Goda analysresultat från sommarens borrningar, hypotesen om en Cu-Au- porfyrmineralisering förstärks

Copperstone Resources (nedan Copperstone eller Bolaget) har erhållit och utvärderat analysresultaten från sommarens borrkampanj på Svartliden om 4 hål. Tillsammans med historisk data från tidigare borrkampanjer stödjer detta den hypotes som presenterades i pressmeddelande den 24 oktober 2016 – att mineraliseringen på och kring Svartlidenkoncessioner kan vara en storskalig Au-Cu porfyrmineralisering och att Svartliden-Eva kan vara del av samma underliggande system.

Totalt har uppskattningsvis 8 675 m av kärnborrning utförts vid Svartliden inkluderande 1137 m (6 borrhål) av Copperstone 2015-2016. Alla insamlade data håller nu på att utvärderas av Bolagets team av geologiska experter i Malå. Utvärderingen syftar till att kartera den omfattande phreatomagmatiska breccierade mineraliseringen, definiera olika omvandlingszoner samt tolka sulfidutvecklingens natur. Ett vägt genomsnitt av erhållna analysdata framgår på Bolagets hemsida (www.copperstone.se). Erhållna resultat utgör en del av det större dataset baserat på de 56 borrhål som finns på och kring Svartlidenkoncessionen.

Resultaten uppvisar höga halter av Au-Ag-Cu-Zn mineralisering i ett antal borrhålskärningar från ytnära ner till c:a 200 meters djup; över 2,7 % Cueq över 1,7 m (äldre resultat i anslutning håller 3% Cu eq över 2,5m, resultaten sammanfattas i tabell 1). För närvarande finns ingen indikation av verklig bredd av mineraliseringen men systemet är öppet på djupet. Preliminära resultat från kartering av omvandlingszonerna har identifierat argilisk och propylitisk omvandling indikerande att det potentiellt är ett större sammanhållet mineraliserat system under området Svartliden – Eva (c:a 1,5 km2). Kiselrik och mineraliserad breccia förefaller bilda ett eroderat rotsystem av ett större phreatomagmatiskt system som smalnar av mot en intrusion på djupet.

I synnerhet COS 16352 har borrats inom en rotzon av ett diatremt system som innehåller ett större xenolitiskt block av omvandlat sidoberg som är påtagligt mineraliserat i området mellan 239,6 till 241,3 meters djup (se bilaga). Djupet till förväntad mineralisering inom porfyrsystemet är fortsatt okänt men en uppmuntrande ökning av guldhalterna antyder att mineralisering med högre halter kommer att kunna verifieras i de djupare borrhål som är planerade till vintern 2017.

Karteringen av omvandlingen som genomförs i Malå stöds av en markmagnetisk undersökning för att verifiera olika historiska flygburna och markmagnetiska anomalier som identifierats. Utöver detta kommer pågående mineralogiska studier att underlätta identifiering av de olika typer av omvandling (s k alteration) som förekommer och därmed kunna klassificera de olika typerna av omvandling i sin helhet.

"Det vi ser nu gör oss mycket förväntansfulla. Det kan potentiellt resultera i en mineralisering av världsklass och förändra förutsättningarna för Copperstone, och Sverige som gruvnation. Vi ser fram mot resultaten från det internationella teamet, den slutliga 3D modell som kommer och planerna för fortsatt kärnborrning", säger Bolagets VD Per Storm i en kommentar.

Analyserna har utförts av det ackrediterade laboratoriet ALS Global med metoderna ME-MS61 kompletterade med Cu-OG62 samt Zn-OG62 för halter över 1 % Cu respektive Zn, guld har analyserats med Fire Assay metoden Au-AA23. Certifierade standards har satts in ibland proverna för att kontrollera analyskvalitén.

För tabeller, se bifogat dokument.

2016-11-04

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e- post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-11-04.pdf

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.