ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) org. nr 556704-4168 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 klockan 16.00 på Advokatfirman Lindahl Mäster Samuelsgatan 20 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 10 maj 2017 (avstämningsdagen),
 • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 12 maj 2017,

klockan 12.00 under adress: Copperstone Resources AB (publ) Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd, tel: +46 (0)580-888 90 eller per e-mail: info@copperstone.se

I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 10 maj 2017 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 10 maj 2017.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.copperstone.se.

 

Ärenden

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. VD:s redogörelse för verksamheten
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut:
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisor
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 14. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 15. Avslutande av stämman

 

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande för stämma.

Valberedningen, inbjuden av styrelsens Ordförande har bestått av Björn Israelsson, Michael Mattsson och Micael Wikberg (såsom företrädare för Günther & Wikberg Kapitalförvaltning), tillsammans 10,38% av rösterna (exkl. Kapitalförsäkring) i Copperstone Resources AB per aktiebok den 31 december 2016. Valberedningen föreslår att Michael Mattsson väljs till ordförande för stämman.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Föreslås att styrelsearvoden utgår med 75 000 kronor per styrelseledamot och år dock för styrelseordförande 120 000 kronor och år. Styrelsen föreslås därutöver disponera 600 000 kronor för kommittéarbeten och särskilda uppdrag. Revisionsarvode föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Punkt 11 – Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av Michael Mattsson och Niclas Löwgren samt nyval av Christopher McKnight. Christer Lindqvist och Harald Meinhardt har undanbett sig omval.

Punkt 12 – Val av revisor

Omval föreslås av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller konvertering till aktier av serie B.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att stärka Bolagets kapitalbas, genomföra strategiskt motiverade förvärv, infria tidigare ingångna avtal, knyta investerare av strategisk betydelse till Bolaget och/eller bredda ägandet i Bolaget.

Styrelsens ordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Punkt 14 – Antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman antar en ny bolagsordning där gränserna för antalet aktier och nivåerna för aktiekapitalet i § 4 ökas enligt nedan.

Gammal § 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

Antal utgivna aktier får lägst vara 100 000 000 och högst 400 000 000 st.

Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. Högst 80 000 aktier av serie A samt 399 920 000 aktier av serie B får utges.

Ny § 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

Antal utgivna aktier får lägst vara 200 000 000 och högst 800 000 000 st.

Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. Högst 80 000 aktier av serie A samt 799 920 000 aktier av serie B får utges.

 

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med förslaget i punkterna 13 och 14 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

 

Frågor till styrelse och VD

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Sådan information lämnas av styrelsen eller verkställande direktör vid stämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget.

 

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med tisdagen den 25 april 2017 att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.copperstone.se. Kopior av dessa handlingar sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att framläggas på stämman.

 

 

Danderyd i april 2017

Copperstone Resources AB (publ)

Styrelsen

sv_SESwedish