EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KOPPARBERG MINERAL AB (PUBL)

Kopparberg Mineral AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KOPPARBERG MINERAL AB (PUBL)


 Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ), org. nr 556704-4168 (”Bolaget”),

  kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 januari 2015 klockan
 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

                    

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

-     dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken tisdagen den 20
januari 2015, 

-     dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen
den 22 januari 2015, 

klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ), Kungsgatan 62,

753 18 Uppsala, tel: +46 (0)580-888 90 eller per e-mail:
info@kopparbergmineral.se. I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer
samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i
god tid före tisdagen den 20 januari 2015 genom förvaltares försorg tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i
förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra
ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som
gäller för aktieägare. Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas
till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär
på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.kopparbergmineral.se. Ärenden på stämman

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Ändring av bolagsordningen
 8. Minskning av aktiekapitalet
 9. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
 10. Avslutande av bolagsstämmanFörslag till beslutPunkt 7 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en ändring av bolagsordningen
innebärande: 

-     att Bolagets firma är Copperstone Resources AB (publ),

-     att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun i Stockholms län,

-     att aktiekapitalet ska vara lägst 3 874 746,60 kronor och högst 15
498 986,40 kronor, 

-     att antalet aktier får vara lägst 38 747 466 och högst 154 989 864,
samt 

-     att högst 80 000 aktier av serie A samt 154 909 864 aktier av serie
B får utges. De bolagsordningsändringar som avser förändrade gränser av aktiekapitalet och
antalet aktier (de tre sista strecksatserna ovan) är villkorade av att
minskningen enligt punkt 8 i dagordningen, innebärande en minskning av
aktiekapitalet med 11 624 239,80 kronor, registreras hos Bolagsverket. Punkt 8 – Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets aktiekapital minskas med
30 öre per aktie, totalt 11 624 239,80 kronor, för avsättning till fritt eget
kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens
kvotvärde ändras från 40 öre till 10 öre per aktie. Beslutet förutsätter att
bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 7 i dagordningen. Bakgrunden till förslaget är att Bolaget utifrån rådande marknadsläge behöver
ha möjlighet att genomföra planerade emissioner (med stöd av det bemyndigande
som berörs i punkt 9 i dagordningen). Efter verkställd minskning i enlighet med
förslaget kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 3 874 746,60 kronor,
fördelat på 38 747 466 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 10 öre. Punkt 9 – Bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Styrelsen ska kunna besluta
om utgivande av aktier (av serie B) eller teckningsoptioner (berättigande till
teckning av aktier av serie B) med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med
villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.
Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta
bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna och/eller
teckningsoptioner. Rätt att teckna får dock inte tillkomma styrelseledamöter,
verkställande direktören eller anställda i Bolaget eller koncernbolag eller
närstående till sådana personer. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta
beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att
tillgodose Bolagets behov av ytterligare finansiering, av att bredda ägandet i
Bolaget och av att kunna genomföra strategiskt viktiga åtgärder. Frågor till styrelse och VD

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan information lämnas
av styrelsen eller verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning
att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget. Handlingar till stämman

Fullmaktsformulär kommer senast från och med måndagen den 5 januari 2015 att
finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats,
www.kopparbergmineral.se. Fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7-9 kommer att hållas
tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman. Dessa handlingar
skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Majoritetskrav

För giltiga beslut i enlighet med förslaget i punkt 7-9 ovan fordras att
besluten biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

             Kopparberg Mineral AB (publ)

                  Styrelsen