Delårsrapport januari – september 2012

Kopparberg Mineral AB (publ)
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport januari - september 2012

¨     Nettoomsättningen för perioden uppgick till 694 (5 641) KSEK, varav
senaste kvartalet 147 (4 801) KSEK. 

¨     Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till
-9 655 (-3 662) KSEK, varav för tredje kvartalet -3 817 (418) KSEK. Resultat
per aktie före utspädning var -1,50 (-0,65) SEK varav för senaste kvartalet
-0,59 (0,06) SEK. 

¨     Kassaflödet för första nio månaderna var -9 268 (10 219) KSEK, varav
för tredje kvartalet 1 242  (-5 895) KSEK. Balansomslutningen vid periodens
slut var 28 156 (36 860) KSEK. 

¨     Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11 057
(11 480) KSEK. Under årets tredje kvartal aktiverades 978 (3 353) KSEK och
under samma period skedde nedskrivningar av mineralintressen med 1 118 (388)
KSEK. 

¨     Vid periodens utgång fanns 3 035 (13 636) KSEK i likvida medel.

¨     Bolaget har erhållit erforderliga tillstånd för ett större
borrprogram kring den gamla koppargruvan i Håkansboda. 

¨     Bolaget har redovisat positivt resultat från kaxborrningar vid
Eriksgruvan söder om Håkansboda. 

¨     Bolaget har under perioden genomfört en extra bolagsstämma och
beslutat att genomföra en nyemission. 

¨     Intressebolaget Nordic Iron Ore AB har lämnat in en miljöansökan
till Mark- och Miljödomstolen för återstarten av järngruvorna i Blötberget och
Håksberg. 

¨     En extern konsult har på uppdrag av intressebolaget Norrliden Mining
AB utfört en mineraltillgångsbedömning för Norra Norrliden. De kända och
indikerade mineraltillgångarna uppskattas till 1 992 Kt med 2,9 % zink. 

Händelser efter periodens utgång:

¨     Utfallet av nyemissionen som förföll 10 oktober 2012 blev en maximal
överteckning. Totalt uppgick emissionslikviden till 18 725 KSEK. 

¨     Bolaget har redovisat resultat från kaxborrningar vid Håkansboda
vilka bl.a. indikerade ytterligare mineraliseringar norr om den gamla
koppargruvan. 

¨     Intressebolaget Norrliden Mining AB har tillsammans med Mausjaurs
sameby lämnat in en komplettering till bearbetningskoncessionsansökan för
EVA-fyndigheten. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21
undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 20,24 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.Bolagets verksamhet under tredje kvartalet

Håkansbodaprojektet

Håkansbodaprojektet är det projekt Kopparberg Mineral AB för närvarande
koncentrerar merparten av sin prospek-teringsverksamhet på. Det omfattar dels
den tidigare koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända
koppar-förekomster i samma stråk dels de bly-silver-zinkmineraliseringar som
finns i området. 

Baserat på tidigare undersökningar och den under 2011 gjorda kärnborrningen
upp-skattas de indikerade mineraltillgångarna till 629 Kt med 1,4 % koppar,
14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1
485 Kt med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 1). Klass    Tonnage (Kt) Koppar (%) Guld (g/ton) Silver 
                          (g/ton)
-----------------------------------------------------------
Kända         -      -       -    -
-----------------------------------------------------------
Indikerade      629     1,4      0,4   14,3
-----------------------------------------------------------
Antagna      1 485     1,5      0,3   11,3
-----------------------------------------------------------

Tabell 1. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i Håkansboda koppargruva.

Uppskattningarna av mineraltillgångarna har gjorts av en oberoende kvalificerad
person[1] och följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden[2]. 

Det omfattande karteringsarbete som tidigare under året utförts inom Bolagets
undersökningstillstånd i det mineraliserade stråket från Stråssagruvan till
Lejagruvan resulterade bl.a. i ett kaxborrningsprogram vid Eriksgruvan mellan
Håkansboda och sjön Rosvalen. Under perioden har resultaten från detta
erhållits. Från analyser och granskning av bergkaxet har en kopparförande
skarnhorisont konstaterats. Nästa steg i undersökningarna är att genomföra ett
kärnborrningsprogram vilket kommer att ske i början av nästa år. 

Kaxborrningar norr om den gamla koppargruvan i Håkansboda indikerar att det
mineraliserade området är större än som tidigare var känt. Ytterligare
kärnborrning behövs dock för att bedöma omfattningen (se vidare Väsentliga
händelser efter periodens utgång.) 

Tvistbogruvan

Kopparberg Mineral erhöll bearbetnings-koncession för Tvistboförekomsten under
året. Uppskattningen av mineraltillgången är gjord 2008 och följer SveMins
regelverk, se tabell 2. Klass    Tonnage (Kt) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
-----------------------------------------------------------
Kända         -     -    -        -
-----------------------------------------------------------
Indikerade      575    3,3   2,6       22
-----------------------------------------------------------
Antagna       280    3,0   2,5       20
-----------------------------------------------------------

Tabell 2. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan. [3]

Bolaget bedömer att mineraltillgångarna vid Tvistbogruvan kommer att kunna
utökas betydligt genom ytterligare borr-kampanjer. 

