Uppdatering av arbeten vid Copperstoneprojektet, december 2015

Copperstone Resources AB redovisar inledande utvärdering arbeten vid Sandberget 300 i den pågående borrkampanjen på Copperstoneprojektet (se Operational Update December 2015 enligt Bilaga eller på Bolagets hemsida samt).

Borrkampanjen pågår och analysresultat erhålls fortlöpande. Okulär inspektion av kärnor från borrning på nästkommande område, Sandberget 200, är uppmuntrande med tydliga mineraliseringar. Bolaget återkommer med ytterligare resultat så snart sådana erhållits och utvärderats.

– Den inledande utvärderingen av området Granliden/Sandberget 300 stödjer den grundläggande hypotes som borrningarna avsåg att undersöka dvs att området utgörs av en koppar-silvermineralisering med hydrotermalt ursprung och med en bred nordöstlig-sydvästlig trend. Resultaten verifierar antagandena och tyder på en mineralisering med zoner av höga Cu-Ag halter omgivna av större zoner med lägre halter. Detta förstärker ytterligare vår bedömning av projektet som en stor kopparmineralisering, säger Per Storm i en kommentar.

Analyserna i rapporten har utförts av det ackrediterade laboratoriet ALS Global med metoderna ME-MS61 kompletterade med Cu-OG62 samt Zn-OG62 för halter över 1 % Cu respektive Zn, guld har analyserats med Fire Assay metoden Au-AA23. Certifierade standards har satts in ibland proverna för att kontrollera analyskvalitén. Utfallet av analyserna kan med rimlig säkerhet användas som grund för de preliminära slutsatser som ger i rapporten.

För ytterligare information, kontakta:
Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Operational update December 2015.pdf
Copperstone Resources Pressrelease 2015-12-22.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB. Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.