Inventeringar i Viscariaområdet

Vi är tillbaka efter sommarledigheten och arbetet är i full gång att följa upp de yttranden och synpunkter vi fått in. Det har under sommaren skett en del aktivitet på Viscariaområdet, där bland annat miljökonsultfirman Pelagia Nature & Environment AB har utfört artinventeringar och biologiska undersökningar, både på land och i sjöar och bäckar.

Dela:

Riktade artinventeringar gällande fåglar, fiskar, grodor, fladdermöss samt insekter och växter med mera har utförts såväl som en mer allmän naturvärdesinventering av området. Även områden utanför det planerade verksamhetsområdet som potentiellt kan påverkas genom grundvattenpåverkan och ljudstörning har undersökts.

Dessa undersökningar görs bland annat i Pahtajoki (Sexabäcken) för att få ett underlag för att bedöma den nya Viscariagruvans påverkan på fisken och andra vattendjur, och i ett andra steg hur denna påverkan på bästa sätt kan undvikas eller mildras.

Resultaten från sommarens fältarbeten ska nu sammanställas för att få en bättre beskrivning och en uppdaterad helhetsbild av nuläget. Bilderna nedan från Viscariaområdet är ett axplock av de bilder som kommer att redovisas i Pelagias rapport och i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Kommentarer

0 kommentarer

Kommentera: Inventeringar i Viscariaområdet