COPPERSTONE RESOURCES AB: BETYDANDE MINERALISERING PÅTRÄFFAT PÅ DJUPET VID SVARTLIDEN OCH EVA

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har glädjen att annonsera resultaten från tre (3) djupa borrhål om total 2 611 m som nu avslutats på det helägda Svartliden-Eva projektet i Norrbotten. Borrningarna påbörjades 1 februari och avslutades 23 maj varefter analysresultat löpande erhållits och utvärderats.

Målet med de tre borrhålen var att undersöka existens av en djupare mineralisering av hydrotermalt ursprung under de kända mer ytligt liggande mineraliseringarna vid Svartliden/Eva (total 106 borrhål, 14 830 m, max borrhålslängd 300 m) och att förstå typen av, möjlig utbredning av samt uppkomsten av de borrhålsskärningar som innehåller koppar-guld-zink mineraliseringar på området. Den geologiska informationen som erhålls från större djup medger en bättre förståelse för en bredare modell av mineraliseringarnas uppkomst och stödjer kommande geofysisk modellering mot djupet och därigenom genererande av nya borr-mål. En plats valdes som utgångspunkt för att undersöka området mot djupet både för Svartliden och Eva där COS17353 (hål 1) riktades mot nordnordöst med -70 graders lutning och borrades till ett djup av 1166 m, COS17354 (hål 2) riktades mot sydsydväst med -70 graders lutning och borrades till 572 m, COS 17355 (hål 3) riktades i princip vertikalt till 875,55 m. 

“Vår första djupa borrkampanj har påvisat att en mineralisering med sliror av koppar-zink sulfider mot djupet existerar på Svartliden/Eva området. Vi har funnit sliror av höga halter zink och koppar-rika ådror på ytterligare djup. Därutöver, mer ytnära, har guld-mineraliseringar med varierande halter (generellt lägre men vissa zoner med bättre halter) identifierats i tydligt silicifierat berg. Nyligen erhållna resultat från kemisk analys är mycket uppmuntrande och antyder att det finns ett bredare vertikalt mönster av mineraliserade zoner inom det åder-rika området. Vi har öppnat upp hela området och därigenom tydligt ökat den potentiella volymen mot djupet och vi har nu börjat förstå geologin i sin helhet i området, omvandlingsmönstren och den grundläggande mekanismen, intrusionen, som är källan till mineraliseringarna” säger Copperstone’s chefsgeolog och styrelseledamot Chris McKnight i en kommentar.

”Jag önskar å Bolagets vägnar tacka det internationella expertteamet för en imponerande prestation och Chris McKnight för kreativitet, beslutsamhet och ett antal års dedikerat arbete med Copperstoneprojektet som möjliggjort för Bolaget att nå denna punkt. De tre djupa borrhålen har öppnat upp såväl förståelsen för som potentialen i Copperstoneprojektet. I samtliga hål påträffades mineralisering, träffsäkerheten blev bättre och bättre med intressanta borrhålsskärningar och stundom rekordartade halter. Arbetet med att finna riktningen till och lokalisera epicentrum och på sikt omfattningen av detta nya geologiska system i Norrbotten fortsätter närmast med OPTV, ytterligare analyser och en teknisk rapport. Inför hösten planeras för ytterligare projektutveckling på såväl Svartliden/Eva som det spännande Granlidenområdet”, säger Copperstone’s ordförande Michael Mattsson.

I tabellerna nedan framgår väsentliga analysresultat för de tre borrhålen där de individuella proven innehåller mer än följande minimivärden: Au > 0.4 g/t, Ag > 10 g/t, Cu > 0.4% och Zn > 1% är markerade.*

 

Borrhål: COS17353 Dip:                  -70 deg Azimuth:    020 deg Längd:        1166.20 m Storlek:         NQ / BQ  
Intercept           Au             Ag            Cu            Zn
        Från
        (m)
             till
             (m)
         (g/t)           (g/t)            (%)            (%)
           
20,00  21,00 0,52 2,4 0,07 0,01
26,00 27,00 0,37 7,2 0,57 0,05
682,00 683,00 0,05 1,5 0,07 1,18
698,00 699,00 0,19 12,1 0,63 0,20
746,00 747,00 0,08 9,4 0,55 0,05
768,00 769,00 0,11 8,4 0,74 0,05
800,00 801,00 0,24 19,7 0,52 0,05
813,00 814,00 0,51 0,3 0,00 0,02

 

Borrhål: COS17354 Dip:                  -70 deg Azimuth:    200 deg Längd        572.00 m Storlek         NQ  
Intercept            Au             Ag           Cu            Zn
          från
          (m)
              till
              (m)
           (g/t)           (g/t)             (%)            (%)
14,40 16,00 0,58 2,6 0,03 0,48
19,00 20,00 1,32 5,0 0,13 0,38
20,00 21,00 2,20 4,8 0,12 0,27
21,00 22,00 0,66 2,1 0,03 0,06
22,00 24,00 1,37 3,2 0,06 0,12
25,00 26,00 0,47 1,7 0,02 0,68
458,00 459,00 0,11 7,3 0,05 1,50
460,00 461,00 0,15 10,2 0,12 2,75
464,00 465,00 0,48 5,1 0,04 5,55
467,00 468,00 0,20 3,4 0,07 2,62
468,00 469,00 0,05 6,9 0,07 1,87
470,00 471,00 0,06 12,7 0,17 4,06

 

