Svartliden är med allt större visshet del av ett större omvandlat system

Copperstone Resources AB (Bolaget eller Copperstone) publicerar en uppdatering av arbeten utförda på Svartlidenområdet. Under de senaste månaderna har ett internationellt geologteam arbetat med att utvärdera den omvandlingszon som identifierats på Svartlidenområdet och som är en central del av hypotesen om att Svartliden/Eva är en möjlig guld-koppar porfyrmineralisering. Observationerna är intressanta och utgör nödvändiga, men inte tillräckliga, villkor för att påträffa en porfyrfyndighet (stelnad magma) mot djupet.

Under perioden har

  • samtliga tillgängliga borrkärnor från Svartlidenområdets 56 hål omkarterats, motsvarande cirka 7.000 meter;
  • sammanställningen av en sammanhållen databas för området påbörjats;
  • 2-D och 3-D modellering av områdets geologi och av de omvandlade zonerna (alteration zones) har genomförts;
  • en second opinion av ytterligare en internationell geologisk expert, Dr Chris Carlon, har inhämtats;
  • mineralogiska studier inkluderande röntgenstudier har genomförts
  • borrhålsdesign för att undersöka området pågår
  • arbetet fortsätter och väntas slutföras under innevarande kalenderår.

Kartering och modellering har så här långt klarlagt att Svartlidenområdet utgör en Nordöst-sydväst riktad gränszon mellan mer omfattande propylitisk och mer intensivt sönderbrutna (breccierade) kiselrik/phyllic-ska omvandlingstyper. Riktningen överensstämmer med strykningsriktningen av de sulfidrika gångsvärmar som identifierats ytnära (10-200 m) invid och runt Svartliden. Karteringen av den hydrotermala breccian indikerar även samma strykningsriktning och riktning mot djupet. Vektoranalys av modelleringen antyder att källan till omvandlingen är en intrusion liggande djupt under Svartlidenkoncessionens södra del.

Bedömningen är att mineraliseringen på Svartliden utgörs av sliror inom en större omvandlad zon som utvecklats kring en blind (dvs inte utgående i dagen) magmatisk intrusion (stelnad magma). Omvandlingszonen tyder även på att den kan innehålla en mer guldrik mineralisering under Eva-förekomsten söder om Svartlidenkoncessionen.

"Det är väldigt glädjande att alltfler pusselbitar faller på plats. I dagsläget tyder allt på att Svartliden/Eva utgör ett omvandlat system.  Det strukturerade arbete som nu genomförts har lett till en omvärdering av den geologiska modellen – som i sig är banbrytande – och som nu på ett övertygande sätt förklarar malmbildningsprocessen inom Copperstoneområdet, speciellt för Svartliden /Eva- förekomsterna. Vi vill också lyfta fram den innovativa höjden i Bolagets utvecklingsarbete under de senaste åren. Tack vare våra finansiärer har Bolaget kunna engagera internationell geologisk kompetens, använda unik borrhålskamerateknik och kunnat utnyttja internationell kompetens inom mineralogi. Härigenom har Copperstone nått den högsta punkten i Bolagets historia och är redo för prospekteringsframgångar i vinter, säger Copperstones VD Per Storm.

2016-12-14

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Progress Report December 2016.pdf

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

 G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.