Kopparberg Mineral Delårsrapport januari – september 2014

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 418 (534) KSEK, varav senaste kvartalet 272 (160) KSEK.
· Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till -8.654 (-7.408) KSEK, varav för tredje kvartalet -2.738 (-4.404) KSEK. Resultat per aktie före utspädning var -0,24 (-0,63) SEK varav för senaste kvartalet -0,08 (-0,37) SEK.
· Kassaflödet för första nio månaderna var -8.857 (-2.934) KSEK, varav för tredje kvartalet -2.030 (-194) KSEK. Balansomslutningen vid periodens slut var 27.088 (31.204) KSEK.
· Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 13.461 (11.733) KSEK. Under årets tredje kvartal aktiverades 393 (142) KSEK och under samma period skedde nedskrivningar av mineralintressen med – (1.824) KSEK.
· Vid periodens utgång fanns 454 (3.240) KSEK i likvida medel.
· Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB annonserade i september resultatet av arbeten i Copperstoneområdet i norra Skelleftefältet. Resultatet visar att området bör betraktas som ett sammanhängande projekt och att det omfattar ett "exploration target" om 60-100 Mton med ett metallinnehåll motsvarande 1,0 – 1,25 % kopparekvivalenter.
· Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB annonserade under perioden nyemissioner till kursen 25 SEK per aktie i syfte att säkra finansieringen av den slutliga s.k. "feasibilitystudien" som krävs inför återstarten av Ludvika Gruvor.
· Styrelsen för Kopparberg Mineral AB beslutade under perioden att förlänga löptiden på utestående teckningsoption, TO3B, t o m den 30 september 2014. Lösenpriset hölls oförändrat vid 1,00 kr per aktie. I ett senare skede beslutade styrelsen att anpassa priset till 0,55 kr per aktie. Löptiden för optionen förlängdes i samband med detta till den 17 oktober 2014.
· Bolaget redovisade i september den ansökan om rättsprövning hos Högsta Förvaltningsdomstolen som har skett avseende hanteringen av Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda.
· Den 10 september inträdde Mandalay Resources Corp. (Mandalay) som ny partner i Norrliden Mining AB. Mandalay slutförde då förvärvet av Elgin Mining Ltd. med bl.a. Björkdalsgruvan och därmed även partnerskapet i Norrliden Mining AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:
· Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) presenterade resultatet av avslutade emissioner där NIO tillförs 58 MSEK. Kopparberg Mineral AB deltog i emissionen med 1,5 MSEK.
· Kopparberg Mineral AB redovisade resultatet av konverteringen av utestående optionsprogram, TO3B. I samband med optionsprogrammets avslutning tillfördes Bolaget cirka 1,3 MSEK före emissionskostnader. På grund av den låga konverteringsgraden beslutade styrelsen också att söka alternativ finansiering av Bolaget.

Kommande rapportdatum
Bokslutskommuniké 2014 kommer att avges 12 februari 2015.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 27 november 2014

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB,
Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Delårsrapport Q3 2014.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt elva undersökningstillstånd om cirka 3 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.