Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tecknar sin första avsiktsförklaring för malmleveranser

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB  tecknar sin första
avsiktsförklaring för malmleveranser

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) har tecknat en
avsiktsförklaring med Coal and Ore Trading Limited som avser marknadsföring och
leveranser av järnmalmsprodukter på upp till 600 000 ton per år. Den tecknade avsiktsförklaringen innebär att intressebolaget planerar att
tidigarelägga produktionsstarten i Blötbergsgruvan till andra halvåret 2014.
Den initiala investeringskostnaden beräknas till cirka 165 MSEK och
inledningsvis planeras all produktion att läggas ut på entreprenad. ”Att kunna planera för en gruvstart i Blötberget, och avsättning för produkter
så tidigt som nästa år, är synnerligen bra för bolagets stegvisa utveckling.
Det kommer även att på ett betydande sätt bidra till uppstarten av Ludvika
Gruvor, och till målsättningen att nå en produktionstakt på 4,4 miljoner ton
per år i slutet av 2018”, säger Christer Lindqvist, VD för Nordic Iron Ore AB. “We are delighted to be working with Nordic Iron Ore to bring their iron ore to
market at the earliest opportunity”, säger Ian Looseley, VD för Coal and Ore
Trading Limited. 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21
undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 20,61 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.