Kopparberg Mineral AB (publ) deltar i finansieringen av intressebolaget Nordic Iron Ore AB som säkrar 60 MSEK i finansiering

 

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, har som tidigare meddelats genomfört en finansiering om 60 MSEK genom upptagande av ett konvertibelt lån. Det konvertibla lånet har tecknats av befintliga ägare samt ett större antal nya investerare. Kopparberg Mineral AB deltar i finansieringen med 4 MSEK för att på så sätt delvis försvara sin ägarandel.

 

Lånet löper till och med 31 oktober 2012 med 14 % ränta. Vid förfallodagen inträder tvingande konvertering till aktier av lånekapital och upplupen ränta till lägst kursen SEK 17 per aktie, eller 90 % av kommande emissionskurs dock högst SEK 22,50 om nyemission om minst 45 MSEK sker innan förfallodagen.

 

Det känns givetvis väldigt bra att få finansieringen på plats så att vi med full kraft kan fortsätta återstarten av Ludvika Gruvor. Närmast väntar det planerade borrprogrammet för Väsman och Blötberget samt en feasibility-studie”, säger Christer Lindqvist VD för Nordic Iron Ore AB.

 

Intressebolagets ledning har under våren mött både svenska och internationella investerare vilket lägger en god grund för nästa finansiering som är planerad till slutet av detta år. Styrelsen ser fortfarande en börsnotering som ett alternativ för bolaget framåt.

 

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 29 undersökningstillstånd om cirka 13 400 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.

 

en_GBEnglish