Norrlandsfonden medfinansierar Copperstone Resources fortsatta utveckling

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Norrlandsfonden medfinansierar Copperstone Resources fortsatta utveckling

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources ett lån på 3 Mkr. Medlen
skall användas till att genomföra prospekteringsarbeten i Copperstoneprojektet. 

Lånet har en löptid till den 31 januari 2024 en rörlig ränta baserat på Stibor
90 plus fem procentenheter. Ränta erläggs kvartalsvis.. Med lånet följer en
rätt att från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2023
konvertera hela eller delar av fordran till B-aktier i Bolaget med en
konverteringskurs om 0,24 kr per aktie. 

”Det är mycket positivt att Norrlandsfonden som statlig aktör stödjer
utvecklingsbolag inom gruvindustrin. Konkret innebär detta att vi kommer att
intensifiera de arbeten som bl. a. syftar till en mineraltillgångsbedömning
enligt JORC inom Copperstoneprojektet, samt att vi kommer att inleda
kärnborrningar under hösten.” säger Per Storm 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.