Copperstones uppdaterar kring miljötillståndsansökan

Copperstone Resources AB (publ) meddelar idag att Mark- och miljödomstolen (MMD) vid Umeå tingsrätt har beslutat att bolagets ansökan om miljötillstånd för en återöppning av Viscariagruvan i Kiruna ska kungöras. Kungörelsen, som innebär att MMD bedömer ansökan vara komplett för att kunna prövas, väntas ske inom kort. Datum för huvudförhandling är inte fastställt.

”Detta är en mycket viktig, om än väntad, milstolpe för oss. Vi ser fram emot den fortsatta handläggningen av målet vid Mark- och miljödomstolen och hoppas att huvudförhandlingen kan hållas innan eller strax efter årsskiftet. Det skulle möjliggöra en produktionsstart av Viscariagruvan mot slutet av 2025”, säger Copperstones vd Henrik Ager.

Efter kungörelsen påbörjas den s k skriftväxlingen då synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen kan ges in till MMD varefter Copperstone ges möjlighet att besvara dessa.

Sedan Copperstone den 30 mars 2022 lämnade in ansökan om miljötillstånd har Copperstone vid tre tillfällen kompletterat ansökan. Copperstones handlingar i ärendet publiceras på bolagets hemsida under fliken Tillståndsportalen https://copperstone.se/tillstandsportal/miljoansokan/