Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB genomför nyemissioner till kursen 25 kronor per aktie.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB genomför nyemissioner
till kursen 25 kronor per aktie.

I syfte att säkra finansieringen av den slutliga s.k. ”feasibilitystudien” som
krävs inför återstarten av Ludvika Gruvor har Kopparberg Mineral AB:s
intressebolag Nordic Iron Ore AB beslutat att, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, genomföra en nyemission av aktier i bolaget riktat till
institutionella investerare upp till 60 miljoner kronor. Emissionen är
säkerställd av Inlandsinnovation AB och NIO:s huvudägare genom teckning och
garantier på 40 MSEK. För att möjliggöra för befintliga aktieägare i NIO att teckna aktier till samma
kurs som i den riktade emissionen, och därmed minska utspädningen av eget
ägande, har styrelsen i NIO beslutat att samtidigt genomföra en nyemission av
aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen i de bägge emissionerna är 25 kronor per aktie.Detaljerade villkor för företrädesemissionen kommer att skickas till Nordic
Iron Ore AB:s aktieägare per post. Ytterligare information kommer att finnas på
Nordic Iron Ore AB:s hemsida, www.nordicironore.se. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv
undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.