COPPERSTONE RESOURCES: FÖRETRÄDESEMISSION OM 23 MSEK, SÄKERSTÄLLD TILL 80 %

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES: FÖRETRÄDESEMISSION OM 23 MSEK, SÄKERSTÄLLD TILL 80 %

Styrelsen för Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”)
har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 23 MSEK med företrädesrätt
för Bolagets aktieägare. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som
styrelsen erhöll på bolagsstämman den 19 maj 2016. Avanza Bank är finansiell
rådgivare till Copperstone i samband med nyemissionen. 

Nyemissionen genomförs i syfte att påskynda utvecklingen av det potentiellt
mycket stora Copperstoneprojektet samt möjliggöra strategiska initiativ. 

Ett garantikonsortium har, jämte redan lämnade teckningsförbindelser om ca 1,5
MSEK, förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till cirka 80 % eller
cirka 18,5 MSEK. Teckningsrelationen innebär 1 ny på 3 gamla aktier.
Teckningskursen har fastställts till 41 öre, vilket motsvarar cirka 25 % rabatt
mot den volymvägda genomsnittliga betalkursen under 14-dagarsperioden t o m 25
januari 2017. 

”Glädjande att vi kan hålla fortsatt full hastighet i utvecklingen utan
dröjsmål. Denna emission säkerställer att vi omgående kan påbörja
borrprogrammet mot djupet på Svartliden/Eva, fortsätta utvecklingen av
Granlidenområdet och samtidigt även lyfta blicken för strategiska initiativ.”
säger Copperstones VD Per Storm i en kommentar. EMISSIONSVILLKOR

Nyemission om cirka 23 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
Erbjudandet innefattar teckning av aktier i Copperstone. 

Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske under tiden från och med den 8
februari 2017 till och med den 23 februari 2017. 

Erbjudandet avser en företrädesemission där nuvarande ägare erhåller rätter att
teckna utifrån nuvarande aktieinnehav. Teckning utan företräde är också möjlig. 

Villkor för teckning med företrädesrätt: varje tre (3) befintliga aktier,
oavsett aktieslag, berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Emissionskurs:
0,41 kronor per aktie. Varje befintlig aktie ger härvid en (1) teckningsrätt.
Det erfordras tre (3) teckningsrätter för att förvärva en (1) ny aktie. PRELIMINÄR TIDSPLAN

  -- Sista dag för handel inkl. rätter: 2 februari 2017
  -- Avstämningsdag: 6 februari 2017
  -- Teckningstid: 8 februari till den 23 februari 2017
  -- Handel med rätter (TR): 8 februari till 21 februari 2017
  -- Likviddag: omkring 3 mars 2017
  -- Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 27 februari 2017TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTI

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser om 1,5 MSEK,
förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till cirka 80 procent av
emissionsbeloppet, motsvarande c:a 18,5 MSEK, för det fall att nyemissionen
inte tecknas upp till denna nivå med och utan företrädesrätt. FINANSIELL RÅDGIVARE

Avanza Bank är finansiell rådgivare till Copperstone i samband med
nyemissionen. Avanza Bank är utsett emissionsinstitut i erbjudandet. 

 För ytterligare information kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se, eller se www.copperstone.se. Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 30 januari 2017 kl 08.00 CET. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

 Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.