Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013

 

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 641 (773) KSEK, varav sista kvartalet 107 (79) KSEK.

 

  • Periodens resultat efter finansnetto uppgick till -10 613 (-13 887) KSEK, varav sista kvartalet -3 255 (-4 144) KSEK.  Resultat efter skatt per aktie var -0,77 (-1,88) SEK före utspädning, varav sista kvartalet -0,16 (-0,41) SEK.

 

  • Kassaflödet under året var 3 137 (-6 129) KSEK och likvida medel vid årets slut uppgick till 9 311 (6 174) KSEK.

 

  • Balansomslutningen vid periodens slut var 34 864 (34 968) KSEK.

 

  • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11 981 (11 862) KSEK.

 

  • Nyemissionen i oktober 2013 övertecknades med cirka 26 % och tillförde Bolaget    14 796 KSEK före emissionskostnader.

 

·         Styrelsen beslutade i samband med nyemissionen att sälja drygt 78 000 aktier i Nordic Iron Ore AB. Efter försäljningen äger Kopparberg Mineral AB cirka 18,6 % i Nordic Iron Ore AB.

 

·         Kopparberg Mineral AB har utsett G&W Fondkommission till Bolagets Certified Adviser.

 

 

Händelser efter periodens utgång

 

·         Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på det utestående optionsprogrammet i Kopparberg Mineral AB, TO3B. Den nya sista dagen för inlösen blir 30 juni 2014.

 

 

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 11 undersökningstillstånd om cirka 3 900 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.

 

 

 

 

Bolagets verksamhet under fjärde kvartaletTvistbo

Under 2013 genomförde Bolaget kaxborrningar för att undersöka ett eventuellt samband mellan Tvistboförekomsten och den tidigare brutna och 1 km söderut belägna Norrgruvan, se figur 1. Analyser och loggning av bergkaxet visar på förhöjda metallhalter vilket stödjer antagandet om ett samband. Ytterligare geologiska studier kommer nu att genomföras varefter ett kärnborrningsprogram utformas med syftet att undersöka om stråket innehåller ekonomiskt intressanta mineraliseringar.

 

 

Figur 1. Bearbetningskoncessionen Tvistbo-gruvan K nr 1 med omnejd.

 

I samma nord-sydliga stråk som Tvistboförekomsten och Norrgruvan, ligger längre söderut Gränsgruvan, som tidigare brutits och nyligen undersökts av Boliden AB.

 

Tvistbomineraliseringen, som huvudsak-ligen innehåller zinkblände och blyglans har i söder förskjutits av en förkastning men är helt öppen mot norr och djupet. Mineraliseringen är massiv men även ”sliror” förekommer parallellt med foliationen. Kopparberg Mineral beviljades en bearbetningskoncession för Tvistboförekomsten (Tvistbogruvan K nr 1) under våren 2012. Uppskattningen av mineraltillgången är gjord 2008 och följer SveMins regelverk, se tabell 1.

 

Tabell 1. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan K nr 1.

Klass Kton Zink % Bly % Silver g/ton
Kända
Indikerade 575 3,3 2,6 22
Antagna 280 3,0 2,5 20

 

Norrgruvan är en bly-silver-koppar-guld gruva som bröts fram till början av 1900-talet till ett djup av 105 meter. Malmen bestod av två skilda zoner, den ena innehållande silverhaltig blyglans samt en parallell zon av kopparkis med guldhalter.

Håkansboda

Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession under inledningen av året följt av Bolagets överklagande av avslaget har inneburit att fortsättningen av det planerade kärn-borrningsprogrammet har skjutits på fram-tiden till dess att klarhet i ärendet nåtts.

 

Håkansbodaprojektet omfattar minera-liseringarna i anslutning till den tidigare koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända kopparförekomster i samma stråk tillika de bly-silver-zink-mineraliseringar som finns i området. De indikerade mineraltillgångarna i anslutning till Håkansbodagruvan uppgår till 629 Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kton med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 2).

 

 

 

Tabell 2. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i anslutning till Håkansboda koppargruva.

