inom Kopparberg Minerals undersökningstillstånd). Baserat
på då tillgängliga resultat och antagandet att mineraliseringen fortsatte ner
till 400 meters djup bedömde Gränges International Mining i mitten av
1970-talet att potentialen i gruvområdet kunde uppgå till 3,5 Mton med cirka 1
% koppar. För närvarande uppskattas de indikerade mineraltillgångarna till 629
Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna
mineraltillgångarna till 1 485 Kton med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3
g/ton guld. Mineraliseringen i Håkansboda utgörs dels av en upp till 20 meter mäktig
impregnation av huvudsakligen kopparkis, koboltglans och järnsulfider i
karbonatsten dels av i denna uppträdande, upp till åtta meter mäktiga, kompakta
zoner med en komplex mineralsammansättning karakteriserad av element som
koppar, kobolt, bly, arsenik, antimon, vismut, silver och guld. Den
mineraliserade zonen har genom hällobservationer, gruvbrytning och kärnborrhål
kunnat följas cirka 900 meter i strykningsriktningen och ner till ett djup av
cirka 600 meter. ”Vi är glada över att vara igång med det planerade borrprogrammet som
finansierats via höstens emission. Vi är övertygade om att programmet kommer
att väsentligt öka mineraltillgången och realisera den potential i området som
flera tidigare aktörer pekat på” säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm i
en kommentar. 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21
undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 20,24 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.