Nyemissionen i Kopparberg Mineral övertecknad – övertilldelningsoption utnyttjas

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) om 13,5 MSEK har övertecknats. Inklusive ianspråktagande av övertilldelningsutrymmet som beskrivits i investeringsmemorandumet och som idag beslutats av styrelsen, uppgår hela emissionen till ca 18,7 MSEK. Det konsortium som garanterat emissionen upp till 80 procent behöver därmed inte tas i anspråk.

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB fattade den 27 augusti 2012, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 17 augusti 2012, beslut om en nyemission av högst 3.859.824 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och med en teckningskurs om 3,50 SEK per unit som vid full teckning skulle inbringa ca 13,5 MSEK. Därtill beslutades om ett övertilldelningsutrymme av units om upp till ca 5 MSEK till samma villkor, att beslutas av styrelsen för ianspråktagande vid eventuell överteckning.

Sammantaget har emissionen tecknats med ca 18,7 MSEK. Med anledning av det tecknade beloppets storlek har styrelsen idag beslutat om övertilldelning i enlighet med det tidigare beslutade övertilldelningsutrymmet med 1.490.176 units, motsvarande ca 5,2 MSEK, varigenom emissionen totalt kommer att uppgå till 18.725.000 SEK (före emissionskostnader). Emissionen var partiellt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp av ca 10,8 MSEK (80 procent) – en garanti som nu inte behöver utnyttjas. Av emissionen tecknades ca 9,4 MSEK med stöd av teckningsrätter och ca 9,3 MSEK tecknades utan företräde. Häri ingår inbetalningar från större ägare utifrån lämnade teckningsförbindelser om drygt 1 MSEK. Utfallet av emissionen innebär att Kopparberg Mineral AB kan genomföra den plan som tagits fram av styrelsen och som utgör bakgrunden till emissionen.

– Det är glädjande att emissionen kraftigt övertecknats vilket visar fortsatt stark tilltro till vår verksamhet och våra projekt. Kapitaltillskottet möjliggör vidare utveckling av vår projektportfölj. I första hand kan vi fortsätta med en utökad prospektering av våra helägda projekt i Bergslagen, i första hand Håkansboda, men emissionslikviden ger oss också den finansiella styrkan att vara en fortsatt aktiv ägare i våra intressebolag Nordic Iron Ore AB och Norrliden Mining AB, säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm.

Teckningstiden löpte mellan den 21 september – 10 oktober 2012. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 10.700.000 SEK och uppgår därefter till 23.566.080 SEK. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 11.783.040 aktier. Bolaget tillförs uppemot 500 nya aktieägare, varefter aktieägarkretsen kommer att omfatta cirka 2.700 aktieägare.

Den unit som emitterats innebär möjlighet att ytterligare medel kan tillföras Kopparberg Mineral AB, i och med medföljande teckningsoption (TO3B), samt genom medföljande köpoption KO1 avseende av Kopparberg Mineral AB:s innehavda aktier i intressebolaget Nordic Iron Ore AB. TO3B har teckningstid mellan 1 november 2013 fram tills 31 januari 2014, teckningskursen är 4,50 SEK och det krävs en option för att teckna en ny aktie. Köpoptionen KO1 har teckningstid mellan 15 januari 2013 fram tills 30 april 2013, teckningskursen är 25 SEK och det krävs sex optioner för att förvärva en ny aktie i Nordic Iron Ore AB. TO3B kommer att listas under sin löptid efter emissionens registrering. Den unit som handlas fram tills emissionens registrering innefattar en teckningsoption samt en aktie (köpoptionen KO1 har redan avskilts i samband med den ursprungliga emissionslikvidens erläggande). Som mest kan ca 24 MSEK komma att tillföras Kopparberg Mineral AB från teckningar avseende TO3B, samt som mest ca 22 MSEK avseende utnyttjande av köpoptionen KO1.

G&W Fondkommission / Corporate Finance har agerat som bolagets finansiella rådgivare i transaktionen.

2012-10-15

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24 per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2012-10-15.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=8798

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 26 undersökningstillstånd om cirka 12.100 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.