Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) övertecknad – övertilldelningsoption utnyttjas

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) övertecknad –
övertilldelningsoption utnyttjas

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) om 13,5 MSEK har övertecknats.
Inklusive ianspråktagande av övertilldelningsutrymmet som beskrivits i
investeringsmemorandumet och som idag beslutats av styrelsen, uppgår hela
emissionen till ca 18,7 MSEK. Det konsortium som garanterat emissionen upp till
80 procent behöver därmed inte tas i anspråk. Styrelsen i Kopparberg Mineral AB fattade den 27 augusti 2012, med stöd av
bemyndigande från den extra bolagsstämman den 17 augusti 2012, beslut om en
nyemission av högst 3 859 824 units med företrädesrätt för befintliga
aktieägare, och med en teckningskurs om 3,50 SEK per unit som vid full teckning
skulle inbringa ca 13,5 MSEK. Därtill beslutades om ett övertilldelningsutrymme
av units om upp till ca 5 MSEK till samma villkor, att beslutas av styrelsen
för ianspråktagande vid eventuell överteckning. Sammantaget har emissionen tecknats med ca 18,7 MSEK. Med anledning av det
tecknade beloppets storlek har styrelsen idag beslutat om övertilldelning i
enlighet med det tidigare beslutade övertilldelningsutrymmet med 1 490 176
units, motsvarande ca 5,2 MSEK, varigenom emissionen totalt kommer att uppgå
till 18 725 000 SEK (före emissionskostnader). Emissionen var partiellt
säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp
av ca 10,8 MSEK (80 procent) – en garanti som nu inte behöver utnyttjas. Av
emissionen tecknades ca 9,4 MSEK med stöd av teckningsrätter och ca 9,3 MSEK
tecknades utan företräde. Häri ingår inbetalningar från större ägare utifrån
lämnade teckningsförbindelser om drygt 1 MSEK. Utfallet av emissionen innebär
att Kopparberg Mineral AB kan genomföra den plan som tagits fram av styrelsen
och som utgör bakgrunden till emissionen. ”Det är glädjande att emissionen kraftigt övertecknats vilket visar fortsatt
stark tilltro till vår verksamhet och våra projekt. Kapitaltillskottet
möjliggör vidare utveckling av vår projektportfölj. I första hand kan vi
fortsätta med en utökad prospektering av våra helägda projekt i Bergslagen, i
första hand Håkansboda, men emissionslikviden ger oss också den finansiella
styrkan att vara en fortsatt aktiv ägare i våra intressebolag Nordic Iron Ore
AB och Norrliden Mining AB.”, säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm. Teckningstiden löpte mellan den 21 september – 10 oktober 2012. Genom
nyemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 10 700 000 SEK och uppgår
därefter till 23 566 080 SEK. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 11
783 040 aktier. Bolaget tillförs uppemot 500 nya aktieägare, varefter
aktieägarkretsen kommer att omfatta cirka 2 700 aktieägare. Den unit som emitterats innebär möjlighet att ytterligare medel kan tillföras
Kopparberg Mineral AB, i och med medföljande teckningsoption (TO3B), samt genom
medföljande köpoption KO1 avseende av Kopparberg Mineral AB:s innehavda aktier
i intressebolaget Nordic Iron Ore AB. TO3B har teckningstid mellan 1 november
2013 fram tills 31 januari 2014, teckningskursen är 4,50 SEK och det krävs en
option för att teckna en ny aktie. Köpoptionen KO1 har teckningstid mellan 15
januari 2013 fram tills 30 april 2013, teckningskursen är 25 SEK och det krävs
sex optioner för att förvärva en ny aktie i Nordic Iron Ore AB. TO3B kommer att
listas under sin löptid efter emissionens registrering. Den unit som handlas
fram tills emissionens registrering innefattar en teckningsoption samt en aktie
(köpoptionen KO1 har redan avskilts i samband med den ursprungliga
emissionslikvidens erläggande). Som mest kan ca 24 MSEK komma att tillföras
Kopparberg Mineral AB från teckningar avseende TO3B, samt som mest ca 22 MSEK
avseende utnyttjande av köpoptionen KO1. G&W Fondkommission / Corporate Finance har agerat som bolagets finansiella
rådgivare i transaktionen. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 26
undersökningstillstånd om cirka 12 100 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.