Arbeten inom ramen för Bolagets övriga undersökningstillstånd

Fortsatt karteringsarbete på Bolagets övriga undersökningstillstånd har under
perioden genomförts i mån av tillgängliga resurser. 

Huvuddelen av Bolagets resurser har avsatts för genomförandet av en ansökan om
bearbetningskoncession för området kring den gamla koppargruvan i Håkansboda. 

Bolaget ansöker rutinmässigt om för-längning av alla undersökningstillstånd
inom vilka det bedöms finnas förutsättningar för att genom prospektering
lokalisera nya brytvärda förekomster. 

Bolaget har under perioden ansökt om förlängning av fem
undersökningstill-stånd, omfattande 887 hektar, samt avträtt sex
undersökningstillstånd, omfattande   1 787 hektar. Per den 30 september 2012
var Kopparberg Mineral innehavare av 22 undersökningstillstånd med en total
area om 10 720 hektar samt en bearbetnings-koncession om 11 hektar för
Tvistbo-förekomsten. 

Intressebolag

Norrliden Mining AB

Under perioden har verksamheten i Norrliden Mining AB fortsatt och den stora
mängd information som finns tillgänglig har sammanställts och utvärderats. Inom
ramen för detta arbete har också en ny mineraltillgångsuppskattning utförts av
den internationellt erkände konsulten Adam Wheeler. Den nya uppskattningen, som
följer den australasiatiska JORC-koden, redovisas i tabellen nedan. Klass    Tonnage (Kt) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
-----------------------------------------------------------
Kända        493    2,9   0,4       59
-----------------------------------------------------------
Indikerade     1499    2,9   0,3       40
-----------------------------------------------------------
Antagna       914    1,6   0,2       34
-----------------------------------------------------------

Tabell 3. Mineraltillgångar i Norra Norrliden. [4]

Arbetet under senare delen av perioden har fokuserats på att sammanställa ett
likartat material för EVA-fyndigheten och "Copperstone"-projektet. Arbetet
fortsätter med att färdigställa ett underlag för fortsatt finansiering av
verksamheten. 

Norrliden Mining AB har under perioden avträtt tre undersökningstillstånd,
om-fattande 3 423 hektar. Per den 30 september 2012 var Norrliden Mining AB
innehavare av sex undersökningstillstånd med en total area om 5 614 hektar samt
två undersökningstillstånd med speciell status om 8 518 hektar (Sandberget nr
100 och Svartliden nr 1001). Bolaget har också ansökt om ytterligare två
undersöknings-tillstånd om 38 hektar. Norrliden Mining AB har två beviljade
bearbetningskon-cessioner om 54,48 hektar (Norrliden K nr 1 och Svartliden K nr
1) och bolaget har ansökt om ytterligare en bearbetningskoncession om 34,25
hektar (Eva K nr 1). Nordic Iron Ore AB (NIO)

Under perioden har kärnborrnings- programmen vid Blötberget, söder om Ludvika,
och mot mineraliseringarna vid och under sjön Väsman pågått. Resultat från
dessa väntas publiceras under fjärde kvartalet detta år. 

Under perioden har Nordic Iron Ore AB också lämnat in en miljöansökan till
Mark- och Miljödomstolen i Nacka för återstarten av gruvorna i Blötberget och
Håksberg avseende en produktion om ca 2,5 miljoner ton slig per år. 

Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida
www.nordicironore.se. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 10 oktober 2012 förföll den utestående nyemissionen i Bolaget. Styrelsen
fattade 15 oktober beslut om maximal övertilldelning i enlighet med det
tidigare beslutade övertilldelnings-utrymmet motsvarande ca 5,2 MSEK. Av
emissionen tecknades ca 9,4 MSEK med stöd av teckningsrätter och ca 9,3 MSEK
tecknades utan företrädesrätt. Genom emissionen tillfördes Bolaget uppemot 500
nya aktieägare, varefter ägarkretsen omfattar cirka 2 700 aktieägare. Totalt
tecknades 5 350 000 nya B-aktier á 3,50 SEK varmed likvida medel ökade med 18
725 KSEK före emissionskostnader vilka uppgick till ca 3,5 MSEK. 

Efter att emissionslikviden erhållits återbetalades i oktober det kortfristiga
lån om 4 MSEK som togs i juli 2012. Totalt utbetalades 4 302 KSEK inkl. ränta
till långivarna. 

Den 31 oktober 2012 infriade Kopparberg Mineral AB garantiåtagandet att teckna
nya aktier i NIO om 3,9 MSEK med avdrag för räntekostnader. Netto betalades 3
792 KSEK ut till NIO. Dessutom konverterades tidigare lämnat lån inkl. ränta
till nya aktier i intressebolaget. Kopparberg Mineral AB:s ägarandel i NIO
uppgår därefter till 20,24 %. 

