Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) har beslutat att kalla till Extra Bolagsstämma, i syfte att förstärka bolagsstyrningen

PRESSMEDDELANDE

Danderyd 26 augusti 2020

Styrelsen föreslår att Extra Bolagsstämman beslutar om:

  • byte av styrelsens säte från Stockholm till Kiruna;
  • att begränsa styrelsens bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och relaterade instrument;
  • avskaffande av aktieslag A, varav det inte finns några utestående aktier; och
  • ytterligare uppdateringar avseende aktieägares deltagande vid bolagsstämma.

Aktieägare kommer även vid Extra Bolagsstämman att ha möjlighet att förstärka styrelsen i bolaget ytterligare. Även om det är möjligt att delta genom fullmakt eller via poströstningsformulär, kommer Extra Bolagsstämman att hållas som ett fysiskt möte. Extra Bolagsstämman kommer att hållas den 29 september, kl. 15:00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm.

För ytterligare information, vänligen se separat pressmeddelande för fullständig kallelse till Extra Bolagsstämman.

Aktieägare med motsvarande 31% av antalet aktier och röster i Copperstone Resources AB (publ), inklusive den största aktieägaren Sunstone Metals Ltd, Michael Mattsson samt JOHECO AB, stöder dessa förslag till beslut.

“Copperstone fortsätter på den inslagna spännande vägen mot att återöppna koppargruvan Viscaria. Ett steg i detta är att ytterligare förstärka vår bolagsstyrning och flytta bolagets säte till Kiruna där verksamheten bedrivs”, kommenterar Styrelseordförande Jörgen Olsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta, VD Michael Mattsson +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 26 augusti 2020 kl. 22:37 CEST.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och aktier i Nordic Iron Ore AB). Samtliga bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.