Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, presenterar positiva PEA-resultat avseende järnmalmsfyndigheterna i Blötberget och Håksberg.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, presenterar positiva
PEA-resultat avseende järnmalmsfyndigheterna i Blötberget och Håksberg.

Nordic Iron Ore AB tillkännager positiva resultat av en preliminär ekonomisk
bedömning (PEA) för sitt projekt som avser återupptagandet av driften i
gruvorna Blötberget och Håksberg ("Projektet") nära Ludvika i Dalarna. "PEA-studien visar att Projektet bör vara ekonomiskt lönsamt, med god
rörelsemarginal och attraktiv avkastning, även utan det i framtiden möjligt
tillkommande tonnaget från det mellan gruvorna liggande Väsmanfältet", säger
Christer Lindqvist, VD för Nordic Iron Ore AB. Viktiga punkter i PEA-studien:

- PEA-studien bekräftar att Projektet, baserat på gjorda antaganden och de
uppskattade mineraltillgångarna i Blötberget och Håksberg, är tekniskt
genomförbart och ekonomiskt attraktivt. 

- Med en diskonteringsränta på 8 % har Projektet ett potentiellt nettonuvärde
(NPV) som uppgår till 2 959 MSEK (423 MUSD[1]) och en internavkastning (IRR) på
24 %, från och med den tidpunkt då ett formellt investeringsbeslut kan
fattas.[2] 

- Förutsatt att alla nödvändiga tillstånd erhålls och att finansiering
säkerställs, förväntas produktionen av järnmalmskoncentrat påbörjas år 2015.
Inledningsvis beräknas produktionen uppgå till 1,15 Mton per år (torra
produkter) för att därefter utökas till full produktion i slutet av 2016. 

- Projektet beräknas ha en livslängd på 12 år (LOM) baserat på nuvarande enligt
NI 43-101 definierade mineraltillgångar (inkluderande 38 % antagna tillgångar),
med en möjlighet att höja klassificeringen av kända förekomster till en högre
kategori och att öka resurserna. 

- Nordic Iron Ore AB kommer att behöva säkerställa finansiering av
investeringar (CAPEX) om sammanlagt cirka 2 368 MSEK (338 MUSD) fram till
produktionsstart och initiala intäkter. 

- Summa driftskostnader (OPEX) per torrt ton koncentrat (DMT) uppskattas till i
genomsnitt 362 SEK/dmt (52/dmt USD1) under Projektets livslängd. 

- Thomas Lindholm (QP) på GeoVista har anlitats för att göra en oberoende
granskning av både investeringsbehov och driftskostnader i PEA-studien, som
sammanställts av Ramböll Sverige AB, samt den ekonomiska modell som utvecklats
av Ramböll Sverige AB och Nordic Iron Ore AB avseende beräkningar och
framtagande av NPV och IRR. Nordic Iron Ore AB:s ledning är uppmuntrade av resultatet av PEA-studien och
kommer nu utvärdera den bästa strategin för att finansiera och föra Projektet
framåt. Bolaget ser ett antal möjligheter att expandera eller omforma projektet
för att uppnå högre kostnadseffektivitet. Sådana möjligheter omfattar en
snabbare utveckling av Väsmanfältet i en strävan att öka råmalmstillgången och
för att minska investeringarna och driftskostnaderna per ton. Observera att PEA-studien är preliminär per definition. Den innehåller antagna
mineraltillgångar som anses alltför geologiskt spekulativa för att beaktas i
ekonomiska överväganden och därmed kunna kategoriseras som mineralreserver. Det
är inte säkert att Projektet kommer att realiseras som utformats och
utvärderats i PEA-studien. Översikt PEA-studien

PEA-studien inleddes i mars 2011. Ramböll Sverige AB har varit ansvarigt för
den övergripande ledningen och samordningen. Arbetet har utförts på
konsultbasis i samråd med bland annat följande expertgrupper och
underkonsulter: Studieledning & Samordning                     Ramböll
Sverige AB 

