Nyemission i Copperstone Resources tecknad till ca 75% motsvarande ca 11 Mkr

Styrelsen i Copperstone Resources AB fattade den 2 februari 2015, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om en nyemission av högst 75 945 034 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen var 0,18 kr och skulle vid full teckning inbringa ca 13,7 Mkr. Erbjudandet omfattade en teckning av units i Copperstone där varje unit innehåller en B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 4B.

Den nu avslutade nyemissionen var partiellt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp av 11 miljoner kr (ca 80%). Av emissionen tecknades ca 6,5 Mkr med stöd av teckningsrätter och ca 1,0 Mkr tecknades utan företräde. Häri ingår inbetalningar från större ägare utifrån lämnade teckningsförbindelser om 0,2 Mkr. Cirka 3,5 Mkr motsvarande ca 25% av emissionserbjudandet, kommer att inbetalas av det konsortium som garanterat emissionen upp till 80% av hela emissionen. Utfallet av emissionen innebär att Copperstone Resources kan påbörja genomförandet av den plan som tagits fram för utveckling av Copperstoneprojektet i anslutning till Skelleftefältet, inom det till hälften ägda intressebolaget Norrliden Mining AB.

Teckningstiden löpte mellan den 23 februari – 16 mars 2015. Förutom tecknat belopp kommer 1 093 333 st units att emitteras till vissa garanter, att kvittas mot avtalad ersättning. Genom nyemissionen och den riktade kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 6 220 444 kr och uppgår därefter till 10 095 191 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionerna till 100 951 910 st. Genom nyemissionerna tillförs bolaget ca 11,2 MSEK före emissionskostnader. Mindre avvikelser från ovanstående kan komma ifråga i samband med emissionens registrering.

Den unit som emitterats innebär möjlighet att ytterligare medel tillförs Copperstone Resources i och med teckningsoptionen som ingick (TO 4B). TO 4B har teckningstid mellan 1 maj 2016 fram tills 31 maj 2016, teckningskursen är 21 öre och det krävs två optioner för att teckna en ny aktie. Som mest kan drygt 6,5 Mkr komma att tillföras Copperstone Resources från teckningar avseende TO 4B.

G&W Fondkommission har varit finansiell rådgivare till Copperstone Resources i aktuell transaktion och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut.

Publicerad den 23:e mars 2015

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: 
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2015-03-23.pdf

Om ​Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt elva undersökningstillstånd om cirka 3 300 hektar, en bearbetnings- koncession om 11 hektar och äger drygt 15% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intresse-bolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.