Klass Kton Koppar % Guld g/ton Silver g/ton
Kända
Indikerade 629 1,4 0,4 14,3
Antagna 1 485 1,5 0,3 11,3

 

Uppskattningen av mineraltillgångarna har gjorts av en oberoende kvalificerad person och följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden.

Arbeten inom ramen för Bolagets övriga undersökningstillstånd

Under perioden har Bolaget utvärderat sommarens fältarbeten och mätningar inom områdena Meshatten och Såggården.

 

Meshatten ligger norr om Järnboås-området. Ett antal äldre sulfidmalmsgruvor inom undersökningstillståndet har bearbetats med avseende på bl.a. nickel, koppar, volfram, zink och silver. Området är kraftigt magnesium-omvandlat, och de äldre gruvorna i området återfinns i anslutning till denna omvandling. Under året har magnetiska mätningar utförts över hela undersökningstillståndet och stora delar av området har karterats. På området återstår dock viss fältkartering för att kartlägga gränserna för det omvandlade området.

 

Såggården ligger strax norr om Smedjebacken. Det är ett koboltprojekt med halter mellan 0,04 och 0,1 % kobolt (historiska analysresultat). Kobolthalterna är associerade med en pyrit-mineralisering som ger en distinkt IP-anomali varför magnetiska mätningar och IP-mätningar har genomförts på undersöknings-tillståndet. Resultaten påvisar en anomali som stryker nordost-sydväst och har en fortsättning söderut under sjön, norrut verkar anomalin avta. Vidare mätningar kommer att genomföras när förhållanden så medger.

 

Bolaget ansöker utöver detta rutinmässigt om förlängning av alla undersöknings-tillstånd inom vilka det bedöms finnas förutsättningar för att genom prospektering lokalisera nya brytvärda förekomster.

 

Bolaget har under fjärde kvartalet frånträtt ett undersökningstillstånd, omfattande 134 hektar. Per den 31 december 2013 var Kopparberg Mineral innehavare av tolv undersökningstillstånd med en total area om 4 285 hektar samt en bearbetnings-koncession om 11 hektar för Tvistboförekomsten. Den av Bolaget gjorda ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten täcker ett område om sju hektar.

IntressebolagNorrliden Mining AB

Norrliden Mining AB ägs till 50 % av Kopparberg Mineral AB som också är operatör av intressebolaget. Norrliden Mining AB har två projektområden: Norra Norrliden samt Copperstone. Inom Copperstone-projektet finns tre delprojekt: Eva, Svartliden samt Copperstone norra.

 

Under perioden har Norrliden Mining AB påbörjat en förnyad tolkning av existerande information i Copperstoneprojektet i syfte att skapa en sammanhållen geologisk modell. Under perioden har en överenskommelse träffats med den berörda samebyn samt diskussioner förts med Länsstyrelsen och Bergsstaten angående bolagets koncessionsansökan.

 

Norra Norrlidens zink-kopparförekomst ligger i Norsjö kommun, Västerbottens län. Mineraliseringen är knuten till en kvarts- och fältspatsporfyrisk vulkanit. Totalt har förekomsten undersökts med 138 borrhål (25 626 meter). Mineraliseringen, som sträcker sig 400 meter i öst-västlig riktning är upp till 30 meter mäktig. Den når bara delvis upp till markytan men har ett djupgående om minst 300 meter. De kända och indikerade mineraltillgångarna enligt JORC framgår av tabell 3 nedan.

 

Tabell 3. Mineraltillgångar i Norra Norrliden-förekomsten per den 14 september 2012.

Klass Kton Zink % Bly % Koppar % Silver (g/ton)
Kända 493 2,9 0,4 0,74 59
Indikerade 1 499 2,9 0,3 0,59 40
Antagna 914 1,6 0,2 0,76 34

 

Evaförekomsten, som är en massiv, vulkanogen, komplex sulfidmineralisering ligger i norra delen av Skelleftefältet.  En mineraltillgångsuppskattning (ej NI 43-101 /JORC) baserad på kärnor från endast 23 av 55 kärnborrhål har gjorts av en oberoende konsult och resulterade i ett indikerat tonnage på 5,2 Mton med 2,4 % zink, 0,3 % koppar, 0,4 % bly, 1,0 g/ton guld och 40,0 g/ton silver.

