COPPERSTONE RESOURCES AB: UNDERSÖKNINGARNA FORTSÄTTER MOT DJUPET

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) publicerar den tekniska rapport som beskriver det utvecklingsarbete som genomförts under sommaren.

Efter slutförande av den första djupa borrkampanjen vid Svartliden-Eva (2610 m) har strukturella studier mot djupet av de borrade hålen tillsammans med geokemiska studier och mineralogiska studier genomförts. Resultaten av dessa studier har skapat en solid plattform för de integrerade prospekteringsprogram som påbörjas i september 2017. Programmet kommer att öppna upp signifikant prospekteringspotential på området och medge ökade insikter vid uppdateringen av den geologiska modellen.

Det geofysiska arbetet siktar nu till att implementera såväl 3D IP-mätningar (Induced Polarization) runt de djupa borrhålen som djupt genomträngande magneto-telluriska studier (anisotropic magneto-telluric, AMT) över en större yta från Eva-förekomsten i projektområdets södra del till Granliden i dess norra del. Denna kombination syftar till att lokalisera blinda (ej på ytan förekommande) Cu-Au-Zn mineraliseringar och kommer att generera borrmål inom ramen för den modell som beskriver mineraliseringarnas uppkomst (som en del av den geologiska modellen). Borrmålen kommer sedan att prioriteras och kärnborras.

”Vi bedömer att det arbete som genomförts under sommaren har skapat en substantiell värdeökning och ger en tydlig indikation var och hur undersökningarna skall fortsätta. Användandet av flera state-of-the art tekniker för prospektering medger också kostnadseffektiv, snabb och precis prospektering som gynnar projektet, sakägare och inte minst Bolagets aktieägare” kommenterar Copperstones projektgeolog Chris McKnight.

Detta pressmeddelande kan innehålla utsagor som riktar sig mot framtiden och som relaterar till framtida händelser och framtida prestationer och avspeglar Bolagets nuvarande förväntningar och antaganden. Denna typ av framåtblickande utsagor avspeglar Bolagets nuvarande uppfattning och baseras på antaganden gjorda på information som för närvarande är tillgänglig för Bolaget att bedöma. Investerare bör uppmärksamma att denna typ av framåtblickande utsagor varken är löften eller garanter utan innebär risker och osäkerheter och kan innebära att framtida resultat skiljer sig från vad som är förväntat. Dessa framåtblickande utsagor görs per dagens datum och förutom vad som är erforderlig av tillämplig lagstiftning åtar sig Bolaget inte att vid varje en-skild tidpunkt uppdatera eller revidera dessa att avspegla nya händelser eller förändrade omständigheter.

För ytterligare information, kontakta VD Per Storm, Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl 08:00 CET.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt fem undersökningstillstånd om cirka 8756 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

Bilaga: Svartliden-Eva deep drilling update and proposed future work programme

sv_SESwedish