Väsentlig milstolpe för Copperstoneprojektet uppnådd genom rapport av de första mineraltillgångarna

Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") presenterar en första bedömning av mineraltillgångarna för två av de fyra delområden på Copperstoneprojektet som undersökts och utvärderats: Granliden och Granliden södra. Bedömningen resulterar i en antagen mineraltillgång enligt JORC 2012 om c:a 5,4 miljoner ton med 1,03 % Cu ekvivalenter, beräknad med en gränshalt av 0,4 % Cu ekvivalenter: 

  Mton Cu Eq [%] Ag [g/t] Au [g/t] Cu [%]
Granliden 4,74 0,98 5,53 0,10 0,85
Granliden södra 0,65 1,45 11,13 0,08 1,28
Totalt  5,39 1,03 6,20 0,10 0,90

Mineraliseringarna är undersökta ned till ett djup på 150 meter och är öppna mot djupet och längs strykningsriktningen (längsriktningen). Den geologiska modell som ligger till grund för bedömningen indikerar en större potential vid fortsatta undersökningar. Indikationerna bygger bland annat på information från flera enstaka mineraliserade borrhål som inbördes är alltför utspridda för att kunna sammanbindas till en sammanhållen mineralisering. Arbetet med resterande två undersökta områdena, Svartliden och Eva fortgår, och kommer att rapporteras så snart som möjligt.

Från den databas med geologisk information Copperstone Resources byggt upp under de senaste åren har en första mineraltillgång definierats för två mineraliseringar, Granliden och Granliden Södra, inom delar av Copperstoneprojektets område och en omfattande geologisk modell har skapats[1]. Ur den geologiska modellen framgår att de undersökta delarna av området innehåller ett flertal mineraliserade zoner och att det finns starka indikationer på att det existerar fler zoner i de ännu inte undersökta och utvärderade delarna av projektområdet. Det innebär att det finns en mycket god potential att utöka mineraltillgångarna.

– Det är utomordentligt tillfredställande att kunna presentera de första mineraltillgångarna bedömda enligt den internationella standarden JORC. Det innebär att en väsentlig milstolpe passerats i utvecklingen av projektet. Vi har än så länge bara naggat i kanten av detta stora projekt och nu har vi en mycket god plattform för fortsatt arbete. Att mineraliseringarna ligger ytnära och är öppna åt alla håll underlättar kommande mineraltillgångsexpansion och förenklar en kommande gruvutveckling. Vi ser nu tydligt att detta med hög sannolikhet är ett gruvområde i vardande. Inom kort kommer vi att presentera ytterligare mineraltillgångar och nu förbereds en ansökan om bearbetningskoncession och ytterligare systematiska borrningar som syftar till att utöka och uppgradera mineraltillgångarna, säger Copperstone Resources VD Per Storm i en kommentar.

Uppgifter om historisk och aktuell diamantborrning, loggning, provtagning och analyser har tidigare redovisats i pressmeddelanden 29 september 2015, 21 oktober 2015, 22 december 2015, 21 mars 2016 med flera. Kopparekvivalenta halter för summan av koppar, guld och silver har räknats fram för samtliga analyserade sektioner[2], i de fall analyser saknats för ett eller flera av värdemetaller har halten konservativt satts till 0. Detta medför, med stor sannolikhet, att det totala metallinnehållet underskattats då befintliga kärnsektioner som tidigare betraktades som låghaltiga i det historiska materialet med dåtidens krav inte alltid analyserades. I idag skulle de nog betraktas som relevanta. Fortsatt arbete med omkartering och analyser av dessa kärnsektioner är planerat. Gränshalt för modelleringen har satts till 0.4 % Cu-ekvivalenter.

Blockmodeller har räknats fram för de fyra värdemetallerna samt för järn och svavel. Storleken på blocken har valts till 20*5*20 m, med sub-block ner till ¼ av sidlängden. Halterna i blocken har interpolerats fram med gängse beräkningsmetoder (Kriging och variogram).

Densiteten har bestämts för 1780 analyserade sektioner, och en densitetsfunktion har sedan modellerats baserat på halterna av järn och svavel. Densitetsberäkningarna för varje block i blockmodellen har baserats på halterna av dessa bägge element. Eftersom halterna av järn och svavel inte alltid bestämts i det historiska materialet och blocken därmed kan antas hålla för låga halter av dessa, innebär detta sannolikt att också densiteten underskattats. Arbetet har utförts av bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB i samarbete med bolagets chefsgeolog Chris McKnight. 

[1]. Bedömningen av mineraltillgången tillsammans med den geologiska modellen ersätter det tidigare rapporterade "exploration target" uppskattningen, genom en kvantifierad del (den antagna mineraltillgången) och en icke-kvantitativ del som utgörs av en mer kvalificerad, modellbaserad, expansionspotential.

[2] Följande långsiktiga planeringspriser hos en annan aktör verksam i området har använts vid framräknandet av kopparekvivalenter; Koppar 6600 USD/ton, Silver 20 USD/Oz och Guld 1200 USD/Oz. Ingen hänsyn har tagits till framtida anrikningsutbyten.

För ytterligare information, kontakta
Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Ytterligare information kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida inom kort. 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-04-18.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.