Kopparberg Mineral Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 641 (773) KSEK, varav sista kvartalet 107 (79) KSEK.
· Periodens resultat efter finansnetto uppgick till -10 613 (-13 887) KSEK, varav sista kvartalet -3 255 (-4 144) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,77 (-1,88) SEK före utspädning, varav sista kvartalet -0,16 (-0,41) SEK.
· Kassaflödet under året var 3 137 (-6 129) KSEK och likvida medel vid årets slut uppgick till 9 311 (6 174) KSEK.
· Balansomslutningen vid periodens slut var 34 864 (34 968) KSEK.
· Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11 981 (11 862) KSEK.
· Nyemissionen i oktober 2013 övertecknades med cirka 26 % och tillförde Bolaget 14 796 KSEK före emissionskostnader.
· Styrelsen beslutade i samband med nyemissionen att sälja drygt 78 000 aktier i Nordic Iron Ore AB. Efter försäljningen äger Kopparberg Mineral AB cirka 18,6 % i Nordic Iron Ore AB.
· Kopparberg Mineral AB har utsett G&W Fondkommission till Bolagets Certified Adviser.

Händelser efter periodens utgång
· Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på det utestående optionsprogrammet i Kopparberg Mineral AB, TO3B. Den nya sista dagen för inlösen blir 30 juni 2014.

Aktieutdelning
Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning utbetalas för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2013.

Kommande rapportdatum
· Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2014 kommer att avges 15 maj 2014.
· Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 och kvartalsrapport 1 april – 30 juni 2014 kommer att avges 21 augusti 2014. 
· Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014 och kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2014 kommer att avges 27 november 2014.
· Bokslutskommuniké 2014 och kvartals-rapport 1 oktober – 31 december 2014 kommer att avges 19 februari 2015.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 13 februari 2014

Per Storm
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Per Storm, Verkställande direktör
Kopparberg Mineral AB,
Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala
Tel: 070 – 594 90 24
Email: per.storm@kopparbergmineral.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Bokslutskommuniké 2013.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 11 undersökningstillstånd om cirka 3 900 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.