 

Svartlidenförekomsten (Svartliden K nr 1, se tabell 4 nedan), som ligger omedelbart norr om Evaförekomsten, är en sulfid-mineralisering av så kallad stringertyp. En historisk uppskattning av mineral-tillgångarna (ej enligt NI 43-101/JORC) gjord på basis av resultaten från 109 borrhål (12 840 meter) har redovisats av Boliden AB. Denna visade att det ner till 100 meters djup finns ett antaget tonnage på 65 Kton med 2,8 % koppar och 1,4 % zink. Svartlidenförekomsten täcks av en bearbetningskoncession.

 

I den delen av projektet som kallas Copperstone Norra finns två undersökningstillstånd, Sandberget 200 och 300 (baserade på två äldre utmål Svartliden 101 och Svartliden 41), med disseminerade koppar-silver-mineralise-ringar med historiska mineraltillgångar om 200 Kton var. För närvarande har tonnaget inom Norrliden Mining AB:s undersökningstillstånd norr om Svartlidenkoncessionen klassats som antaget då tillgångsbedömningarna inte är utförda enligt någon internationell standard. En genomgång av existerande borrkärnor indikerar dock att området har en utomordentlig potential.

 

Tabell 4. Mineraltillgångar inom Copperstone-projektet.

Förekomst/ klassning Kton Zink % Bly % Koppar% Guldg/ton Silver g/ton
Evaförekomsten (ansökt BK*)/
indikerad
5 160 2,4 0,4 0,3 1,0 40
Svartliden K nr 1 (BK*)/
antagen**
65 1,4 n.a 2,8 n.a n.a
Sandberget 300 (UT*)/
antagen**
200 n.a n.a 1,1
Sandberget 200 (UT*)/
antagen**
200 1,8 0,2 22

* BK = bearbetningskoncession, UT = undersök-ningstillstånd

**Uppskattningarna bygger på historisk information från en existerande bearbetnings-koncession (Svartliden K nr 1) eller tidigare utmål (Sandberget 300/utmål Svartliden 101 och Sandberget 200/utmål Svartliden 41);

n.a. = icke analyserat; — = små mängder

 

Under fjärde kvartalet 2013 inträffade inga förändringar vad avser undersöknings-tillstånd eller bearbetningskoncessioner för Norrliden Mining AB. Per den 31 december 2013 var Norrliden Mining AB innehavare av tre undersökningstillstånd med en total area om 630 hektar. Norrliden Mining AB har två beviljade bearbetnings-koncessioner om 54 hektar (Norrliden K nr 1 och Svartliden K nr 1) och intresse-bolaget har ansökt om ytterligare en bearbetningskoncession om 34 hektar (Eva K nr 1).

 

 

Nordic Iron Ore AB (NIO)

Under perioden har Nordic Iron Ore AB påbörjat huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen. Förhandlingen avslutades i början av februari 2014. Dom väntas under slutet av första kvartalet 2014.

 

Vid periodens utgång uppskattas indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget till 29,8 Mton med 44,5 % järn respektive 10,2 Mton med 42,9 % järn. I Väsmanfältet, inklusive Finnäset, uppskat-tas de indikerade respektive antagna mineraltillgångarna till 7,0 Mton med 38,5 % järn respektive 85,9 Mton med 38,4 % järn. I Håksbergsfältet uppskattas de indikerade mineraltillgångarna till 25,4 Mton med 36,4 % järn och de antagna mineraltillgångarna till 11,6 Mton med 36 % järn. Nordic Iron Ore AB:s totala uppskattade mineraltillgångar framgår av tabell 5 nedan.

 

 

Tabell 5. Mineraltillgångar i Nordic Iron Ore AB per den 16 januari 2013.

  Indikerade Antagna
  Mton Järnhalt Mton Järnhalt
Blötberget 29,8 44,5% 10,2 42,9%
Väsman syd 7,0 38,5% 85,9 38,4%
Håksberg 25,4 36,4% 11,6 36,0%
Summa 62,2 40,3% 107,7 38,6%

 

 

Kopparberg Mineral AB:s ägarandel av Nordic Iron Ore AB uppgick vid årets slut till cirka 18,6 %.

