Kopparberg Mineral offentliggör investerarmemorandum avseende nyemission, teckningstid 11 oktober – 25 oktober 2013

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den förestående partiellt garanterade nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Memorandumet finns tillgängligt (enbart svenska) på www.kopparbergmineral.se, www.aktieinvest.se samt www.gwkapital.se.

EMISSIONSVILLKOR
Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 11,8 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen genomförs inom ramen för det bemyndigande som styrelsen fick på bolagsstämman den 16 maj 2013.

Erbjudandet innefattar teckning av aktier i Kopparberg Mineral AB samt inköpsrätter avseende delar av Kopparberg Mineral AB:s aktieinnehav i intressebolaget Nordic Iron Ore AB.

Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 11 oktober 2013 till och med den 25 oktober 2013. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på anmälningssedel under samma period.

Erbjudandet avser en företrädesemission där nuvarande ägare erhåller rätter att teckna i proportion till nuvarande aktieinnehav. Större teckning än befintliga teckningsrätter medger möjliggörs genom subsidiär teckning. Teckning utan företräde är också möjlig. Ett övertilldelningsutrymme upp till cirka 3 MSEK (cirka 5 000 000 aktier) kan komma att beslutas vid eventuell överteckning av erbjudandet.

Företrädesrätt
Varje tre (3) befintliga aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av fem (5) nya aktier av serie B. Emissionskurs: 0,60 kronor per aktie. Varje befintlig aktie ger härvid fem (5) teckningsrätter. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att förvärva en (1) ny aktie.

Därutöver erhåller aktieägare i Kopparberg Mineral AB för varje aktie, oavsett aktieslag, fem (5) inköpsrätter på av Kopparberg Mineral AB innehavda aktier i Nordic Iron Ore AB (NIO).

Inköpsrätt NIO (NIOAB IR): Varje fullt trehundratal (300-tal) inköpsrätter ger innehavaren rätt att förvärva en (1) aktie i Nordic Iron Ore AB för 10 kr per aktie under perioden 11 oktober 2013 – 25 oktober 2013. Kopparberg Mineral AB avser att verka för att handel i inköpsrätterna (NIOAB IR) sker parallellt med handel i teckningsrätterna (KMIN TR B).

Preliminär tidplan
Avstämningsdag: 8 oktober 2013
Sista dag för handel inkl. rätter: 3 oktober 2013
Teckningstid (TR) / utnyttjandetid (IR): 11 oktober – 25 oktober 2013
Handel med rätter (TR och IR): 11 oktober – 22 oktober 2013
Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 29 oktober 2013

EMISSIONSGARANTI OCH ÖVERTILLDELNING
Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till cirka 72,4% av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 8,5 MSEK, för det fall att nyemissionen inte tecknas upp till denna nivå med och utan företrädesrätt.

Därutöver kan ett övertilldelningsutrymme upp till cirka 3 MSEK (cirka 5 000 000 aktier) komma att beslutas vid eventuell överteckning av erbjudandet.

FINANSIELL RÅDGIVARE
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Kopparberg Mineral AB i samband med nyemissionen. Aktieinvest FK är emissionsinstitut i erbjudandet.

2013-10-11

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-10-11.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 13 undersökningstillstånd om cirka 4 400 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 19,25% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kopparberg Mineral AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB kommer endast att ske genom det prospekt som

Kopparberg Mineral AB (publ) org.nr: 556704-4168, investerarmemorandum 131011 2 Kopparberg Mineral AB avser att offentliggöra, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Kopparberg Mineral AB:s styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "bedömer", "förväntar" och "avser" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Kopparberg Mineral AB har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden. 
Detta pressmeddelande innehåller information som Kopparberg Mineral AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.