Borrhål: COS17355 Dip:                  -85 deg Azimuth:    200 deg Längd        872.55 m Storlek         NQ  
Intercept             Au              Ag            Cu             Zn
          från
          (m)
              till
              (m)
           (g/t)           (g/t)            (%)             (%)
18,00 19,00 0,58 5,2 0,24 0,88
44,70 46,00 0,35 7,2 0,49 0,04
495,00 496,00 0,09 21,6 0,79 0,12
496,00 497,00 0,12 3,1 0,07 1,12
497,00 498,00 0,15 3,8 0,09 1,48
503,00 504,00 0,77 5,9 0,13 0,13
512,00 513,00 1,25           >100 1,97 5,54
602,20 603,00 0,08 23,4 2,25 0,26
603,00 604,00 0,07 19,7 1,20 0,16
638,00 639,00 0,04 12,2 0,61 0,11
684,00 685,00 0,05 10,6 0,26 0,03
685,00 686,00 0,09 10,9 0,27 0,01

I detta skede finns ingen tydlig kontinuitet att mineraliseringen mot djupet är en direkt fortsättning på någon av de mer ytnära mineraliseringarna. Verklig bredd på mineraliseringen är inte känd och något antagande om möjliga mineraltillgångar är inte gjort.

 

Geologi

Den åder-lika sulfidmineraliseringen med koppar-zink-guld vid Svartliden/Eva antyder att ett stort hydrotermalt system har utvecklats. Omfattande silicifiering och svag kalium-omvandling (sk phyllic alteration) är närvarande med en bandad sekvens av finkorniga klustersediment relaterade till pre-mineraliserade mafiska intrusioner och fortsätter nedåt under 800 meters djup för COS17355. Mineraliseringen är relaterad till närvaron av hydrotermal brecciering i tre dimensioner. Ett flertal post-mineraliserade förkastningar av olika typ och omvandlade porfyriska intrusioner har också påträffats. Biotit-omvandling är tydlig i de djupaste delarna av COS17353. Modellering i tre dimensioner av geologin, omvandlingen och data från kemisk analys pågår.

 

Pågående arbete

En borrhålskameraundersökning (OPTV) pågår för närvarande i de tre djupa borrhålen i syfte att generera kontinuerligt orienterade bilder. Från analys med sk WellCAD-mjukvara av riktning och trender i de mineraliserade zonerna samt andra geologiska gränszoner skapas en bättre förståelse för den geologiska kontinuiteten. Denna typ av tredimensionell analys kommer att skapa bättre underlag för fortsatt borrning. OPTV-undersökningarna kompletteras med sk IP-mätningar och mätningar av naturligt förekommande gammastrålning för att kartlägga omfattningen av kalium-omvandlingen.

 

Kvalificerad person och analysmetoder

Analysresultaten har granskats och verifierats av Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB, kvalificerad person enligt JORC. Lindholm har mer än 25 års erfarenhet av prospektering och gruvverksamhet och är som är kvalificerad person av Fennoscandian Review Board.

 

Provberedning inkluderande delning av borrkärnor via sågning, krossning och pulverisering har utförts av ALS Minerals laboratorier, ett ackrediterat laboratorium i Malå. Beredda prover (pulps) har sedan skickats via kurir till ALS analyslaboratorium på Irland. Analys av prover har genomförts med 4-syra upplösning följt av ICP (ME-MS61) avslutning för 49 element inkluderande men inte begränsat till Ag, Cu och Zn. Alla prover större än 10 000 ppm (1 %) Cu och/eller Zn är sedan åter-analyserade med 4-syra upplösning och ICP AES avslutning (Cu-OG62 och Zn-OG62) med resultaten rapporterade som procent. Guldvärden är bestämda genom 30gm fire assay med en AAS avslutning (Au-AA23).

 

Certifierade koppar och guld standard referensprov liksom blanks och dubblettprov har förts in med jämna mellanrum i provtagningssekvensen i syfte att upprätthålla kvalitetskontroll i analysen (noggrannhet och precision).

 

Totalt har 784 prover om en borrlängd om ca 1 m lämnats in för analys. Detta motsvarar ca 30 % av den totala längden borrkärnor i kampanjen. Totalt har 117 kvalitetskontrollprover, (blanks, standarprover och dubbletter) lämnats in med en frekvens om 1:20.

 

Om utsagor av framåtblickande karaktär. Detta pressmeddelande kan innehålla utsagor som riktar sig mot framtiden och som relaterar till framtida händelser och framtida prestationer och avspeglar Bolagets nuvarande förväntningar och antaganden. Denna typ av framåtblickande utsagor avspeglar Bolagets nuvarande uppfattning och baseras på antaganden gjorda på information som för närvarande är tillgänglig för Bolaget att bedöma. Investerare bör uppmärksamma att denna typ av framåtblickande utsagor varken är löften eller garanter utan innebär risker och osäkerheter och kan innebära att framtida resultat skiljer sig från vad som är förväntat. Dessa framåtblickande utsagor görs per dagens datum och förutom vad som är erforderlig av tillämplig lagstiftning åtar sig Bolaget inte att vid varje enskild tidpunkt uppdatera eller revidera dessa att avspegla nya händelser eller förändrade omständigheter.

 

För ytterligare information, kontakta VD Per Storm, Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se

 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 juni 2017 kl 0815 CET.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

*) En ordlista med beskrivning av geologiska termer återfinns i Bolagets årsredovisning 2016

sv_SESwedish