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB och Mausjaurs sameby
har gemensamt kompletterat ansökan om bearbetningskoncession för
EVA-fyndigheten i Skelleftefältet avseende en samexistens vid framtida
prospektering och mineralutvinning. 

Kaxborrningar norr om den gamla koppargruvan i Håkansboda indikerar att det
mineraliserade området är större än tidigare var känt. Ytterligare kärnborrning
behövs dock för att bedöma omfattningen. 

Framtidsutsikter

Huvuddelen av Bolagets prospektering koncentreras till Bergslagen och kommer
under 2012 i huvudsak att göras inom Håkansbodaprojektet. 

Som operatör av intressebolaget Norrliden Mining AB kommer Kopparberg Mineral
att driva projekten inom bolaget. Verksamheten skall under de kommande åren
kapitaliseras för att möjliggöra undersökningar och lönsamhetsstudier syftande
till produktionsstart i en eller flera av bolagets förekomster. 

Ekonomiskt utfallKoncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 694 (5 641) KSEK, varav senaste
kvartalet 147 (4 801) KSEK. Resultat efter skatt för de första nio månaderna
var     -9 655 (-3 662) KSEK, varav för senaste kvartalet -3 817 (418) 
KSEK. Resultatet har påverkats av koncernens innehav i intressebolagen
Norrliden Mining AB och Nordic Iron Ore AB. Resultatandelen för Norrliden
Mining AB var 2 476 (-) KSEK varav för senaste kvartalet -512 (-) KSEK.
Resultatandelen för NIO var -4 198 (-960) KSEK, varav senaste kvartalet -1 104 
   (-490) KSEK. Koncernens resultat har även påverkats av övriga
rörelsekostnader i form av nedskrivning av uppskjuten skatte-fordran i
dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB med -80 (-) KSEK. Under perioden
genomfördes investeringar i materiella anläggningstillgångar med 37 (-) KSEK.
Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar skedde under senaste
kvartalet för aktuellt eller föregående räkenskapsår. Aktiverade kostnader för
prospektering var vid periodens slut 11 057 (11 480) KSEK. De första nio
månaderna 2012 har aktiveringar av prospekteringskostnader skett med 2 416 (4
837) KSEK samt nedskrivningar av mineralintressen med totalt 3 831 (388) KSEK.
Under årets tredje kvartal aktiverades 978 (3 353) KSEK och under samma period
skedde nedskrivningar av mineralintressen med 1 118 (388) KSEK. Kassaflödet för
första nio månaderna var  -9 268 (10 219) KSEK, varav 1 242     (-5 895)
KSEK för tredje kvartalet. Vid periodens utgång hade Bolaget 3 035 (13 636)
KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 28 156 (36 860)
KSEK. 

Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 617 (2 616) KSEK, varav senaste
kvartalet 571 (826) KSEK. Resultat före skatt för första nio månaderna var -2
733 (-2 510) KSEK, varav för senaste kvartalet -1 000 (-540) KSEK. Under
perioden genomfördes investeringar i materiella anläggningstillgångar med 37
(-) KSEK, varav inga investeringar skedde under årets tredje kvartal.
Kassaflödet under perioden var -9 268 (10 219) KSEK varav 1 242   (-5 895)
KSEK för tredje kvartalet. Balansomslutningen vid periodens slut var 35 163 (36
947) KSEK. Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta
projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida
prospekterings-resultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte
garanteras att under-sökningarna av förekomsterna leder till kommersiell
produktion. 

Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för
att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla
ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta
upp, dra ner på eller avsluta verksamheter. 

En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i
årsredo-visningen för 2011. Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 6 433 040 (6 433 040) stycken.
Dessa var fördelade på 20 100 (30 500) A-aktier och 6 412 940 (6 402 540)
B-aktier. Kommande rapportdatum

Bokslutskommuniké 2012 kommer att avges 21 februari 2013.Uppsala den 29 november 2012

StyrelsenDenna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).[1]Uppskattningarna har gjorts av Thomas Lindholm som är kvalificerad person
(QP) enligt JORC-koden och SveMins regelverk. Halterna i de olika klasserna har
beräknats från äldre analyser, tillgängliga äldre mineraliserade kärnsektioner
som omanalyserats av LKAB Prospektering AB under 1986 samt från analyser av
mineraliserade kärnsektioner från 2011 års kärnborrningskampanj. Analyser
gjorda under 2011 har utförts vid ALS Scandinavia AB med metod Au-ICP21 för
guld och ME-ICP61 för övriga element. ALS Scandinavia AB är certifierade enligt
ISO 9001: 2008. [2]Australasiatisk kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver. 

[3] Uppskattningarna har gjorts av Hans Thorshag, kvalificerad person (QP)
enligt SveMins regelverk. 

[4] Mineraltillgångsbedömningen är gjord av Adam Wheeler, QP enligt JORC-koden.