 

Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida www.nordicironore.se.

 

 

 

 

 

Övriga händelser under perioden

Den 25 oktober 2013 avslutades den utestående nyemissionen i Bolaget. Styrelsen fattade 4 november 2013 beslut om att delvis använda det övertilldelningsutrymme som fanns. Övertilldelning motsvarande cirka 2,5 MSEK togs i anspråk. Av företrädesemissionen om 11,8 MSEK tecknades cirka 88 % med stöd av teckningsrätter och cirka 12 % tecknades utan företräde. Genom emissionen tillförs Bolaget uppemot 100 nya aktieägare, varefter ägarkretsen kommer att omfatta cirka 2 800 aktieägare. Totalt tecknades 24 659 549 nya B-aktier á 0,60 SEK varmed likvida medel ökade med 14 796 KSEK före emissionskostnader vilka uppgick till 3 791 KSEK.

 

I samband med emissionen utskiftades även inköpsrätter i intressebolaget Nordic Iron Ore AB (publ) till aktieägarna. Dessa utnyttjades till ett antal om drygt 78 000 aktier i NIO, som såldes ur Kopparberg Mineral AB:s innehav och som förutom emissionen inbringade drygt 780 KSEK i likvida medel. Kopparberg Mineral AB:s ägarandel i Nordic Iron Ore AB uppgår efter utförsäljningen till cirka 18,6 %.

 

Efter att emissionslikviden erhållits återbetalades i oktober det kortfristiga lån om 3 000 KSEK som togs i juli 2013. Totalt utbetalades 3 229 KSEK inklusive ränta till långivarna.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på utestående optionsprogram i Kopparberg Mineral AB, TO3B. Den nya sista dagen för inlösen blir 30 juni 2014. Det rådande marknadsläget och förväntad utveckling i Kopparberg Mineral AB, och dess intressebolag motiverar den förlängda löptiden. Erbjudandet innebär rätten att för varje (1) innehavd teckningsoption av serie TO3B teckna 1,78 st nya B-aktier i Kopparberg Mineral AB för 2,53 kr per aktie.

Framtidsutsikter

För närvarande prioriteras genomgången av tillgänglig geologisk information inom Copperstoneprojektet inom Norrliden Mining AB. Denna väntas leda till en omvärdering av hela Copperstoneprojektet och tillföra Norrliden Mining AB starka argument för en kommande kapitalisering och så snart resurser säkrats kommer lönsamhetsstudier och ev. ytterligare undersökningar att genomföras syftande till produktionsstart i en eller flera av bolagets förekomster. Som operatör av Norrliden Mining AB kommer Kopparberg Mineral att närmast fokusera på att driva projekten inom intressebolaget.

 

Huvuddelen av Bolagets egen prospek-tering i Bergslagen kommer under 2014 att koncentreras till Tvistbo-området. Håkans-bodaprojektet har nedprioriterats i väntan på klargörande av det rättsliga läget.

 

För verksamheten inom Nordic Iron Ore AB väntas en dom i mark- och miljödomstolen avseende miljötillståndet för återstarten av gruvdriften i Blötberget och Håksberg samt slutförandet av feasibilitystudien för Blötberget. Kopparberg Mineral AB kommer fortlöpande att vara en aktiv ägare och efter förmåga stödja Nordic Iron Ore AB i intressebolagets fortsatta utveckling.

 

 

 

 

 

 

Ekonomiskt utfall

KoncernenRörelseresultat

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 641 (773) KSEK. För sista kvartalet uppgick nettoomsättningen till 107 (79)  KSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10 640 (-11 242) KSEK varav -3 068 (-3 176) KSEK under sista kvartalet. Resultatet har påverkats av nedskrivningar av mineralintressen för avträdda undersökningstillstånd. Dessa uppgick till -2 271 (-4 154) KSEK för perioden varav -413 (-323) för sista kvartalet.