Geologi och mineraltillgångar                    GeoVista AB

Gruvplanering                                
Ramböll Sverige AB 

Bearbetningsanläggning                        PROing
H&J AB 

Järnväg och infrastruktur                       Vectura
Consulting AB 

Sammanställning av investeringskostnader         Ramböll Sverige AB

Driftskostnadsberäkning                        Ramböll
Sverige AB 

Marknadsbedömning prissättning av järnmalm      RMG Raw Materials Group AB

Finansiell analys                              
Ramböll Sverige AB 


PEA resultat

Projektet har ett potentiellt nettonuvärde på 2 959 MSEK (423 MUSD) och en
internränta på 24 % före skatt och räntor. Återbetalningstiden är sex år. En
diskonteringsränta på 8 % och en växelkurs USD:SEK på 1:7,00 tillämpades i
dessa beräkningar. Den anrikade järnmalmsproduktens bedömda prissättning
beskrivs i nästa avsnitt. En känslighetsanalys presenteras nedan. 

Investeringar, förändring   -20%  -10%   0%  +10%  +20%
==============================================================
NPV (MSEK)          3 521 3 240 2 959 2 678 2 397
--------------------------------------------------------------
NPV (MUSD)           503  463  423  383  342
--------------------------------------------------------------
IRR              30%  27%  24%  21%  19%
--------------------------------------------------------------
Driftskostnad, förändring   -20%  -10%   0%  +10%  +20%
==============================================================
NPV (MSEK)          3 882 3 420 2 959 2 498 2 036
--------------------------------------------------------------
NPV (MUSD)           555  489  423  357  291
--------------------------------------------------------------
IRR              28%  26%  24%  22%  19%
--------------------------------------------------------------
Järnmalmspriset, förändring  -20%  -10%   0%  +10%  +20%
==============================================================
NPV (MSEK)           839 1 899 2 959 4 019 5 079
--------------------------------------------------------------
NPV (MUSD)           120  271  423  574  726
--------------------------------------------------------------
IRR              13%  19%  24%  28%  33%
--------------------------------------------------------------Uppskattningarna av investeringsbelopp och driftskostnader, som sammanställts
av Ramböll Sverige AB, baseras på uppgifter från samtliga konsulter involverade
i framtagandet av PEA-studien. Nordic Iron Ore AB kommer att behöva säkra finansiering på cirka 2,368 MSEK
(338 MUSD) fram till produktionsstart och initiala intäkter. För att nå full
kapacitet, beräknas ytterligare investeringar (CAPEX) uppgående till 656 MSEK
(94 MUSD). Dock kommer sådana kapacitetshöjande investeringar delvis att kunna
finansieras av Projektets kassaflöde. De totala investeringarna för att nå en
produktion om 2,37 Mton vått koncentrat beräknas uppgå till 3 024 MSEK (432
MUSD). Totala driftskostnader (OPEX) per ton torrt koncentrat (DMT) som
levereras fritt ombord (FOB) i utvald svensk hamn uppskattas till i genomsnitt
362 SEK/dmt (52 USD/dmt) under Projektets livslängd med fördelning på
kostnadsställen enligt följande:                            SEK/dmt USD/dmt
----------------------------------------------------------------------
Brytning, krossning, upphängning och ROM transporter  226    32 
----------------------------------------------------------------------
Anrikning                        67    10 
----------------------------------------------------------------------
Logistik och övrigt                   69    10 
----------------------------------------------------------------------
Total                          362    52 
----------------------------------------------------------------------Ovanstående driftskostnader (OPEX) exkluderar lednings- och
administrationskostnader samt en lagstadgad royalty på 0,2 %. I övrigt är alla
investerings- och driftskostnader beräknade med en noggrannhet på plus eller
minus 25 % och omfattar alla direkta och indirekta kostnader samt
EPCM-kostnader[3], samt antaganden för oförutsedda kostnader. Enligt planerna ska gruvorna i Blötberget och Håksberg (exklusive eventuella
volymer från det mellanliggande Väsmanfältet) producera 2,37 Mton vått
järnmalmskoncentrat per år (2,18 Mton per år torrt koncentrat), vilket baserar
sig på den i PEA-studien beräknade maximala malmproduktionen på 5,5 Mton råmalm
per år. Projektet löper under 12 år; från 2015 till 2026. Prissättning av produkt

