Kopparberg Mineral AB (publ) deltar i finansieringen av intressebolaget Nordic Iron Ore AB som säkrar 60 MSEK i finansiering

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB (publ) deltar i finansieringen av intressebolaget Nordic
Iron Ore AB som säkrar 60 MSEK i finansieringKopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, har som tidigare
meddelats genomfört en finansiering om 60 MSEK genom upptagande av ett
konvertibelt lån. Det konvertibla lånet har tecknats av befintliga ägare samt
ett större antal nya investerare. Kopparberg Mineral AB deltar i finansieringen
med 4 MSEK för att på så sätt delvis försvara sin ägarandel. Lånet löper till och med 31 oktober 2012 med 14 % ränta. Vid förfallodagen
inträder tvingande konvertering till aktier av lånekapital och upplupen ränta
till lägst kursen SEK 17 per aktie, eller 90 % av kommande emissionskurs dock
högst SEK 22,50 om nyemission om minst 45 MSEK sker innan förfallodagen. ”Det känns givetvis väldigt bra att få finansieringen på plats så att vi med
full kraft kan fortsätta återstarten av Ludvika Gruvor. Närmast väntar det
planerade borrprogrammet för Väsman och Blötberget samt en feasibility-studie”,
säger Christer Lindqvist VD för Nordic Iron Ore AB. Intressebolagets ledning har under våren mött både svenska och internationella
investerare vilket lägger en god grund för nästa finansiering som är planerad
till slutet av detta år. Styrelsen ser fortfarande en börsnotering som ett
alternativ för bolaget framåt. 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 29
undersökningstillstånd om cirka 13 400 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.