Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ores mineraltillgångar i Blötberget ökar med cirka 50%

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (publ) rapporterade i går om ökade mineraltillgångar i Blötberget. Kända och indikerade mineraltillgångar i Blötberget uppskattas till 11,0 Mt med 35,0% järn respektive 27,4 Mt med 44,5% järn. I tillägg till dessa finns 21,4 Mt med 33,0% järn i klassen antagna mineraltillgångar. Detta medför att de sammanlagda mineraltillgångarna i Blötberget ökat med cirka 50 procent jämfört med tidigare uppskattning.

Under 2013 har Nordic Iron Ore, som en del i den pågående "feasibility"-studien" för återstarten av gruvan i Blötberget, utvecklat en geologisk modell för mineraliseringarna i Blötberget utifrån befintliga geologiska data. Denna har resulterat i såväl en uppgradering som en utökning av mineraltillgångarna.

De nu gjorda uppskattningarna visar att kända, indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget totalt ökat med 20,0 Mt med 38,9% järn, vilket är en ökning med cirka 50 procent jämfört med tidigare uppskattning.

– Mineraliseringarna i Blötberget visar sig vara mycket större än vad vi först kunde bedöma. Det arbete som utförts under förra året har på ett kostnadseffektivt sätt ytterligare höjt kvalitén på det geologiska underlaget för en återstart av gruvan i Blötberget. Den ökade kännedomen om mineraliseringarna i Blötberget, vilken bl.a. inneburit en sänkning av den s.k. "cut off"- halten från 30,0% till 15,0% järn, kommer att ligga till grund för ett kompletterande borrprogram under 2014, säger Christer Lindqvist VD Nordic Iron Ore AB. Samtliga mineraltillgångar har uppskattats i enlighet med riktlinjerna i JORC-koden och har utförts av Thomas Lindholm på GeoVista AB, som är bolagets oberoende "kvalificerade person".

Bolagets samlade mineraltillgångar per den 19 februari 2014 redovisas i tabellen nedan.

 Känd  Känd Indikerat Indikerat Antaget Antaget
Mt % Fe Mt% Fe % Fe Mt% Fe % Fe
Blötberget 11,2  35%  27,4 45% 21,4 33%
Väsman syd* 7,0 39% 85,9 38%
Håksberg* 25,4 36% 11,6 36%
Summa: 11,2  35% 59,8  40% 118,9 37%

(*) Håksbergsfältets och Väsmanfältets mineraltillgångar i tabellen har tidigare redovisats i enlighet med JORC 2004. Se Geovistas rapporter augusti 2011 samt januari 2013.

Samtliga mineraliseringar som undersökts är fortsatt öppna mot djupet. Förutsättningarna för att ytterligare öka mineraltillgångarna genom kompletterande borrningskampanjer bedöms därför vara mycket goda i Blötbergsfältet. För att konvertera antagna tillgångar till indikerade och säkerställa erforderligt tonnage inför en produktionsstart planeras ytterligare förtätad kärnborrning inom de övre delarna av Blötbergsfältet under våren och sommaren 2014. Den oberoende tekniska rapporten från GeoVista kommer inom kort att publiceras på bolagets hemsida www.nordicironore.se.

Detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Thomas Lindholm, "Kvalificerad Person" och kvalificerad att rapportera om mineraltillgångar enligt JORC-koden, baserat på sin utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineraltillgångar i förekomster med järn, bas- och ädelmetaller.

2014-02-20

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24 per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2014-02-20.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 11 undersökningstillstånd om cirka 3 900 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.