”Vi hoppas på en levande dialog”

I maj kom domstolens kungörelse av Copperstones miljötillståndsansökan, följt av perioden för skriftväxling som pågår fram till sista augusti. Tillsammans är de viktiga steg på vägen mot ett godkänt miljötillstånd. Vi frågade Copperstones Hållbarhetschef och Miljöchef vad kungörelsen innebär i praktiken.

Dela:

─ Kungörelsen innebär att domstolen har bedömt miljötillståndsansökan som komplett. I praktiken betyder det att myndigheter, sakägare och allmänhet är välkomna att lämna sina synpunkter på ansökan. Arbetet inför miljötillståndet har innefattat väldigt noggranna undersökningar på miljöområdet. Samtidigt har det handlat om att bemöta yttranden från remissinstanser och komplettera ansökan med ytterligare dokumentation som har efterfrågats, säger Copperstones Hållbarhetschef Anders Lundkvist.

Tidigare räknade Copperstone med att kungörelsen skulle komma under hösten/vintern 2022. Istället kom beskedet i maj 2023 och nu pågår skriftväxlingen. Hur påverkas er planering av att kungörelsen kom senare än beräknat?

─ Fördröjningen berodde bland annat på att Mark- och miljödomstolen i Umeå fick en ny domare under tiden som de hanterade vår ansökan. Den nya domaren behövde tid för att sätta sig in i ärendet. Domstolens process har varit noggrann vilket är positivt för ansökningsprocessen. Vi har fått nya och mer djupgående frågor vilket vi tolkar som att domstolen vill ge ansökan en tydlig avgränsning, förklarar Anders.

Vad har de nya frågorna handlat om?

─ Främst om vattenhanteringen. Det är ett område som är helt avgörande i alla gruvverksamheters miljöarbete, säger Miljöchef Peter Wihlborg. Efter en kort tankepaus fortsätter han:

─ Visst har dröjsmålet inneburit att vår tidplan skjutits fram. Å andra sidan har de nya frågorna från domstolen lett till att vi har tagit fram underlag som ändå hade behövts längre fram i processen. Två domares synpunkter istället för en har bidragit till att innehållet i ansökan är väl genomarbetat.

Vad förväntas Viscariagruvans intressenter göra i det här läget?

─ Under skriftväxlingens första fas är ansökan öppen för alla som vill dela sin åsikt. Vi hoppas att intressenter som är både för och emot Viscariagruvan vill bidra, det skulle vara värdefullt för processen. Ju fler konstruktiva synpunkter som kommer in desto mer nyanserad blir domstolens bedömning. Dessutom skulle det bidra positivt till Copperstones miljöarbete, säger Anders Lundkvist.

Vad händer nu i Copperstones miljöarbete?

─ Copperstone fortsätter planeringen inför uppstarten av Viscaria. Det innebär bland annat att vi fortsätter att förfina våra arbetsmodeller, berättar Peter.

─ Och så är vi redo att besvara synpunkter som kan komma in. Alla frågetecken behöver rätas ut innan domstolsförhandlingarna, som är nästa formella steg i ansökan. Vi hoppas på en levande dialog mellan oss och Viscarias intressenter, avslutar Anders.

FAKTA

Synpunkter på Copperstones miljötillståndsansökan lämnas till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Dokumentationen som ingår i miljötillståndsansökan finns att läsa eller ladda ner via tillståndsportalen här på hemsidan. Informationen är offentlig, den går även att begära ut från Umeå tingsrätt. Copperstone gör materialet tillgängligt via webbplatsen som ett sätt att bidra till en transparent ansökningsprocess.

Kommentarer

0 kommentarer

Kommentera: ”Vi hoppas på en levande dialog”