Kvartalsrapport januari – mars 2014

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 33 (115) KSEK.
· Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3 093 (-3.010) KSEK. Resultat per aktie var -0,08 (-0,26) SEK.
· Kassaflödet under perioden var -2 777 (-3.550) KSEK. Vid periodens utgång fanns 6.534 (2.624) KSEK i likvida medel.
· Balansomslutningen vid periodens slut var 31.638 (31.654) KSEK.
· Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 12.335 (12.797) KSEK varav 628 (907) KSEK aktiverats och 280 (34) KSEK skrivits ned under årets första kvartal.
· Kopparberg Mineral AB förlängde den 20 januari 2014 löptiden på teckningsoptionen TO3B till och med den 30 juni 2014.
· Intressebolaget Nordic Iron Ore AB redovisade den 19 februari 2014 ökade mineraltillgångar för Blötbergsgruvan. De kända och indikerade mineraltillgångarna har uppskattats till 11,2 Mton med 35,% järn respektive 27,4 Mton med 45,0 % järn. I tillägg till dessa finns 21,4 Mton antagna tillgångar med 33,0% järn.
· Mark och miljödomstolen lämnar i domen den 20 mars 2014 Nordic Iron Ore AB tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken att anlägga och driva Blötbergets och Håksbergs järnmalmsgruvor. Domstolen ger Nordic Iron Ore AB verkställighetsförordnande, vilket innebär att bolaget omgående får ianspråkta tillståndet, utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft, dock inte för arbeten som rör anläggande av dammar för sand och klarningsmagasinet.
· Bolaget har under perioden slutfört borrhålsmätningar på Eva-förekomsten med en i prospekteringssammanhang ny undersökningsmetod, Optical Televiewer (OPTV). Utvärdering och resultat av mätningarna väntas under nästkommande kvartal.

Bolagets verksamhet under första kvartalet

Inledning
Under årets första kvartal har verksamheten fokuserats på att utveckla intressebolaget Norrliden Mining AB. En i prospekteringssammanhang ny borrhåls-metodik har använts för att ta fram strukturell geologisk information i Eva-förekomsten (se nedan). De omfattande mätningarna håller nu på att utvärderas.

Tvistbo
Under 2013 genomförde Bolaget kaxborrningar för att undersöka ett eventuellt samband mellan Tvistbo-förekomsten och den tidigare brutna Norrgruvan, belägen en kilometer söderut, se figur 1. Analyser och loggning av bergkaxet visar på förhöjda metallhalter vilket stödjer antagandet om ett samband. Ytterligare geologiska studier kommer nu att genomföras varefter ett kärnborrnings-program utformas med syfte att undersöka om stråket innehåller ekonomiskt intressanta mineraliseringar.

I samma nord-sydliga stråk som Tvistboförekomsten och Norrgruvan ligger längre söderut Gränsgruvan som tidigare har brutits och nyligen har undersökts av Boliden AB. Tvistbomineraliseringen, som huvudsakligen innehåller zinkblände och blyglans, har i söder förskjutits av en förkastning men är helt öppen mot norr och djupet. Mineraliseringen är massiv men även ”sliror” förekommer parallellt med foliationen. Kopparberg Mineral beviljades en bearbetningskoncession för Tvistbo-förekomsten (Tvistbogruvan K nr 1) under våren 2012. Uppskattningen av mineraltillgången är gjord 2008 och följer SveMins regelverk, se tabell 1.

Norrgruvan är en bly-silver-koppar-guld- gruva som bröts fram till början av 1900-talet, till ett djup av 105 meter. Malmen bestod av två skilda zoner, den ena innehållande silverhaltig blyglans samt en parallell zon av kopparkis med guldhalter.

Håkansboda
Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession och Bolagets överklagande av avslaget har inneburit att fortsättningen av det planerade kärnborrningsprogrammet har skjutits på framtiden till dess att klarhet i ärendet nåtts.

Håkansbodaprojektet omfattar mineraliseringarna i anslutning till den tidigare koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända kopparförekomster i samma stråk tillika de bly-silver-zink-mine-raliseringar som finns i området. De hittills indikerade mineraltillgångarna i anslutning till Håkansbodagruvan har uppskattats till 629 Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kton med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 2).

Kommande rapportdatum

· Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 och kvartalsrapport 1 april – 30 juni 2014 kommer att avges 21 augusti 2014.
· Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014 och kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2014 kommer att avges 27 november 2014.
· Bokslutskommuniké 2014 och kvartalsrapport 1 oktober – 31 december 2014 kommer att avges 12 februari 2015.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 15 maj 2014

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24
per.storm@kopparbergmineral.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Delårsrapport Q1 2014.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt elva undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.