 

Resultat efter finansnetto var -10 613        (-13 887) KSEK, varav sista kvartalet         -3 255 (-4 144) KSEK. Koncernens resultat efter skatt för perioden var -10 613            (-13 785) KSEK, varav för sista kvartalet   -3 255 (-4 130) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,77 (-1,88) SEK före utspädning, varav för sista kvartalet -0,16 (-0,41) SEK.

 

Investeringar

Under året har investeringar i mineralintressen skett med 2 387 (3 688) KSEK varav 658 (1 127) KSEK under sista kvartalet. Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11 981 (11 862) KSEK. Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett under året (37)  KSEK. Inga investeringar i finansiella anläggningstillgångar har skett under året (9 754) KSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet under perioden var 3 137       (-6 129) KSEK. Kassaflödet för sista kvartalet var 6 071 (3 139) KSEK. Den 25 oktober 2013 avslutades Bolagets nyemission. Intresset för teckning var stort och styrelsen tog den 4 november 2013 beslut om att delvis använda det övertilldelningsutrymme som fanns. Totalt inkom 14 796 KSEK före emissions-kostnader vilka uppgick till 3 791 KSEK.

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick till 9 311 (6 174) KSEK vid periodens slut. Soliditeten uppgick till 93 (91) %. Balansomslut-ningen var vid periodens slut 34 864 (34 968) KSEK.

ModerbolagetResultat

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 645 (3 461) KSEK med ett rörelseresultat på -5 589 (-4 966) KSEK, varav -1 996 (-2 215) KSEK under sista kvartalet. Resultat efter finansnetto var       -6 301 (-4 749) KSEK, varav -4 728           (-2 016) KSEK under sista kvartalet. Resultatet har påverkats av resultat för dotterbolag om -3 295 (-) KSEK, varav      -2 922 (-) KSEK under sista kvartalet.

Investeringar

Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett under året (37) KSEK. Inga investeringar i finansiella anläggningstillgångar har skett under året (9 754) KSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet under perioden var 3 137       (-6 129) KSEK. Bolaget har under sista kvartalet genomfört en nyemission som tillfört Bolaget 11 005 KSEK i likvida medel efter emissionskostnader.

Finansiell ställning

Bolaget hade vid periodens slut 9 311 (6 174) KSEK i likvida medel. Soliditeten uppgick till 96 (95) %. Balansomslut-ningen var vid periodens slut 48 669 (44 272) KSEK.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida prospek-teringsresultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte garanteras att undersökningarna av förekomsterna leder till kommersiell produktion.

 

Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta verksamheter.

 

En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredo-visningen för 2012.

Redovisningsprinciper

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB (publ) har i enlighet med de minimikrav på redovisningsprinciper, som krävs av bolag vars aktier är noterade på NASDAQ OMX First North, valt för räkenskapsåret att redovisa i enlighet med Årsredovisnings-lagen och Redovisningsrådets Rekommen-dationer (RR). För redovisning av prospekteringstillgångar hämtas vägled-ning i International Financial Reporting Standard, IFRS 6. Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående räken-skapsår.

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämma hålls den 15 maj 2014, klockan 16.00 i Jernkontorets lokaler på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

 

Årsredovisningen kommer att publiceras den 24 april 2014 och distribueras till de aktieägare som meddelat att de vill ha tryckt ekonomisk information. Den kommer även att finnas tillgänglig på Kopparberg Mineral AB:s hemsida (www.kopparbergmineral.se) samt vid Kopparberg Mineral AB:s huvudkontor på Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala.

 

Aktieutdelning

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning utbetalas för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2013. 

Kommande rapportdatum

· Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2014 kommer att avges 15 maj 2014.

 

· Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 och kvartalsrapport 1 april – 30 juni 2014 kommer att avges 21 augusti 2014.

 

· Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014 och kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2014 kommer att avges 27 november 2014.

 

· Bokslutskommuniké 2014 och kvartals-rapport 1 oktober – 31 december 2014 kommer att avges 19 februari 2015.

 

 

 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 Uppsala den 13 februari 2014

 

Per Storm

Verkställande direktör

 

Frågor besvaras av:

Per Storm, Verkställande direktör

Kopparberg Mineral AB,

Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Tel: 070 – 594 90 24

Email: per.storm@kopparbergmineral.se

 

sv_SESwedish