Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 91 (124) KSEK varav för fjärde kvartalet till 67 (119) KSEK.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -13 618 (-4 113) KSEK varav för fjärde kvartalet -8 603 (3 968) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,12 (-0,05) SEK varav för fjärde kvartalet -0,05 (0,03) KSEK.
 • Kassaflödet under perioden var 778 (273) KSEK varav för fjärde kvartalet 1 756 (590) KSEK.
 • Vid periodens utgång fanns 2 729 (1 951) KSEK i likvida medel.
 • Balansomslutningen vid periodens slut var 38 060 (30 017) KSEK.
 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 26 677 (22 482) KSEK. Under perioden har 6 437 (1 472) KSEK aktiverats och under fjärde kvartalet har
  1 557 (1 472) KSEK aktiverats.
 • Bolaget säkrade en lånefacilitet om 7 000 KSEK från kvalificerade investerare. Av detta lån har därefter 4 060 KSEK kvittats mot nya aktier i bolaget.
 • Bolaget presenterade goda analysresultat från sommarens och höstens borrningar.
 • Bolaget presenterade omvärderingen att Svartlidenområdet potentiellt utgör en koppar-guld porfyrmineralisering (porphyry copper-gold).
 • Bolaget anlitade ett internationellt expertteam för utvärdering av Svartliden samt planering inför en kärnborrningskampanj för geologiska undersökningar mot djupet.
 • Bolaget besvarade en begäran från Bergsstaten om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Copperstone Resources presenterade den tekniska rapport som utarbetats av det internationella team Bolaget satt samman under hösten.
 • Bolaget offentliggjorde en företrädesemission om c:a 23 000 KSEK med teckningsåtaganden och garantier upp till 80 %.
 • Bolaget offentliggjorde starten på den borrkampanj mot djupet på Svartliden som avser att verifiera hypotesen om en guld-koppar porfyrmineralisering

Detta dokument innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 februari 2017 kl. 17:45 CET.

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstone-projektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9 260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

 

sv_SESwedish