Det prognostiserade genomsnittliga produktpriset (FOB svensk hamn) som används
i PEA-studien är 121 USD/dmt. Detta är baserat på långsiktiga prisprognoser
gjorda av Raw Materials Group för järnmalmsprodukten slig (62 % järn) som
levereras till Kina (CFR Tianjin port). Den långsiktiga uppskattningen av
priset ligger inom intervallet från en försiktig förutsägelse på 95 USD/dmt
till en övre förutsägelse om 145 USD/dmt. Baserat på befintlig metallurgiska
data beräknas Nordic Iron Ore AB:s anrikade järnmalmsprodukt ha en järnhalt om
minst 67 % vilket gör att den erhåller ett genomsnittlig prispåslag om 5
USD/dmt och procentenhet järn över den standardmalm med en järnhalt på 62 % som
prissätts i Kina. Då Nordic Iron Ore AB planerar att leverera
järnmalmskoncentratet fritt ombord (FOB) i svensk exporthamn, väntas det
beräknade pris som betalas till Nordic Iron Ore AB innehålla ett avdrag på 24
USD/dmt för transporter – ett antagande som är baserade på skillnader i
genomsnittliga fraktkostnader till marknader i Europa, Mellanöstern och Kina. I
den genomförda PEA-studien har det antagits att Nordic Iron Ore AB kommer att
sälja lika stora mängder till var och en av de tre regionerna. Det framgår
också av PEA-studien att det finns en särskild uppsida i att penetrera den
marknad där den bästa marginalen kan uppnås, nämligen Europa. 

TillståndMiljö- tillstånd och vattendom för Projektet och all relaterad verksamhet
beviljas av Mark- och miljödomstolen. En omfattande ansökan kommer att lämnas
in i början av 2012 med förväntan om svar från remissmyndigheter under Q3 2012.
Ett beslut från Mark- och miljödomstolen väntas inom 12-15 månader från
inlämnandet av ansökan. Bolaget har redan beviljats bearbetningskoncession för
förekomsten i Blötberget av Bergsstaten och bearbetningskoncession för Håksberg
förväntas bli beviljad inom kort. Mineraltillgångar

Blötbergets järnmalmsfält innehåller en mineraltillgång på 14 Mton
klassificerad som indikerad och 10 Mton vilka klassificerats som antagna
mineraltillgångar. Den genomsnittliga järnhalten i mineraltillgångarna har
beräknats till 43 %. Håksbergs järnmalmsfält innehåller en indikerad
mineraltillgång på 25 Mton och en antagen på 12 Mton, till en genomsnittlig
järnhalt om 36 %. Järnmalmsfälten är öppna nedåt samt i strykningsriktningen
och det finns dessutom parallella zoner som inte har undersökts i detalj. 

Blötberget - Mineraltillgångar i augusti 2011
----------------------------------------------
Kategori    Tonnage (Mton)  Grade Fe(%) 
---------------------------------------------
Indikerad      13,9       42,6  
---------------------------------------------
Antagen       10,2       42,9  
---------------------------------------------
Håksberg - Mineraltillgång i augusti 2011  
----------------------------------------------
Kategori    Tonnage (Mton)  Grade Fe(%) 
---------------------------------------------
Indikerad      25,4       36,4  
---------------------------------------------
Antagen       11,6       36,0  
---------------------------------------------Håksbergsfältet är en nordlig fortsättning på Väsmanfältet som utgör en stor
möjlig framtida expansion av bolagets nuvarande mineraltillgångar. Gruvdrift och brytning

