KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Copperstone Resources AB
Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr. 556704-4168 (”Bolaget”)
kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 8:e juli 2016 kl. 16:00 på
Advokatfirman Lindahl Mäster Samuelsgatan 20 Stockholm. 

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall:

 -- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den
   2 juli 2016 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren
   vara införd i aktieboken fredagen den 1 juli 2016), och
 -- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl.
   12:00 måndagen den 4 juli 2016, under adress Copperstone Resources AB
   (publ) Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd, tel: +46 (0)580-888 90 eller per
   e-mail: info@copperstone.se.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer
(eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om
eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller
ombud. 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt
att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara
verkställd senast fredag den 1:a juli 2016. Detta innebär att aktieägare i god
tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. 

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för
ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas
till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär
på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.copperstone.se. 

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om riktad emission
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om riktad emission

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission
öka Bolagets aktiekapital med högst 443 440,90 kr genom utgivande av högst 4
434 409 B-aktier enligt följande villkor: 

 1. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas
   företrädesrätt, tillkomma personer, och med fördelning, enligt följande:Teckningsberättigad Antal aktier Belopp     
--------------------------------------------------
Mattsson, Michael  3 628 153   946 947,93 kr 
--------------------------------------------------
Löwgren, Niclas   806 256    210 432,82 kr 
--------------------------------------------------
Summa        4 434 409   1 157 380,75 kr
-------------------------------------------------- 1. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är villkoren i det
   låneavtal som ingicks den 30 december 2015 som syftade till att kortsiktigt
   tillföra Bolaget likviditet för att behålla momentum i slutförandet av
   höstens borrprogram och dess utvärdering. Kvittningen innebär vidare att
   Bolagets skulder och räntekostnader minskar.
 2. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den
   15:e juli 2016. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
 3. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,261 kr per aktie.
   Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar den teckningskurs som
   avtalats med de teckningsberättigade inom ramen för ett låneavtal som
   ingåtts mellan de teckningsberättigade och Bolaget.
 4. Betalning ska ske genom kvittning senast den 15:e juli 2016. Styrelsen ska
   äga rätt att förlänga betalningstiden.
 5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret
   2016.
 6. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att
   vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
   justering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare
med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna. Anledningen härtill är att emissionen riktas till
ledamöter i styrelsen. 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen. 

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 ovan samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget.
Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och
som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid
stämman.                Danderyd i juni 2016

            Copperstone Resources AB (publ)

                  Styrelsen