Mycket uppmuntrande resultat från höstens borrkampanj

Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") kan härmed meddela att borrkampanjen på Copperstoneprojektet är avslutad och samtliga borrkärnor är karterade och prover är inskickade för kemisk analys, vilka löpande har börjat komma tillbaka. 

Bolaget följer i det närmaste tidsplan och budget, men noterar en viss eftersläpning i resultatrapporteringen bland annat till följd av omanalys av flera prover med mycket höga halter. I sin helhet har kampanjen omfattat nio hål på centrala områden på Copperstoneprojektet. I samtliga borrkärnor har mineralisering påträffats. Copperstoneprojektet omfattar ett område om c:a 2000 meter i öst-västlig riktning och 4000 m i nord-sydlig riktning.

Borrningen inom Sandberget 200 (hål 4-7) avslutades före årsskiftet och kemiska analysresultat har erhållits under januari och februari; se tabellen nedan. Ur tabellen framgår en summering av analysresultat där väsentliga träffar visas med viktade genomsnitt och ingen gränshalt för rapportering (cut off halt) applicerad.

Resultaten av borrningarna, kombinerat med historiska analysresultat och genomförda omkarteringar tyder på att Sandberget 200 omfattar ett antal linser av höghaltiga koppar-silver mineraliseringar (se tabellen för haltindikationer) över en 50 till 60 m bred zon.

Hål nr  Från (m) Till (m) Bredd (m) Cu (%) Ag (g/t)
COS15343 13,0 18,0 5,0 0,32 4,33
COS15343 32,0 33,0 1,0 1,65 13,80
COS15343 57,0 68,0 11,0 1,53 18,99
COS15343 72,0 76,0 4,0 0,48 2,39
COS15344 72,0 76,0 4,0 2,00 27,56
COS15345 97,0 100,0 3,0 1,30 16,12
COS15345 123,0 124,0 1,0 0,98 5,77
COS15345 140,0 143,0 3,0 0,72 1,10
COS15346 59,0 65,0 6,0 0,18 3,65

För komplett resultatinformation beträffande samtliga hål, där resultat erhållits, hänvisas till bilagt dokument Operational Update February 2016, vilket även finns att nedladda på Bolagets hemsida.

– Resultaten från borrhålen på Sandberget 200 med de avsevärda bredder och höga halter som indikeras är mycket uppmuntrande och ger en väsentligt bättre förståelse för projektets geologi. Vi arbetar för närvarande med att sammanställa mineraltillgångarna tillsammans med Bolagets kvalificerade person, säger Bolagets VD Per Storm i en kommentar.

Analyserna i rapporten har utförts av det ackrediterade laboratoriet ALS Global med metoden ME-MS61 för samtliga ämnen utom guld, kompletterade med Cu-OG62 samt Zn-OG62 för halter över 1 % Cu respektive Zn. Guld har analyserats med Fire Assay metoden Au-AA23. Certifierade standards har satts in ibland proverna för att kontrollera analyskvalitén. Utfallet av analyserna kan med rimlig säkerhet användas som grund för de preliminära slutsatser som ger i rapporten.

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705-94 90 24,
e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-02-10.pdf
Copperstone Resources Bilaga Operationa Update February 2016.pdf

Om Copperstone Resources 
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.