PEA-studien har baserats på att brytningen i Blötberget ska ske under jord med
modern gruvbrytningsteknik såsom skivrasbrytning och skivpallbrytning.
Gruvproduktionen beräknas till cirka 2,5 Mton råmalm per år vid full kapacitet.
Planeringen förutsätter att råmalmen krossas under jord och sedan transporteras
i skip och transportband till markytan och en silo vid anrikningsverket i
Skeppmora. Likaså förväntas brytningen vid Håksberg ske under jord med brytning av cirka
3,0 Mton råmalm per år vid full kapacitet. Råmalmen kommer att krossas under
jord och transporteras med skip och transportband till en mottagande silo vid
Håksbergs tågterminalen. Råmalm kommer att transporteras med tåg till
anrikningsverket i Skeppmora. Bearbetning och produkt

Anrikningen av råmalm med en genomsnittlig järnhalt på 33 % inklusive 
gråbergsinblandning kommer att ske i en kontinuerlig tvålinjers process,
omfattande autogen malning, magnetisk och gravimetrisk separation samt
flotation. Anrikningssanden kommer att deponeras i ett intilliggande befintlig
damm, som kan utvidgas till att ta emot all anrikningssand under Projektets
livslängd. Från nyligen genomförda metallurgiska tester och baserat på historisk
processdata har det uppskattats att ett järnmalmkoncentrat på minst 67 % järn
samt låga föroreningar kan produceras. Infrastruktur / Logistik

Transportkostnaderna för järnmalmskoncentratet från gruvområdet till
exporthamnen för avlossning till slutkund är avgörande för Projektets
genomförbarhet. Därför har Nordic Iron Ore AB ingått ett avtal med Trafikverket
för att optimera tillgången till nödvändig järnvägskapacitet och en
logistiklösning för transport av råmalm samt malmkoncentrat. Utvecklingsplan

Projektet omfattar en stegvis utveckling av flera järnmalmsförekomster och
nyttjandet av ett centralt anrikningsverk. Genomförandet av Projektet kommer
att påbörjas omedelbart efter slutförandet av en genomförbarhetsstudie
(feasibility study), utfärdandet av miljötillståndet och att den nödvändiga
finansieringen är på plats - samtliga dessa förutsättningar beräknas vara klara
under första halvåret 2013. Avsikten är att påbörja byggnadsarbetena mot slutet
av genomförbarhetsstudien. För att påskynda den övergripande utvecklingen av
Projektet kommer ett antal aktiviteter att genomföras parallellt. Order för
inköp av utrustning med lång leveranstid är en kritisk faktor för att optimera
den övergripande tidplanen och är ett exempel på att minimera risker för
försening. 


Oberoende granskning

Thomas Lindholm har varit anlitat som kvalificerad person enligt NI 43-101 för
att ge en oberoende granskning av de investerings- och driftskostnader som
sammanställts av Ramböll Sverige AB samt den ekonomiska modellen i PEA-studien
som utvecklats av Ramböll Sverige AB och Nordic Iron Ore AB. Hans åsikt är
enligt följande: Som en kvalificerad person under standarden NI 43-101 och oberoende granskare,
är det min uppfattning att PEA-studiens uppskattningar av investeringar och
löpande driftskostnader, samt finansiell modellering av nettonuvärde och
internränta, för Projektet har byggts i linje med NI 43-101 processen / den
allmänna vägledning som ges av Institute of Cost Engineers för nivå 4 design.
Jag anser att nivå 4-designkonceptet är jämförbart med PEA-kraven och att
uppskattningarna överensstämmer, så långt det är möjligt att fastställa, med
den accepterade branschstandarden på + / - 25 % noggrannhet. För ytterligare information kontakta:

VD Per Storm, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 45
undersökningstillstånd om cirka 28 000 hektar och är en stor ägare i
intressebolagen Nordic Iron Ore AB och Norrliden Mining AB. 

[1]Vid USD/SEK 1:7,00.

[2]Baserat på beräkningar före skatt och finansiering. Ingen inflationsfaktor
har beaktats (2011 års priser). 

[3]Engineering Procurement Construction Management.